بررسی عوامل مؤثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال

دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش :
جامعه شناسی
عنوان :
بررسی عوامل مؤثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال
استاد راهنما :
دکتر عبدالرضا باقری
استاد مشاور :
دکتر ابوالفضل ذوالفقاری
دانشجو :
سید امین درویش­پور
زمستان ۹۱
 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اظهار نامه دانشجو شماره:
تاریخ:
اینجانب سید امین درویش­پور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه­ شناسی گرایش محض دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، گواهی می دهم که پایان نامه/ رساله تدوین شده حاضر با عنوان؛ ” بررسی عوامل موثر بر انواع خشونت در میان تماشاگران مسابقات فوتبال ” به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکترعبدالرضا باقری، توسط شخص اینجانب انجام و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن، مورد تأیید است و چنان چه هر زمان، دانشگاه کسب اطلاع کند که گزارش پایان نامه/ رساله حاضر صحت و اصالت لازم را نداشته، دانشگاه حق دارد، مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید هم چنین اعلام می دارد در صورت بهره گیری از منابع مختلف شامل؛ گزارش های تحقیقاتی، رساله، پایان نامه، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدید آورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایان نامه/ رساله حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده است. در تدوین متن پایان نامه/ رساله حاضر، چارچوب (فرمت) مصوب تدوین گزارش های پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به طور کامل مراعات شده و نهایتاً این که، کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایان نامه/ رساله حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو(دست نویس):…………………………………..
امضاء دانشجو:
تاریخ:

 

تقدیم به :
پدرم؛
حامی و قرار دل بی قرارم که شایسته ترین زندگی را تقدیمم کرد.
مادرم؛
که صفا و مهربانی هایش در پهندشت عقل و ذهن نمی گنجد.
برادرانم؛
سید محمد جواد ،حسین و حکیم که حمایت هایشان را از من دریغ نکردند و همواره گرمابخش وجودم بودند.
تشکر و قدردانی :
ابتدا بر خود لازم می دانم که از استاد راهنمایم جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری بنجار که بی شک بدون راهنمایی های ایشان این رساله به سرانجام نمی رسید نهایت قدر دانی و تشکر را داشته باشم،همچنین از استاد مشاور خود جناب آقای دکتر ابوالفضل ذوالفقاری که با مشاوره های خود این رساله را به پختگی لازم رساندند نهایت تشکر را دارم.در ادامه جا دارد از همکاری های دلسوزانه جناب حجت الاسلام علیپور دبیر کمیته اخلاقی سازمان لیگ فوتبال و آقای بهمنی مسئول روابط عمومی این سازمان که جهت پر کردن پرسشنامه هماهنگی های لازم را به عمل آوردند کمال تشکر را داشته باشم.و از دوستانم آقایان صادق فخر احمد، احسان عکافی وصادق درویش پور که در جهات مختلف اینجانب را در تدوین این رساله یاری نمودند نهایت سپاسگذاری را دارم.
چکیده
مقدمه:امروزه فوتبال پرطرفدارترین ورزش در بین مردم جهان می باشدو بر ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یک جامعه تأثیرگذار است.در طی مطالعاتی که که تحلیلگران اجتماعی درباره ارزش های رایج در ورزش فوتبال داشته اند یکی از مسائل مهمی که توجه آنها را جلب کرده حوادث و رویدادهای خشونت بار مربوط به این ورزش است که هر از چند گاهی جلوه هایی از آن را می توان در بازی های داخلی و بین المللی مشاهده کرد.با توجه به حساسیتی که روی این ورزش وجود دارد متأسفانه در موارد زیادی مشاهده شده است که عده ای از هواداران فوتبال پس از بازی و در حین آن اقدام به اعمال خشونت آمیز از قبیل دشنام،پرتاب اشیاء و مواد آتش زا به داخل زمین و درگیر شدن با هواداران تیم مقابل،تخریب اموال دولتی و خصوصی می کنند.به همین منظور این مطالعه به دنبال بررسی عوامل موثر بر خشونت تماشاگران است.چهارچوب نظری این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه کارکرد گرایی ساختاری تدوین شده است.هر چند که سعی شده که به صورت تک بعدی به تبیین این پدیده پرداخته نشود و از یک رویکرد ترکیبی استفاده شود.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
روش:این پژوهش با روش پیمایشی و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی در دو مسابقه لیگ برتر بوده است.حجم نمونه این تحقیق با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۸۱ نفر محاسبه شد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
یافته ها:نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین تماشاگران دارای سنین مختلف از لحاظ خشونت تفاوت معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان داد که پایگاه اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر دارد .اعتقادات مذهبی با خشونت تماشاگران رابطه معکوس و منفی دارد،عملکرد(بازیکنان،داور وتیم)بر خشونت تماشاگران تاثیر مسقیم و مثبت دارد،رضایتمندی از امکانات ورزشگاه بر خشونت تماشاگران تأثیر منفی و معکوس دارد،تعلق اجتماعی تماشاگران بر خشونت آنها تأثیر معکوس دارد،
فهرست

۱-۱- مقدمه….. ۲
۱-۲- بیان مسأله ۶
۱-۳- فرضیه های تحقیق ۱۰
۱-۳-۱- فرضیات اصلی ۱۱
۱-۳-۲- فرضیات فرعی ۱۱
۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۳
۱-۵- هدف های تحقیق ۱۵
۱-۵-۱- اهداف اصلی ۱۵
۱-۵-۲- اهداف فرعی ۱۵

۲-۱- پیشینه تحقیق ۱۸
۲-۱-۱- تحقیقات خارجی ۲۵
۲-۲- تحقیقات داخلی ۱۸
۲-۳- مبانی نظری ۳۴
۲-۳-۱- پارادایم زیست شناختی ۳۷
۲-۳-۲- تئوری رفتار غریزی ۳۷
۲-۴- پارادایم روان شناختی ۳۹
۲-۴-۱- تئوری ناکامی-پرخاشگری ۳۹
۲-۴-۲- تئوری یادگیری اجتماعی(باندورا) ۴۱
۲-۵- چشم انداز مارکسیستی ۴۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*