سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی …

ژوئن 5, 2021 مدیر سایت 0

۳۴۸/۱۵۳۳۶۰۰۰۱/۰۴۷۲/۵۱۰۰۰۱/۰ تعهد مستمر۱۳/۲۶۹/۰۳۶۲/۲۲۳۳۶۰۰۰۱/۰۴۸۵/۴۸۰۰۰۱/۰ ۴-۲-۲-۳- سوال سوم: اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟جدول شماره(۴-۹) میانگین ابعاد اثربخشی آموزشی دبیران و […]