فایل پایان نامه تنظیم شناختی هیجان-دانلود متن کامل

تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. در تحلیل داده های این پژوهش نرم افزار SPSS به منظور توصیف و تحلیل داده های خام و ترسیم ماتریس همبستگی به کار گرفته شد و به جهت تعیین تطابق مدل مفروض با داده های مشاهده شده و برای بررسی فرضیه پژوهش از رگرسیون چند گانه به صورت متوالی همزمان، مطابق با مراحل بارون و کنی (1986)، استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها حاکی از این بود که:
بعد تمرکز مجدد مثبت و برنامه ریزی کردن از متغیر تنظیم شناختی هیجان پیش بینی کننده منفی و بعد سرزنش دیگران پیش بینی کننده مثبت تکانشگری می باشد.
ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن، ارزیابی مثبت و دیدگاه وسیع تر پیش بینی کننده مثبت تاب آوری هستند.
نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین ابعاد تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی کردن و سرزنش دیگران با تکانشگری تایید شد.
این یافته ها موید آن است که استفاده از راهبرد های مثبت تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب آوری فرد در شرایط دشوار زندگی منجر به کاهش رفتار های تکانشگرانه می شود و مسیر تاثیر گذاری برای راهبرد های منفی معکوس می باشد.
کلید واژه ها: تکانشگری، تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان، اثر واسطه ای
فصل اول: کلیات پژوهش
1ـ1ـ مقدمه
به واقع نوع انسان همواره شاهد و متاثر از طیف گسترده ایی از آسیب که در اثر بروز رفتارهایی که بدلیل وجود تمایلات آنی و بدون توجه به پیامدهای آن صورت گرفته بوده است. رفتار مخاطره جویانه یا تکانشگرانه و یا به عبارتی تمایل سریع به عکس العمل در برابر انواع محرک ها بدون اینکه توجهی به پیامد های منفی آن انجام می پذیرد (استنفرد و ماتیاس، 2009) در لایه های مختلف زندگی انسانی از جمله رفتارهای شخصی، رفتار های اجتماعی و حتی تصمیم های عظیم سیاسی آسیب ها و هزینه های سنگینی را بر دوش جوامع گذارده اند. به عنوان مثال در نگاهی از کلان به خرد، بسیاری از جنگ ها که منجر به از بین رفتن و انواع آسیب به انسان بوده است، طیف وسیعی از جرایم و بزهکاری ها، گرایش به مصرف مواد مخدر، بسیاری از رفتار های جنسی پر خطر و بسیاری از آسیب های شخصی و اجتماعی دیگر همراه با عواقبشان نشات گرفته از رفتارهای تکانشگرانه ای می باشند که بدون توجه به پیامد های آنها، فقط بدلیل بروز واکنش های نسنجیده آنی نسبت به محرک های درونی و یا بیرونی صورت پذیرفته اند.
از این رو امروزه به سبب تلاش برای درک، پیش بینی، ریشه یابی و پیشگیری از رفتار های تکانشگرانه، این سازه ضرورتا مورد توجه پژوهش های آسیب شناسانه بسیاری قرار گرفته و یافته های قابل قبولی را نیز به همراه داشته است. شناخت زوایای آشکار و پنهان رفتار های مخاطره جویانه همواره با سوالاتی در مورد علل بروز چنین رفتارهایی آغاز می شود، سوالاتی از قبیل این که “علت ها و پیش آیند های رفتار تکانشگرانه چیست؟ افزایش احتمال بروز رفتار های مخاطره جویانه در پاره ای از اوقات چیست؟ و آیا شناسایی و کنترل عواملی که مهمترین علل روانی چنین رفتارهایی را تشکیل می دهند مفید خواهد بود یا خیر؟” دامنه گسترده ای از پرسش ها، مشاهدات و پژوهش های بالینی از این دست پژوهشگران را به توجه بیشتر به مفهوم هیجانات و تاثیر آن بر رفتار های آنی رهنمون می سازد (ال،جی و همکاران، 2009). چرا که طیف وسیع هیجانات به طور خاص یا در ترکیب با هیجانات دیگر از عوامل موثر در بروز هر یک از رفتار های انسان می باشند.
هر یک از هیجانات شامل خشم، غم و اندوه، ترس، استرس، شادی، تنفر و بسیاری دیگر از انواع هیجانات منجر به رفتاری متناسب با آن هیجان می گردد. کنترل و تنظیم هیجانات چه افزایش و یا کاهش یک نوع هیجان توسط فرد می تواند در افزایش یا کاهش رفتاری خاص تاثیر گذاشته و سبب ساز رفتار دلخواه و فاصله گرفتن از رفتارهای نامطلوبی که با پیامد های منفی همراه هستند، گردد.
در همین راستا می توان به مولفه تنظیم هیجان و به طور خاص خود تنظیمی شناختی هیجان اشاره نمود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد، در هنگام مواجهه با شرایطی خاص می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)، می توان تنظیم شناختی هیجان را یکی از پیش آیند های مهم رفتار ها، من جمله رفتارهای تکانشگرانه ذکر نمود، چرا که وجود پیشوند شناختی در متغیر خود تنظیمی شناختی هیجان از آگاهانه بودن کنترل هیجانات توسط فرد و متعاقبا اهمیت این متغیر در کنترل رفتار حکایت دارد.
افزون بر این نتیجه بسیاری از تحقیقات نشان می دهند، تنظیم ناموفق شناختی هیجان با طیف وسیعی از رفتار های مخاطره جویانه مانند بروز بزهکاری، خشونت و رفتار پرخاشگرانه (ایزنبرگ و همکاران، 2001)، اختلال های مرتبط با مصرف الکل (شر و گرکین، 2007) و اختلال های مرتبط با مصرف مواد (فوکس، اکسلرد، پالیوال، اسلیپر و سینها ، 2007 ) و دیگر رفتار های نامطلوبی که در بخش های دیگر به تفصیل ذکر خواهد شد در ارتباط هستند.
هر چند تحقیقات چندی موید نقش خود تنظیمی شناختی هیجانات در بروز رفتار های تکانشگرانه هستند با این حال تحقیقات اندکی در خصوص مکانیسم این ارتباط صورت گرفته است. یکی از مفاهیمی که نظر مولفان را به خود جلب کرده است سازه تاب آوری می باشد. در واقع امروزه برای پیشگیری و درمان مشکلات روانی من جمله مشکلات شناختی یا هیجانی که منجر به رفتارهای مخاطره جویانه همچون خود کشی، سو مصرف مواد، ارتکاب جرایم و دیگر رفتارهای از این دست می شود به شناسایی و ارتقاء عوامل محافظت کننده مانند تاب آوری و ویژگی های آن می پردازند.
لذا همواره این موضوع مد نظر بوده است که مواجه شدن با شرایط مخاطره آمیز شرط لازم برای آسیب پذیری هست اما شرط کافی نیست. در کل اهمیت سازه تاب آوری به علت توانایی بازگشت به عقب، بهبود یا انطباق موفق در مواجهه با آسیب ها، عوامل محافظتی آن و نقش بلوک های ساختاری ای سازه برای توانمند کردن فرد جهت غلبه بر عوامل فشار زای زندگی از اهمیت فراوانی برخوردار است (بیسونت، 1998).
در راستای ارائه مدلی جهت تبیین رفتار مخاطره آمیز در زنان بی سرپرست، پژوهش حاضر نقش سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری را در بروز رفتار تکانشگری زنان مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مدل سازه تاب‌آوری نقش واسطه را بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری ایفا می‌کند.
1ـ2ـ بیان مسئله
غالب افراد موفق و خود ساخته چشم پوشی از لذات و پاداش های موقت و لحظه ای، پیگیری فعالیت های دارای اولویت بالاتر و انجام فعالیت هایی که در راستای اهداف زندگی سالم فردی و اجتماعی شان است را از اصول اصلی و شالوده موفقیت و رشد در حوزه ها و ابعاد مختلف زندگی خود می دانند؛ در طرف مقابل انجام رفتارهایی که برای پاسخ به نیاز های آنی و غیر ضروری و در نتیجه رسیدن به لذات و پاداش های لحظه ای و گذرا بدون توجه به پیامد های منفی که می تواند در آینده به همراه داشته باشد انجام می پذیرد، اثرات بسیار مخرب و مخاطره آمیزی بر سلامت زندگی فرد می گذارد. در این میان فرآیند تصمیم گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چند گزینه، جهت مدیریت شرایط ایجاد شده، یکی از عالیترین پردازش های شناختی به شمار می رود. گونه ی ویژه ای از این فرآیند که به عنوان تصمیم گیری مخاطره آمیز (RDM) شناخته می شود ، در شرایطی پردازش می شود که شخص با گزینه هایی روبرو می گردد که انتخاب آنها باری از سود و زیان در حال یا آینده به دنبال خواهد داشت.
رفتارهای تکانشی که در بسیاری از رویکردها، رفتار مخاطره آمیز نیز خوانده می شوند عملکردهایی هستند که اگر چه تا اندازه ای با آسیب یا زیان های احتمالی همراهند، اما امکان دستیابی به پاداش را نیز به نحوی از انحا فراهم می کنند. رفتار تکانشی به وسیله تعاریفی، دارای وجه اشتراک و گاهی هم متناقض تشریح شده اند. بعضی از این تعاریف شامل: “رفتار بدون تفکر کافی”، “عمل به غریزه بدون مهار ایگو” و “عمل سریع، ذهن بدون دور اندیشی و قضاوت هشیار” می باشند (عدالتی، اسمعیل زاده، هانیه، 1386). از این رو رفتار تکانشگرانه دارای سه ویژگی اساسی: رفتار شتاب زده، رفتار برنامه ریزی نشده و رفتار بدون فکر و مستعد اشتباه است (سوان و هالندر، 2007) و می تواند نقطه عطف بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی مثل خشونت، قمار بازی های بیمار گونه، سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت مرزی و ضد اجتماعی باشد ( اختیاری و همکاران، 1387).
در همین راستا با توجه به آسیب پذیری جامعه نسبت به رفتارهای تکانشگرانه، خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. رفتار خانواده و بخصوص مادران با توجه به این که یکی از واحدهای مهم و تعیین کننده در سرنوشت افراد هر جامعه هستند و همچنین از آنجا که رفتارهای والدین در این واحد از اجتماع از عوامل بسیار موثر بر وضعیت فرزندان آنها می باشد، در بسیاری از موارد بروز رفتارهای پرخطر والدین من جمله مادران و بخصوص زنان بی سرپرست می تواند عواقب ناخواسته و نامطلوب زیادی را ایجاد نماید.
در اینجا زنان بی سرپرست که خود هم سرپرستی خانواده را به عهده دارند و هم وظایف مادرانه خود را باید ایفا نمایند بدلیل مواجهه با فشار های مضاعف، دارای سهم بیشتری از عواقب بروز هیجانات منفی می باشند.
قابل توجه است که آمارها نشانگر میزان بالاتری از تکانشگری در جمعیت نرمال ایران نسبت به جمعیت نرمال غربی بوده اند (حامد اختیاری و همکاران، 1387)؛ به گونه ای که حدود 70 درصد خشونت علیه کودکان در محیط خانه رخ می دهد (کمیته حمایت از کودکان ایران) که سهم مادران از آن 28 درصد می باشد (انجمن حمایت از حقوق کودکان)، در این راستا آنچه قابل ذکر است آن است که بسیاری از انواع هیجانات در بروز رفتار های مخاطره آمیز فوق نقش اساسی را ایفا می کنند، برای مثال هیجان خشم که سبب بروز پرخاشگری در افراد می شود از نظر مقیاس های روان سنجی به مقیاس تکانشگری وابسته است (ویگیل، 2008) لذا این سوال پدید می آید که آیا برای کنترل بهتر رفتار های تکانشگرانه می توان از کنترل و تنظیم آگاهانه هیجانات به عنوان یک پیش آیند مهم نام برد؟
از آنجا که تنظیم شناختی هیجان نحوه کنترل و پردازش شناختی هیجانات فرد در هنگام مواجهه با شرایط خاص از جمله شرایط سخت و ناگوار می باشد (گارنفسکی و گرایچ 2006)، می توان گفت راهبردهای تنظیم شناختی هیجان از همبسته های اساسی بسیاری از رفتار های مخاطره جویانه هستند. در این زمینه می توان به رفتار مخاطره جویانه ایده پردازی خود کشی و آسیب شناسی روانی آن اشاره کرد که از همبسته های اساسی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می باشد (لگرستی، گارنفسکی، ورهاست و یوتنس، 2011). آنچه در اینجا قابل توجه است، آن است که بروز رفتار های مخاطره آمیز و تکانشگرانه و همین طور هیجانات منفی غالبا در شرایط سخت و ناگوار پدیدار می شود، چنانکه در تعریف مولفه تنظیم شناختی هیجان نیز به این مهم اشاره گردیده است.
با این توصیفات توانایی فرد برای پایداری و یا مقابله پویا جهت کنترل هیجانات و همچنین مقاومت در برابر خواسته هایی که منجر به رفتارهای با پاداش آنی و پیامدهای مجهول می شوند جهت عدم یا کاهش مواجهه با شرایط سخت و ناگوار می تواند بیشتر مد نظر قرار گیرد. با این پیش فرض می توان به نقش احتمالی مولفه تاب آوری به عنوان واسطه متغیرهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری اشاره نمود.
تاب آوری در واقع فرایند یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز، علی رغم شرایط چالش برانگیز ، تهدیدکننده و سخت است (گارمزی و ماستن، 1991)؛ لذا آنچه از تحقیقات بر می آید حاکی از آن است که تاب آوری تا حدی نوعی ویژگی شخصی و نتیجه تجربه های محیطی افراد است، لذا می توان واکنش افراد را در مقابل هیجانات منفی من جمله استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشوار تغییر داد و کمک نمود تا راحت تر هیجانات خود را کنترل کرده، به طوری که بتوانند بر مشکلات و تأثیرات منفی محیط نیز غلبه کنند (کوردیچ- هال و پیرسون، 2005 ).
تحقیقاتی که در خصوص ارتباط سازه تاب آوری با رفتار تکانشگرانه و پرخطر صورت گرفته نشان می دهد، تاب آوری بالاتر با تکانشگری کمتر همراه است( بلک، 2004؛ محمدی و همکاران، 1385؛ سودانی و همکاران، 1387). در خصوص ارتباط تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری نیز، یافته ها موید ارتباط مستقیم تاب آوری با هیجانات مثبت می باشد( توگاد و فردریک سون، 2004؛ کوهن و همکاران، 2009).
در مجموع با در نظر گرفتن الگوی ارتباطات بین متغیرهای تنظیم شناختی هیجان، تاب‌آوری و تکانشگری انتظار می‌رود تنظیم شناختی هیجان با افزایش تاب‌آوری در شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز منجر به کاهش تکانشگری و رفتار های مخاطره جویانه فرد شود. در واقع در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر هم بر نقش سازه تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش‌آیند تاب‌آوری تأکید می‌شود و هم بر کاهش تکانشگری به عنوان پیامد سازگارانه تاب‌آوری. بر این اساس مدل پیشنهادی پژوهش حاضر در شکل 1ـ1ـ آمده است که مدل تفصیلی آن با جزییات کامل در فصل دوم شرح داده خواهد شد.
تنظیم شناختی هیجان
تنظیم شناختی هیجان
تاب آوری
تاب آوری
تکانشگری
تکانشگری

شکل 1ـ1ـ مدل نقش واسطه‌ای سازه‌ تاب آوری در ارتباط بین سازه‌های تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری
طبق شکل فوق آن گونه که مشاهده می شود، متغیر وابسته (درونزاد) در این پژوهش تکانشگری می باشد، تنظیم شناختی هیجان نیز به عنوان متغیر مستقل (برونزاد) در نظر گرفته شده است و متغیر تاب آوری به منزله متغیر واسطه ای (میانجی) در مدل وارد شده است. به منظور آگاهی از میزان تاثیر تنظیم شناختی هیجان به عنوان یکی از عناصر اساسی موثر بر تکانشگری زنان بی سرپرست و همین طور چگونگی نحوه تاثیرگذاری این دو متغیر به صورت مستقیم یا با واسطه تاب آوری که می تواند از تنظیم شناختی هیجان تاثیر پذیرد، این پژوهش طرح ریزی گردید.
1ـ3ـ ضرورت اهمیت تحقیق
رفتار های تکانشگرانه و مخاطره آمیز و در کل رفتارهایی که موجب آسیب به خود و دیگری می شود، همچون خودکشی، گرایش به مصرف مواد مخدر و اغلب رفتار های مجرمانه معضل بسیار بزرگی برای جوامع کنونی محسوب می گردد که به عنوان رفتارهای تکانشگرانه هزینه های بسیار سنگین جانی و مالی را چه برای جلوگیری پیشگیرانه و چه مقابله با آن ها بر دوش جوامع گذاشته است. برای غلبه بر این چالش ها که سد راه بزرگی برای توسعه سلامت و رفاه روانی جامعه نیز محسوب می گردند، همچنین ریشه یابی بسیاری از این رفتار های مخاطره جویانه تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که پژوهشگران را در بسیاری از تحقیقات به سمت و سوی مشکلات هیجانی و هیجانات نابجا سوق داده است، هیجاناتی همچون خشم، احساسات افسردگی، استرس، نگرانی، ترس و غیره. چنین عواملی از بیشترین علل و عوامل تاتیر گذار در اقدام به رفتار های مخاطره جویانه چه در قبال خود و چه دیگران هستند.
آن چه از شرح فوق بر می آید، آن است که هیجانات منفی با ایجاد شرایط سخت هیجانی برای فرد در صورت عدم وجود تاب آوری می توانند منجر به رفتار های خطرناک و تکانشی گردند. از این‌رو ضرورت دارد جهت شناخت عوامل و متغیرهای مؤثر بر کاهش رفتار های تکانشگرانه و مخاطره آمیز، تحقیقات تجربی صورت گیرد تا با شناخت این عوامل به خصوص در زنان و به ویژه زنان بی سرپرست تحت حمایت، به نهاد های ذیربط کمک کرد تا با آموزش کنترل هیجانات به زنان بی سرپرست، به میزان قابل توجهی با کنترل اقدام های تکانشی آنها چه در سطوح عادی زندگی و چه سطوح پر اهمیت زندگی که منجر به مخاطره انداختن ادامه حیات و سلامت خود، اطرافیانشان و جامعه می شود را کاهش دهند.

1ـ4ـ هدف تحقیق
بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.
1ـ5ـ فرضیه تحقیق
تاب آوری، دارای نقش واسطه ای در رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و تکانشگری می باشد.

1ـ6ـ تعاریف نظری متغیرها
تنظیم شناختی هیجان:
تنظیم

]]>

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : داده های توصیفی-متن کامل

کلید وازه ها : مشاوره ، هدایت تحصیلی ، دوره متوسطه ، نگرش
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ( مناسب نیست( فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل یکم کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
بیان مسأله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 5
اهداف تحقیق 6
سوالات پژوهش 7
سوالات فرعی پژوهش 7
تعریف متغیرها 8
هدایت تحصیلی 8
مشاوران 8
پیشرفت تحصیلی 8
فصل دوم پیشینه پژوهش 9
مقدمه 10
تاریخچه راهنمایی و مشاوره: 11
نهضت بهداشت روانی. 13
تاریخچه مشاوره و راهنمایی در ایران 18
تاریخچه راهنمایی تحصیلی در ایران: 20
راهنمایی: 22
فعالیت های راهنمایی تحصیلی 26
اهداف راهنمایی: 30
اصول اساسی راهنمایی: 32
مشاور کیست؟ 34
خصوصیات مشاور: 34
ضرورت مشاوره وراهنمایی در مدارس 35
هدف مشاوره تحصیلی : 37
هدایت تحصیلی در دبیرستان 39
ویژگی‌های مشاور از دیدگاه اسلام: 39

اصول مشاوره 41
مشاوره از دیدگاه اسلام: 42
عوامل موثر در لزوم و گسترش راهنمایی تحصیلی : 44
عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی 46
شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن 51
طبقه بندی نظریه‌های مشاوره: 58
نظریه روان تحلیلی: 59
نظریه روان شناسی فردی: 60
نظریه مراجع – محوری: 61
نظریه رفتاری: 63
نظریه منطقی – عاطفی: 65
نظریه واقعیت درمانی: 66
نظریه تحلیل مراوده‌ای: 68
نظریه و مشاوره گشتالتی: 69
نظریه لوگوتراپی: 72
نظریه‌های تلفیقی: 72
نظریه و مشاوره التقاطی: 74
پیشینه تحقیقات داخلی: 75
فصل سوم 86
مقدمه 87
جامعه و نمونه تحقیق 88
روش نمونه گیری 88
ابزار پژوهش 89
روایی و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته بررسی دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور 90
روش جمع آوری اطلاعات 91
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 91
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 92
مقدمه 93

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2: داده های توصیفی : 93
داده های توصیفی مربوط به پیشرفت تحصیلی 94
داده های توصیفی مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی 96
بخش دوم:داده های استنباطی (آزمون فرضیه ها) : 107
فرضیه اصلی 107
فرضیه های فرعی 108
فصل پنجم بحث ونتیجه‌گیری 112
مقدمه 113
محدودیتها 120
پیشنهادات 120
منابع 122

فهرست جداول
عنوان صفحه

3-13- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از دانش آموزان (5 امتیاز) 57
4-113- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از والدین (5 امتیاز) 57
5-113- امتیازهای نمون برگ نظر خواهی از معلمان (10 امتیاز) 58
جدول 3ـ1ـ تعداد دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهر تهران در سال 1393-1392 88
جدول 3ـ2ـ تعداد دانش آموزان گروه نمونه به تفکیک رشته 89
جدول(1-4)توزیع فراوانی گروه نمونه 93
جدول (2-4)مشخصا ت معدل دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه (با مشاور-بی مشاور) 95
جدول(3-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان ریاضی بی مشاور(با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 97
جدول(4-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان تجربی بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 98
جدول(5-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان انسانی بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 100
جدول(6-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان فنی حرفه ای بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 101
جدول(7-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان کار دانش بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 103
جدول(8-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های کل دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 105
جدول(9-4) آزمون t-test مستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلی کل دانش آموزان در دو گروه( با و بدون مشاور) 108
جدول(10-4) آزمون t-testمستقلجهتمقایسه پیشرفت تحصیلیدانش آموزان رشته ریاضی 108
جدول(11-4) آزمون t-test مستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلیدانش آموزانرشته تجربی 109
جدول(12-4) آزمون t-testمستقل جهت مقایسه پیشرفت تحصیلیدانش آموزانرشتها نسانی 109
جدول(13-4)آزمون t-testمستقلجهتمقایسهپیشرفتتحصیلیدانشآموزانرشته فنیحرفه ای 110
جدول(14-4)آزمون t-testمستقلجهت مقایسه پیشرفت تحصیلیدانش آموزانرشتهکاردانش 110
جدول(15-4)آزمون t-test مستقل جهت مقایسه دیدگاه های دانش آموزان از لحاظ نقش مشاور در هدایت تحصیلی 111

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (1-4) معدل دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه (با مشاور-بی مشاور) 95
داده های توصیفی مربوط به دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاور در هدایت تحصیلی 96
نمودار(2-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) به تفکیک رشته های تحصیلی، در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 104
نمودار(3-4)داده های توصیفی مربوط به دیدگاه های کل دانش آموزان بی مشاور (با مشاور ) در3 مولفه پرسشنامه بر هدایت تحصیلی 106

فصل یکم کلیات پژوهش

مقدمه
امروزه ماهیت شگفت آور تغییرات و تحولات به گونه‌ای پیوسته بر پیچیدگی و مخاطرات شرایط زندگی افراد می‌افزاید و احساس ناامنی، عدم اعتماد و ناکامی … آدمی را وادار به استمداد از سایرین می‌کند تا تعادل و یکپارچگی شخصیت متزلزل نگردد. در واقع بهره‌گیری از هدایت بهینه و فرهنگ غنی، دستیابی به تجارب و تدابیر و مطالعات جامع به پالایش روانی و عاطفی و جسمی افراد به ویژه نوجوانان در مصونیت از آسیب‌ها کمک می‌کند.
پیشرفت و تحولات چند دهه اخیر در فن آوری‌های آموزش و نحوه تعلیم مهارتهای زندگی در مؤسسات آموزشی از جمله مدارس و گسترش علوم ، افق‌های نوینی را بر همگان گشوده است و با توجه به روند شتاب آلود و تصاعدی پیشرفت این سوال مطرح می‌گردد که سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی، آموزشی، پرورشی و فرهنگی چگونه و با چه شیوه‌هایی می‌خواهند جمعیت نوجوان کشور رابا انتقال دستاوردهای فنی و آگاهی‌های علمی خود و جامعه جهانی برای مشارکت فعال و اداره امور و احترام به قوانین و ضوابط مختلف آماده سازند حرکت پر شتاب دانش بشری و فناوری‌های اخیر سبب شد که مناسب‌ترین افراد برای شاخه‌های مختلف تحصیلی ـ شغلی جستجو و جایگزین شوند. در این تحول آموزش و پرورش افراد با درنظر داشتن استعدادها و توانمندی‌های آنان به عنوان موضوع اصلی قلمداد شده و پدیده سنجش استعدادهای تحصیلی ـ شغلی (که شاید به شکل ابتدایی، طی جنگ‌های اول و دوم آغاز شده بود)به صورت عاملی غیرقابل انکار در مسیر راهنمایی افراد، شناخته شد. بنابراین متوجه می‌شویم که عصر حاضر تقریباً پیش‌بینی نیست چرا که رقیبان متعددی که ساخته و پرداخته تکنولوژی هستند قدرت انتخابگری افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و یقیناً آموزش و پرورش سنتی و منفعل نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و تسهیل کننده فعالیت آموزش در کشور باشد. اگر فرآیند تعلیم و تربیت یک مفهوم تقلیدی یا تلقینی محسوب شود، کسب معلومات از پیش مشخص شده هدف آموزش و پرورش است که با مفهوم تعقلی و ادراکی متفاوت است لذا بهره گیری از آموزش‌های دموکراتیک و تجارب مربیان و بهره مندی از نظرات مشاوران و راهنمایان می‌تواند گام‌های موثری برای نسل حاضر و آینده فراهم سازد.
ناهماهنگی‌های شغلی با رشته تحصیلی در جامعه کنونی و افت تحصیلی و احیاناً ترک تحصیل در دوره متوسطه ناشی از فقدان یک مکانیزم مشاوره‌ای موفق در آموزش و پرورش ماست. در اینجا بد نیست اشاره‌ای به یکی از مقالات جان استورات شود:
«با آن که هزاران شغل در بازار وجود دارد اما دانش آموزان تنها از آنچه می‌بینند آگاه می‌شوند همانند پزشکی، معلمی، پرستاری و .. و رشته‌هایی که پیش بینی می‌شود رشد بالایی داشته باشند معمولاً توسط دانش آموزان مورد سئوال قرار نمی‌گیرد و این ناتوانی در تصمیم گیری حرفه‌ای مؤثر که عدم رضایت شخصی را به دنبال خواهد داشت نگران کننده است.
طرح ریزی شغلی به طور فزاینده‌ای در مدارس مورد نیاز است تا جوانان و نوجوانان بتوانند وضعیت موجود را با خود هماهنگ سازند در فرآیند تصمیم گیری و انتخاب شغل اطلاعات، بخش مهمی از کار است و بدون اطلاعات صحیح افراد غالباً در انتخاب ریسک می‌کنند و ناتوانی در تصمیم گیری به حرکت کند و صرف انرژی و هزینه و سرمایه بسیار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.» (استوارت 2005 ؛ 10).
بیان مسأله
یکی ازاهداف مهم آموزش و پرورش خدمات یاری رسانی به دانش آموزان است نمونه بارز این خدمت را می‌توان درامر مشاوره و راهنمایی تحصیلی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی متناسب با حرفه مورد انتظار دانست و هدف اصلی آن فراهم نمودن بستری مطلوب است تا نقاط قوت و ضعف افراد شناسایی شده و با تصویری روشن از ویژگی‌ها و صفات خود و نیازهای جامعه اقدام به انتخاب رشته مطلوب نمود. همان طور که استرنبرگ بیان کرده است توجه به قابلیت‌های شناختی افراد در قالب مفهوم کلی بهره هوشی نیز نمی‌تواند به تنهایی تفاوت‌های فردی در استعداد و قابلیت‌های مختلف دانش آموزان و به تبع آن موفقیت‌های تحصیلی آنان را در رشته‌های مختلف نمایان سازد بلکه استفاده از تجارب و انطباق میزان استعداد و توانایی واقعی افراد با رشته تحصیلی مورد علاقه، آینده بهتری را برای افراد رقم می‌زند. (استرنبرگ 2007: 80) اما می‌بینیم که گسترش علوم و تکنولوژی و تولد رشته‌های جدید در جامعه نوجوانان و سرمایه‌های اصلی کشور را در امر انتخاب رشته تحصیلی مناسب با حرفه مورد انتظار را با مشکل مواجه نموده است. دراین راستا شناسایی نیازها و امکانات محیط جهت اخذ تصمیمات اصولی و منطقی ضروری به نظر می‌رسد بدیهی است با توجه به دوران بحرانی بلوغ و نوجوانی، این مشکلات دو چندان خواهد شد. کیامنش نیز درسال 1382 بیان نمود که در بررسی‌های انجام شده توسط آموزش و پرورش حدود 60 درصد دانش آموزان دختر و 50 درصد دانش آموزان پسر، مشاور را به عنوان منجی جهت هدایت تحصیلی پذیرفته‌اند و در زمینه انتخاب رشته تحصیلی از او کمک می‌گیرند و باید مشخص شود که به طور کلی هدایت تحصیلی در عمل با چه مسائل و مشکلاتی روبروست. این فرآیند به علل گوناگون از جمله عدم مشارکت کارکنان مدرسه، نبودن ابزار و وسایل سنجش دقیق، کمبود کادر آموزشی متخصص در رشته مشاوره و … نتوانسته است به اهداف از پیش تعیین شده خود نائل شود. (شفیع آبادی، 1387 : 33)
نظر به این که هدف از تحصیل دانش آموزان ایجاد توانایی در پاسخگویی به نیازهای علمی و کاربردی جامعه است و از آنجا که ادامه هر یک از شاخه‌های تحصیلی زمانی می‌تواند در راستای تأمین نیازهای جامعه قرار گیرد که متناسب با توانمندی و استعداد افراد باشد لذا نیاز جامعه و بازار کار مستلزم اثربخش بودن عملکرد مشاوران در ایجاد موفقیت متناسب با تحصیل دانش آموزان است و سئوال مهم اینست که وجود مشاوران و ابزار آنان تا چه حد می‌تواند مثبت و مؤثر بوده و افراد را دقیقاً به رشته و حرفه آنان رهنمون کند؟ طبق پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده مشخص گردیده که هیچ متغیری به اندازه عملکرد تحصیلی قبلی دانش آموزان اهمیت ندارد (نویدی 1386) و یا این که مشاوران و فعالیتشان کاملاً مورد تائید نمی‌باشد (علی اکبری، 1382) و پرونده‌های مشاوران از لحاظ محتوا دارای نقایصی است (ادریسی 1382) .لذا این تحقیق می‌کوشد تا عملکرد مشاوران را در زمینه هدایت تحصیلی (انتخاب رشته متناسب با توانمندی افراد) ارزیابی نماید. و علاوه بر این نگرش دانش آموزان را نسبت به عملکرد مشاوران مورد بررسی قرار دهد .
اهمیت و ضرورت پژوهش
والذین استجابو الربهم و اقاموالصلوه و امر هم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون (شورا ـ 38 آیه) .
بدیهی است خداوند تبارک و تعالی در این آیه یکی از خصوصیات مسلمانان را در این موضوع دانسته است که آنان کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند و از این مطلب که مشاوره در ردیف ایمان به خدا و به پا داشتن نماز ذکر گردیده است می‌توان به میزان اهمیت آن پی برد.
راهنمایی امروز به طوری است که سراسر زندگی فرد را در بر می‌گیرد نگاهی گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عامل موثر در فعلیت بخشیدن به امکانات بالقوه ذاتی افراد، انتقال اندوخته تجارب گذشتگان، ارائه ارزش‌های مطلوب، افزایش معلومات و ایجاد مهارت‌های لازم در افراد برای زندگی و تسهیل سیر حرکت وجودی آدمی به سوی کمال و خود شکوفایی، اهمیت امروز این فرآیند را نشان می‌دهد.
گسترش کمی آموزش و پرورش مبین گرایش و استقبال همگان به اثربخشی این نهاد و نیز گسترش کیفی آن ناشی از توسعه معارف علوم و رشد بی‌وقفه تکنولوژی است که بر پیچیدگی و ظرافت جریان آموزش و پرورش افزوده است. ماهیت دبیرستان، برنامه‌ها و مواد درسی متنوع و گسترده آن، دروسی که هر ساله ارائه می‌شود و فعالیت‌های وسیع فوق برنامه ایجاد می‌کند که دانش آموزان توانمندی‌ها و نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و براساس آن آینده خود را برنامه ریزی کنند.
اهمیت جریان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و تعیین جایگاه مشاوران در برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش در غنی سازی دستگاه تعلیم و تربیت ضروری است امروزه دانش آموزان در بدو ورود به دبیرستان و مواجهه با انتخاب مهم رشته تحصیلی و شغل آینده خود با مشکل روبرو می‌شوند و دچار یک نوع ابهام و سردرگمی گزینش می‌شوند احساس می‌کنند که چندین رشته و شغل همزمان برای آنها جذابیت لازم را دارد و بدینسان دچار تعارض می‌شوند. بدیهی است با توسعه و گسترش راهنمایی تحصیلی در مدارس مملکت ما، لزوم راهنمایی شغلی و حرفه‌ای روز به روز بیشتر احساس می‌شود.
همان گونه که آگوست کنت در نظریه خود مطرح نموده «علم و آگاهی پیش نگری می‌آورد و پیش نگری کنش» بنابراین پژوهش حاضر می‌تواند با شناخت از نقش مشاوران در امر هدایت تحصیلی دانش آموزان و آگاهی از مشکلات و موانعی که بر سر این راه مهم قرار دارد،‌زمینه را برای آشنایی بیشتر مسئولیت کشور با این موانع هموار نموده و آنان را در اجرای تصمیمات دقیق و منطقی‌تر در این رابطه یاری دهد تا با طرح ریزی و طراحی براساس تحقیقات مشابه، از هدر رفتن سرمایه و نیرو و وقت جلوگیری نماید.
اهداف تحقیق
هدف کلی : اگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه و همینطور آگااهی از نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران
اهداف ویژه :
ـآگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته ریاضی
ـآگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته علوم تجربی
آگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته علوم انسانی
ـآگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته فنی – حرفه ای
ـآگاهی از عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته کارو دانش
ـآگاهی از نگرش دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان
سوالات پژوهش
سوال کلی پژوهش : عملکرد مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف تحصیلی چگونه است و دیدگاه دانش آموزان نسبت به عملکرد مشاوران چیست ؟
سوالات فرعی پژوهش
1 )آیا تفاوت معنی داری بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با نظر مشاور و براساس فرم هدایت تحصیلی رشته ریاضی فیزیک را برگزیده‌اند با دانش آموزانی که بدون نظر مشاور آن را انتخاب کرده‌اند وجود دارد؟
2)آیا تفاوت معنی داری بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با نظر مشاور و براساس فرم هدایت تحصیلی رشته علوم تجربی را برگزیده‌اند با دانش آموزانی که بدون نظر مشاور آن را انتخاب کرده‌اند وجود دارد؟
3)آیا تفاوت معنی داری بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی

]]>

منبع پایان نامه با موضوع روابط زناشویی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 1

1-2- بیان مساله: 2
1-3- اهداف تحقیق: 3
1-4- اهمیت و ارزش تحقیق: 3
1-5- فرضیه های تحقیق: 4
1-6- تعریف متغیرهای پژوهش: 4
1-6-1- کیفیت روابط زناشویی: 4
1-6-2- غنیسازی روابط زناشویی: 5
1-6-3- توافق زناشویی: 5
1-6-4- رضایت زناشویی: 6
1-6-5- انسجام زناشویی: 6
فصل دوم ادبیات پژوهش 7

2-1- مقدمه 7
2-2- کیفیت روابط زناشویی 7
2-2-1- رضایتمندی زناشویی 8
2-2-2- سازگاری زناشویی 8
2-2-3- تعریف کیفیت زناشویی 9
2-2-3- نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی 10
2-2-3-1- نظریه لیوایز و اسپنیر 10
2-2-3- 2- نظریه مارکس 11
2-2-3-2-1- ترکیب رمانتیک 13
2-2-3-2-2- ترکیب وابستگی- فاصله ای 13
2-2-3-2-3- ترکیب جدایی 14
2-2-3-2-4- ترکیب همبستگی متعادل 14
2-2-4- رابطه کیفیت روابط زناشویی و موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده: 15
عنوان صفحه
2-3- رویکردها و برنامه های پیشگیری 17
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غنی سازی ازدواج (A. C. M. E) 20
2-3-1-1- ویژگی ها 21
2-3-1-2- ساختار برنامه 22
2-3-1-3- اهداف 22
2-3-1-4- مهارت ها 22
2-3-2- رویکرد ارتباط زوج (C. C) 23
2-3-2-1- کیفیت برنامه ارتباط زوج 23
2-3-2-2- اهداف برنامه 24
2-3-3- برنامه کاربردی عملی مهارت های مربوط به رابطه صمیمانه(P. A. I. R. S) 27
2-3-3-1- اهداف برنامه 27
2-3-3-2- چهارچوب عملی 29
2-3-4- برنامه پیشگیری و تقویت رابطه (P. R. E. P) 30
2-3-5- مدل رفتاری – ارتباطی 33
2-3-5-1- جنبه های پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی 34
2-4- غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش) 36
2-4-1- تاریخچه غنی سازی روابط 36
2-4-2- پایه های نظری 37
2-4-3- شیوه های مداخله 39
2-4-4- ترکیب و چارت زمانی برنامه های R. E 44
2-4-5- قالبهای زمانی جلسات R. E 44
2-4-6- سبک های درمان R. E: 45
2-4-7- روش های مداخله 46
2-4-8- توالی موضوع در R.E 47
2-4-9- نقش رهبر در جلسات R. E 47
2-4-10- پاسخ یا واکنش های خاص رهبر یا درمانگر 48
2-4-10-1- شدن(تبدیل شدن) 48
2-4-10-2- مشکل گشایی 49
عنوان صفحه
2-4-10-3- شستشو دادن 49
2-5- پیشینه پژوهش 51
2-5-1- پیشینه پژوهش در ایران 51
2-5-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور 52
2-6- جمع بندی 56
فصل سوم روش پژوهش 57
3-1- مقدمه 57
3-2- روش پژوهش 57
3-3- جامعه آماری 58
3-4- نمونه‌ی پژوهش و روش نمونه‌گیری 58
3-5- ابزار پژوهش: 60
3-5-1- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS): 60
3-5-1- مقیاس شادمانی زناشویی(MHS): 63
3-5-2- پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ(ENRICH): 66
3-6- شیوه‌ی اجرای متغیر مستقل: 71
3-7- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 72
فصل چهارم یافته های پژوهش 73
4-1- مقدمه 73
4-2- آزمون فرضیه های پژوهش 73
4-2-1- فرضیه اول: 73
4-2-2- فرضیه دوم: 76
4-2-3- فرضیه سوم: 77
4-2-4- فرضیه چهارم: 79
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 84
5-1- مروری بر یافته های پژوهش 84
5-2- بحث: 84
5-3- اعتبار پژوهش: 87

عنوان صفحه
5-4- محدودیتهای پژوهش: 90
5-5- پیشنهادات پژوهشی: 90
5-6- پیشنهادهای کاربردی: 90
مقیاس شادمانی زناشویی(MHS) 91
پیوست2 92
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH) 92
پیوست3 96
فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی(RDAS) 96
پیوست 4 98
پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای جمعیت شناختی 98
پیوست5 99
فرمت جلسات غنی سازی روابط زناشویی 99
کاربرگها 112
منابع و مآخذ 119
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل(1-2). ترکیب رمانتیک 14
شکل(2-2). ترکیب وابستگی 14
شکل(2-3). ترکیب جدایی 15
شکل(2-4). ترکیب همبستگی متعادل 16
شکل(2-5). مدل ارتباطی مشکلات اقتصادی با کیفیت و ثبات زناشویی 18
شکل(2-6). طیف درمان تا غنیسازی 22
شکل (2-7). چگونه یک ازدواج میمیرد 32
شکل(8-2). مهارت های R. E 43
شکل (3-1). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه سازگاری زناشویی 63
شکل(3-2).مقادیر T سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه سازگاری زناشویی 64
شکل(3-3). مدل و ضرایب مسیر استاندارد پرسشنامه شادکامی زناشویی 66
شکل(3-4). مقادیر T سوبل برای بارهای عاملی پرسشنامه شادکامی زناشویی 67
شکل(3-5). مدل مفهومی تصحیح شده و ضرایب مسیر استاندارد 70
شکل(3-6). مقادیرT سوبل برای مسیرهای مدل‌ مفهومی ………………………………………………………70
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(3-1). دیاگرام طرح پژوهش 58
جدول(3-2). روند حضور و افت تعداد افراد نمونه 59
جدول(3-3). تعداد مردان و زنان در گروه آزمایش و گواه 59
جدول(3-4). وضعیت تحصیلات گروه آزمایش و گواه 60
جدول(3-5).تعداد فرزندان نمونه 60
جدول(3-6).میانگین و انحراف استاندارد سن نمونه پژوهش 60
جدول(3-7).میانگین و انحراف استاندارد میزان درآمد نمونه پژوهش 61
جدول(3-8). میانگین و انحراف استاندارد طول مدت ازدواج نمونه پژوهش 61

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(3-9). میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات عاملهای پرسشنامه سازگاری زناشویی 62
جدول (3-10). نتایج برازش مدل عاملی تاییدی پرسشنامه سازگاری زناشویی 63
جدول(3-11). میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات پرسشنامه شادمانی زناشویی 65
جدول(3-12). نتایج برازش مدل عاملی تاییدی پرسشنامه شادمانی زناشویی 66
جدول(3-13). ماتریس همبستگی نمرات رضایتمندی زناشویی، شادمانی زناشویی و سازگاری زناشویی 68
جدول (3-14). نتایج برازش مدل مفهومی کامل 68
جدول(3-15). نتایج برازش مدل مفهومی تصحیح شده 69
جدول(3-16). شرح جلسات 72
جدول (4-1). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها را در پرسشنامه سازگاری زناشویی(نمره کل) 74
جدول(4-2). نتایج آزمون لوین 75
جدول(4-3). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمره کل گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون 75
جدول(4-4). میانگین و انحراف استاندارد نمرات عامل توافق پرسشنامه سازگاری زناشویی 76
جدول(4-5). نتایج آزمون لوین 76
جدول(4-5). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه میزان توافق در مرحله پس آزمون 77
جدول(4-6). میانگین و انحراف استاندارد نمرات رضایت در مرحله پیش آزمون و پس آزمون 78
جدول(4-7) . نتایج آزمون لوین 78
جدول (4-8). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه میزان رضایت در مرحله پس آزمون 79
جدول(4-9). میانگین و انحراف استاندارد نمرات انسجام در مرحله پیش آزمون و پس آزمون 80
جدول(4-10). نتایج آزمون لوین 80
عنوان صفحه
جدول(4-11). نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه انسجام گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون 81
جدول(4-12). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در مرحله پیگیری 82
جدول(4-13). نتایج آزمون لوین 82
جدول(4-14). نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره(آزمون لامبدای ویلکس) 83
جدول(4-15). تاثیر غنی سازی بر کیفیت روابط در مرحله پیگیری 84

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
خانواده اولین، مهمتربن و والاترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری است که زمینه تکوین، رشد و شکوفایی عاطفی و اجتماعی اعضای خود را فراهم میکند و ازدواج حساسترین تعهد عاطفی است که انسان برای برخورداری از آرامش روانی و روابط گرم و صمیمی آن را میپذیرد. نتایج پژوهشها نشان میدهد که مسائل و مشکلات خانوادگی روز به روز در کشورمان در حال افزایش یافتن است وکیفیت روابط زناشویی افت پیدا میکند. افزایش طلاق و کشمکشهای خانوادگی نه تنها اساس خانواده ها را تهدید میکند، بلکه تهدیدی جدی برای جامعه و نظامهای اجتماعی میباشد. چرا که تربیت نسلی سالم و برخوردار از سلامت روان که بتواند آینده جامعه را بر دوش بکشد، در محیطی که آرامش و امنیت در آن کم باشد، میسر نمیشود. درکشور ما زوجها مشکلات شدید و فراگیری را در حین برقراری رابطه و حفظ آن تجربه میکنند. در واقع مشکل درماندگی زناشویی بیش از هر مقوله دیگری سبب مراجعه برای دریافت خدمات مشاورهای و بهداشت روانی میگردد(فقیرپور، 1383). این عوامل نشانگر کیفیت روابط زناشویی پایین و ضعف در مهارتهای زناشویی است.
بسیاری از اینگونه مشکلات زناشویی به صورتی پنهان در بستر خانواده ادامه مییابند و موجودیت خانواده را مورد حمله قرار میدهند. در چنین خانوادههایی زوجها از رضایتمندی برخوردار نیستند و به دلیل قبح طلاق از نظر شرعی و اجتماعی خود را مجبور به زندگی در شرایط عدم رضایت میدانند و تدریجاً اندوه و درماندگی بر زندگی آنها مستولی میشود و در برخی موارد طلاق پنهان یا طلاق عاطفی رخ میدهد. پیامد این گونه زندگی کردن ممکن است به صورت مشکلات روانی-فیزیولوژیکی، اختلالات عاطفی، اختلالات اضطرابی و غیره بروز کند. طبیعتاً آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، بزهکاری و روسپیگری نیز مستقیم یا غیرمستقیم با این مسائل ارتباط پیدا میکنند. کیفیت روابط زناشویی پایین و عدم رضایتمندی زناشویی و درماندگی ناشی از فشارهای زندگی زناشویی ضمن اینکه زن و شوهر را در معرض اینگونه آسیبها قرار میدهد، باعث ایجاد محیط ناامنی میشود که در آن زمینه لازم برای رشد مناسب فرزندان فراهم نیست.
مسائل فوقالذکر اهمیت آموزش و پیشگیری را روشن میکند. جامعهی ما از نداشتن یک برنامه منظم و الگوی کارامد برای آموزش زوجها رنج میبرد. هرچند طی سالهای متمادی آموزش خانواده به صورتهای مختلف انجام گرفته، اما این آموزشها بیشتر به انتقال اطلاعات و دانش پرداخته و در سطح نگرش و رفتار کمتر مداخله نموده است. در این پژوهش ضمن معرفی رویکردی نوین در زمینه آموزش مهارتهای زناشویی، میزان اثربخشی این رویکرد در ارتقای سطح نگرش و رفتار زوجها و در ارتقای کیفیت روابط زناشویی مورد بررسی قرار میگیرد.
1-2- بیان مساله:
مطالعه‌ی روابط زوجین به روشن شدن چهارچوبهای ساختاری که روابط زوجین در آن شکل می‌گیرد کمک می‌کند. در اکثر جوامع بررسی کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد. کیفیت روابط زناشویی مفهومی چند بعدی است و شامل ابعاد گوناگون ارتباط زوجین مانند سازگاری، رضایت، شادمانی، انسجام و تعهد میشود( لیوایز واسپنیر ، 1979، به نقل از پالیری، ریگالیا و فینچام ، 2005).
سه رویکرد عمده برای مفهوم سازی کیفیت روابط زناشویی وجود دارد. رویکرد اول مربوط به لیوایز و اسپنیر(1979؛ به نقل از ویتنبورن ،2007) است که کیفیت زناشویی را ترکیبی از سازگاری و شادمانی زناشویی می داند. رویکرد دوم مربوط به فینچام، بیچ و کیمپ-فینچام (1997) است. بر اساس این رویکرد کیفیت زناشویی منعکس کننده ارزیابی کلی فرد از رابطه زناشویی است. رویکرد سوم نظریه مارکس (1989) است. او چهارچوب نظریه خود را چنین توضیح می دهد: یک فرد متاهل دارای سه زاویه شامل «زاویه درونی ، زاویه همسری و زاویه فرد ذی نفوذ» است. بر این اساس مارکس کیفیت زناشویی را این چنین تعریف می کند: «کیفیت زناشویی نتیجه شیوههایی است که افراد متاهل به طور نظاممند خود را در این مثلث (سه زاویه) سازماندهی می کنند»(مارکس،1989).
از جمله روشهایی که برای ارتقای روابط زناشویی قابل استفاده‌ است، شیوه‌های غنی سازی است. غنی‌سازی حرکت برای رشد رابطه‌ی زناشویی است و به تقویت رابطه از طریق ایجاد اهداف و جهت‌هایی برای ازدواج می‌انجامد (برگر و هانا ، 1999). غنیسازی به سبکها و شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد و هر کدام از این شیوه‌ها میزان تأثیر گذاری متفاوتی دارند. ولی بر اساس تحقیقات صورت گرفته (گیبلین 1986؛ به نقل از برگر و هنا،1999) شیوه‌ی ارتقاء روابط بیشترین میزان اثر گذاری و مطلوبیت را داشته و نتایج پژوهشها در مرحله‌ی پیگیری نیز پایایی و اثر گذاری این شیوه‌ را بیشتر از سایر روشها نشان داده است.
دراین رویکرد مهارتهایی آموزش داده می شوند که به ارضای نیازهای اساسی خانواده مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت کمک می کند(سوکا ،2005).
بنابراین با توجه به آنچه در مورد اهمیت کیفیت زناشویی ذکر شد و با توجه به کارآیی و تأثیر گذاری بسیار مناسب شیوه‌ی ارتقائ روابط، پژوهش حاضر در نظر دارد تا اثر بخشی شیوه‌ی ارتقائ روابط را بر بهبود کیفیت روابط زناشویی بررسی کند.
1-3- اهداف تحقیق:
-تعیین میزان تاثیر غنی‌سازی روابط زناشویی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی
-تعیین تاثیر غنی‌سازی روابط زناشویی بر بهبود ابعاد کیفیت روابط زناشویی(توافق، انسجام و رضایتمندی)
1-4- اهمیت و ارزش تحقیق:
انجام این پژوهش باعث گسترش حیطه های دانش می شود. با توجه به این که یافته های پژوهش های قبلی نشان داده است که ارتقاء روابط شیوهای موثر برای بهبود و ارتقای ابعاد مختلف زندگی زناشویی است، انتظار می رود نتایج این پژوهش کارایی این شیوه را برای ارتقاءکیفیت روابط زناشویی در فرهنگ ایرانی نشان دهد. همچنین با توجه به این که تاکنون تعریف مناسبی از کیفیت روابط زناشویی ارائه نشده است و ابعاد آن نیز به درستی شناخته نشده است، نتایج این پژوهش به شناخت ابعاد کیفیت روابط زناشویی و نیل به تعریفی جامع در مورد این سازه کمک خواهد کرد.
1-5- فرضیه های تحقیق:
– غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی موثر است.
– غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبودتوافق زناشویی موثر است.
– غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود رضایت زناشویی موثر است.
– غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود انسجام زناشویی موثر است.
1-6- تعریف متغیرهای پژوهش:
1-6-1- کیفیت روابط زناشویی:
الف)تعریف نظری: کیفیت روابط زناشویی، هم سازگاری زناشویی و هم شادمانی زناشویی را در بر میگیرد. سطح بالای کیفیت نشان دهندهی وجود ویژگیهای عینی رابطه( بین همسران ) همچون همراهی، ارتباط خوب و عدم تضاد است، که مشخصه رابطه سازگارانهاند. همچنین میزان رضایتمندی از رابطه و همسر را نیز در بر میگیرد. سازه کیفیت زناشویی این سازگاری و رضایتمندی را در یک مفهوم وسیعتر و جامعتر ترکیب میکند(لوی و کتز ، 2002). بدین ترتیب کیفیت زناشویی مفهومی چند بعدی است که نه تنها شامل ویژگیهای دورن فردی، بلکه شامل ویژگی های بینفردی همسران نیز هست. بر این اساس گونگ (2007) توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوعهای مهم، شریک شدن درکارها و فعالیتهای مشترک و ابراز محبت به یکدیگر را کیفیت زناشویی میداند.
ب)تعریف عملیاتی: منظور از کیفیت روابط زناشویی در این پژوهش نمرهای است که فرد در فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سازگاری زناشویی (RDAS ؛ باسبی، کران، لارسن و کریستنسن ، 1995) بدست میآورد.
1-6-2- غنیسازی روابط زناشویی:
الف) تعریف نظری: غنیسازی روابط زناشویی مجموعه مهارتهایی هستند که برای ارضای نیازهای اساسی خانواده مانند عشق، مهربانی، تعلق، اعتماد، وفاداری، امنیت و لذت آموزش داده میشوند. حساسیت دلسوزانه میتواند مهمترین عامل در ارتقای امنیت و اعتبار بخشیدن به رابطه زوجها و ایجاد صمیمیت سازنده و جو سالم برای رشد فردی باشد. بطور اختصاصیتر، عواملی که این رویکرد برای حفظ روابط سالم وطولانی آنها را لازم می داند عبارتند از توانایی حل مشکلاتی که برای هر دو همسر بعنوان عامل فشارزا به حساب میآید، توانایی ایجاد جو حمایتی در هنگام گفتگو برای حل مسئله، توانایی درک دیدگاه دیگری و ارتباط با همسر، توانایی دیدن خود ودیگری به طور روشن و بدون تحریف، توانایی مدیریت تبادل ارتباط منفی و کنترل خشم، توانایی تغییر الگوهای رفتاری که شخص خواهان آن است و توانایی کمک به همسر تا الگوهای ارتباطی خود را به طور

]]>

پایان نامه روانشناسی با موضوع : فرسودگی تحصیلی

2-2- فرسودگی 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی 49
2-2-3- علائم فرسودگی 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی 61
2-3- سلامت روان 64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر 70
عنوان صفحه

2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان 85
2-3-8- روش های کمک به بهداشت روانی 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با بهره گرفتن از مدل پنج عاملی شخصیت 92
2-3-11- تحقیقات پیشین 93
2-3-11-1- خارج از کشور 99
2-3-11-2- داخل کشور 103
2-3-11-3- جمعبندی تحقیقات پیشین 103

عنوان صفحه

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 106
3-3- جامعه آماری 106
3-4- برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش نمونه گیری 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه 108
3-7- ابزار اندازه گیری 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری 117
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 123
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه پژوهش 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 146
عنوان صفحه

5-5- پیشنهادات 149
5-6- محدودیت های پژوهش 153
منابع 155
منابع فارسی 155
منابع انگلیسی 160
پیوستها
1. آزمون ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با این پژوهش) ج
2. آزمون سلامت عمومی GHQ هـ
3. آزمون فرسودگی تحصیلی ز

چکیده انگلیسی ح

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 120
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 121
جدول 4-3- توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق 122
جدول 4-4- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان پسر 123
جدول 4-5- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان دختر 124
جدول 4-6- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر 125
جدول 4-7- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر 126
جدول 4-8- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر 127
جدول 4-9- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی برحسب ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان دختر 128
جدول 4-10- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر 129
جدول 4-11- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسر 130
جدول 4-12- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر 131
جدول 4-13- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسر 132

عنوان صفحه

جدول 4-14- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق برحسب جنسیت دانشآموزان. 133
جدول 4-15- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب رشته تحصیلی دانشآموزان 135
جدول 4-16- خلاصه نتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس فرسودگی تحصیلی و مردم گرایی بر حسب رشته تحصیلی 136

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 120
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 121

دانشگاه آزاد اسلامی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت (M.A)

عنوان :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا (سال تحصیلی 91-1390)

استاد راهنما :
دکتر هادی بهرامی

استاد مشاور :
دکتر احمد عابدی

نگارنده :
فاطمه نظریت

سال تحصیلی 92-1391

چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:
-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.
-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.
-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.
-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..
-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.
بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری بدست نیامد.

1-1- مقدمه:
رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها میشوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین میروند و کارآیی خود را از دست می دهند.
برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)
از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ و همکاران، 2007)
از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی ، 2010)
همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.

1-2- بیان مسأله:
در بسیاری از اوقات، با بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، ملاحظه می کنیم که بر خلاف وجود امکانات مالی و انسانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی آنان و آماده سازی شرایط لازم آموزشگاهی… و حتی برخورداری تعداد بیشماری از دانش آموزان از توان یادگیری و استعداد بالا، بسیاری از آنها نه تنها به موفقیت تحصیلی و بالندگی که هدف نهایی آموزش و پرورش هر جامعهای است نمیرسند، بلکه با پدیدهی فرسودگی تحصیلی روبرو میشوند. طبق نظر بسیاری از پژوهشگران فرسودگی، از جمله سالملا- آرو (2008)، ناتانن ، ماسلاخ و جکسون (1998)، از دیدگاه روان شناختی، فعالیتهایآموزشی و درسیفراگیران درموقعیتهای آموزشی، می توانند، بعنوان یک کار، فرسودگی به دنبال داشته باشند و ویژگی هایی چون خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد و حس نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیل را در دانشآموزان بوجود میآورند. به دنبال رشد این احساسات منفی و بیش از حد بیرغبتی به کار، دانش آموزان دچار الف-خستگی هیجانی که نشانه ای از درماندگی عاطفی است. ب- فردیتزدایی که نشانه های بدبینی، سردی و عدم صمیمیت را در خود دارد و ج- بحران کارآمدی در زندگی تحصیلی و شغلی آینده می گردند. (ماسلاخ، 1988 به نقل از بشلیده و سواری، 1389)
همانطور که ملاحظه می کنیم، فرسودگی تحصیلی می تواند هم عامل و هم معلول بیماری های روانی باشد، به طوری که اگر دانش آموزان بواسطه عللی خاص، مستعد ابتلا به بیماری روانی باشند، سریعاً با شکست تحصیلی، دچار بیماریهای روانی می گردند و بالعکس بیماری روانی آنها را مستعد فرسودگی تحصیلی می کند.
محقق به عنوان مشاور بعضی از دبیرستان های شهرستان شهرضا، برخی از بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی را، حتی در دانش آموزانی مشاهده کرده است، که شرایط آموزشگاهی و تحصیلی خوب و یکسانی داشتند، لذا این سوال برای او بوجود آمد که، چه عاملی میتواند باعث بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی در شرایط آموزشگاهی یکسان، آن هم فقط در بعضی از دانش آموزان شود؟ و به دنبال مطالعات انجام شده، در این زمینه، متوجه اهمیت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و امکان ارتباط آنها با سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی شد و لذا با توجه به اعتبار و اهمیت مدل پنج عاملی شخصیت در بین نظریههای شخصیت، تصمیم به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی برگرفته از محورهای این مدل چون:
-آسیب پذیری در برابر استرس
-گرم بودن
-مردم گرایی
-فعال بودن
-عقاید
-همراهی
-کفایت
-تلاش گری
با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری در دبیرستان های شهرستان شهرضا گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان، به همراه تأمین سلامت روان آنها بعنوان سرمایه های انسانی، از اهداف مهم نظام آموزشی و بهداشتی هر جامعه می باشد.
از طرفی پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی در دانش آموزان، دو عامل وابسته به یکدیگر هستند. به طوری که بدون سلامت روانی، افراد به شکست تحصیلی میرسند و شکست تحصیلی، نیز خود یکی از دلائل زمینه ساز وابتلا دانش آموزان به مشکلات روانی می باشد.
ناسازگاری های رفتاری همچون پرخاشگری، بیش فعالی، تخاصم، بی توجهی و… از آفت های رشد مطلوب شخصیت و از عوامل موثر افت تحصیلی به شمار می رود، به طوری که این گونه مشکلات رفتاری در میان دانش آموزانی که افت تحصیلی یا کم آموزی دارند، به طور قابل ملاحظه ای بیش از دیگران است. (بیابانگرد، 1386)
و لذا از بین شرایط پیشرفت تحصیلی، شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با این که از بهره هوشی با
لاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل ملاحظه ای برخوردارند، اما صرفاً به دلائلی از قبیل فقر عاطفی، انگیزه ناکافی، عدم پشتکار، فقدان اعتماد به نفس، عدم کفایت در ابراز وجود، کمی احساس خودارزشمندی و تعارض روانی و غیره، دچار بیاشتهایی تحصیلی شده و نمی توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند. (همان منبع)
این شرایط خود به خود، باعث بوجود آمدن شخصیت ناکارآمد عاطفی و ناسالم از نظر روانی شده و به همراه حجم بار درسی و احساس خستگی زیاد وبسیاری از عوامل دیگر، دانش آموز را با پدیده ای به نام فرسودگی مواجه می سازد؛ که به دنبال آن خستگی عاطفی و هیجانی، سرعت تحلیل انرژی را بالا برده و سطح انرژی لازم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری را کاهش می دهد، هم چنین امکان تمرکز بر روی منابع شناختی موجود را مشکل کرده و انگیزش یادگیری را برای تحصیل پائین می آورد. (حافظی و همکاران، 1389)
لذا با توجه به اثرات ناتوان کنندهی بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی روی دانش آموزان، تحقیق در این زمینه، ضروری به نظر میرسد و محقق این پژوهش، برای رسیدن به جواب این سوال، که چرا با وجود شرایط و امکانات یکسان آموزشی برای جامعهی آماری این تحقیق (دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهرستان شهرضا)، تعدادی از آنها دچار بیماریهای روانی و یا فرسودگی تحصیلی می شوند؟ اقدام به بررسی رابطه بین این دو متغیر، با ویژگی های شخصیتی دانش آموزان کرده است.
و لذا، نتایج این تحقیق می تواند برای دانش آموزان، والدین، معلمان و به طور کلی نظام آموزشی مفید باشد، تا با بهره گرفتن از آن، با کسب آگاهی و شناخت از عوامل موثر بر سلامت روان و ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بالا بردن تابآوری تحصیلی آنان ودر نتیجه پیشگیری از فرسودگی تحصیلی، به آنها کمک نمایند.

1-4- اهداف پژوهش:
هدف کلی:
تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پسر و دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای دولتی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390.

اهداف ویژه:
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.

1-5- فرضیه های پژوهش:

]]>

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه : کارآفرینی سازمانی-پایان نامه آماده

.

در این تحقیق نیز ما قصد داریم تاثیر اموزش های کارآفرینی برگزار شده در دانشگاه پیام نور واحد همدان را بر رغبت شغلی،انگیزش شغلی و دانش کسب وکار دانشجویانی که این دوره ها را گذرانده اند بررسی نماییم .
1-2- بیان مساله
با نگاهی به روند رشد و توسعه جهانی در می یابیم که با افزایش و گسترش فناوریهای پیشرفته ، نقش و جایگاه کارآفرینان بطور فزاینده ای بیشتر می شود. به بیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوری و ضرورت آموزش کارآفرینان وجود دارد. اگرچه در سالهای گذشته اختراع، جایگاه ویژه ای در توسعه کشورها داشته است ، اما امروزه کارآفرینی فردی وسازمانی از گزینه های مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید. به گونه ای که در غرب وبرخی کشورهای دیگر ، دو دهه ی اخیر دهه های طلایی کارآفرینی نام گرفته است. در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ، بحث کار آفرینی اصلی ترین منبع توسعه مد نظر قرار گرفته است. به رغم آنکه برخی از صاحبنظران معتقدند با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش پرورشی کارآفرینان را تربیت کرد، اما هیچ کس منکر این مطلب نیست که استفاده از فناوریهای نو و ایجاد کسب وکار جدید بدون آموزش وپرورش در عمل دست نیافتنی است، با مراجعه به اطلاعات موجود درباره افزایش رشته های دانشگاهی کارافرینی درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، اهمیت نظام آموزشی وپژوهشی در توسعه کارآفرینی وتربیت کار آفرینان بیشتر مشخص میشود.
معمولا واژه کار افرینی با ایجاد شغل و کسب وکار مترادف شده است. در حالی که اشتغال یکی از دستاوردهای کارآفرینی است. ممکن است فعالیتهای کار آفرینانه اشتغال ایجاد نکند اما تولید انگیزش، رغبت شغلی و ثروت نماید ویا به دانایی بیفزاید.
کسانی که میخواهند کسب وکار جدیدی راه اندازی کنند وثروت تولید کنند باید به دانایی خود بیافزایند وبا فناوریهای پیشرفته روز آشناگردند و بطورقطع پیش نیاز دستیابی به این هدف طراحی دوره های آموزشی کارآفرینی میباشد.
در این راستا با توجه به سیاستهای اتخاذ شده توسط دانشگاه پیام نورکه آموزش برای همه می باشد و برای حرکت از دانشگاه نوع 1(آموزش محور) و نوع 2 (پژوهش محور) به دانشگاه نوع 3 (کارآفرین) وبا هدف ارتقای سطح کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور وفراهم سازی زمینه هر چه بیشتر مشارکت استانها و مراکز تابعه در امر کارآفرینی اقدام به ایجاد نظام جامع کارآفرینی دانشگاه پیام نور نموده است .
مسئله عمده این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بردانش کسب وکار دانشجویان مراجعه کننده به واحد کارآفرینی دانشگاه پیام نور همدان در سال 1389 می باشد.
1-3-اهمیت و ضرورت مسئله
از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصص در جامعه، نقش اساسی دارند، توجه به مقوله ی کارآفرینی دانشگاهی به توسعه ی بهتر این امر کمک می کند.
شاید تغییر رویکرد دانشجویان و دانش آموختگان از کارجویی به کارآفرینی به سبب درک این مطلب است که در دنیای امروز دانش آموخته ای نسبت به سایرین دارای مزیت رقابتی است که پا را از حوزه ی دانش و محفوظات خود فراتر گذاشته و در حل مسائل عملی آن محدوده ی تخصصی، مهارت داشته وموفق عمل کند. به همین دلیل است که آموزش کارآفرینی در دو حالت ساخت یافته با برنامه های آموزشی گوناگون و گاهی با صرف وقت زیاد یا کارگاه ها و سمینارهای آموزشی کوتاه مدت مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
دانشگاه می تواند و انتظار می رود که با تکیه بر رسالت اصلی خود یعنی آموزش و پژوهش، در تسهیل مسیر کارآفرینی نقش بسزایی داشته باشد. برای تبدیل انسانهای عادی به انسانهای کارآفرین و پشتیبانی همه جانبه ازآنها نیاز به یک جهاد فراگیر در آموزش گسترش زمینه های فناورانه و پشتیبانی مالی میباشد.در همین راستا وبا هدف بهره وری و بهبودکیفی وکمی برگزاری اینگونه دوره های آموزشی ضرورت انجام تحقیق با محوریت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر دانش کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان ضروری می باشد .
1-4-اهداف تحقیق
هدف اصلی: شناخت میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر روی دانش مدیریت کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان
اهداف ویژه:
تعیین میزان اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر دانش کسب و کار دانشجویان
تعیین میزان اثرگذاری آموزش مهارتهای کارآفرینی بر انگیزش شغلی دانشجویان
تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارتهای کارآفرینی بر رغبت شغلی دانشجویان

1-6-فرضیه‌های تحقیق
1- دانش کسب و کار دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارت های کارآفرینی بیشتر از دانشجویان است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.
2- انگیزش شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.
3- رغبت شغلی دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی مهارتهای کارآفرینی بیشتر از دانشجویانی است که در این دوره ها شرکت نکرده اند.
1-12-متغیرها و تعریف عملیاتی آنها
خلاقیت : یعنی بکار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یا تبلور یک فکر یا مفهوم جدید است و نیز برخی خلاقیت را به ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها تعبیر نموده اند

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوآوری : نوآوری بکار گیری ایده های نوین ناشی از خلاقیت می باشد د ر واقع نو آوری عملی ساختن ایده ناشی از خلاقیت را امکان پذیر می سازد و آن را بصورت یک محصول جدید یا خدمت تازه ارائه می نماید .
کارآفرینی: بنابر تعریف واژه نامه وبستر کارآفرین کسی است که متعهد می شود یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل نماید.از دیدگاه روانشناسان معتقدند کارآفرین کسی است که بوسیله نیروهای شخصی خود به پیش می رود، نیروهایی از قبیل نیاز به کسب کردن یا رسیدن به چیزی، تجزبه نمودن، انجام دادن یا شاید فرار از قدرت اختیار دیگران. از دیدگاه مدیران فرایند اداره و راهبری سازمان و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه را کارآفرینی می نامند.
رغبت شغلی : میزان خشنودی فرد از محتوی و شرایط شغلش ، به ویژه از جهت انگیزه‌های درونی شغل.جنبه‌های مثبت یا منفی طرز تلقّی فرد نسبت به شغلش.
دانش کسب و کار: مجموع اطلاعاتی میباشد که به شخص جویای کار کمک میکند تا بامحیط اقتصادی وشرایط کسب وکار پیرامون خود آشنا شود وبهتر بتواند در فضای جامعه به شغل مورد نظر خود بپردازد، این اطلاعات میتواند در زمینه قوانین تجارت،قوانین مالیاتی،مدیریت مالی وحسابداری واصول ثبت شرکت و سایر فنون و قوانین باشد.
انگیزش : حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه
مباحث مربوط به کارآفرینی به ویژه کارآفرینی دانشی عمر چندانی ندارند. در کشور ما، با عنایتی که برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به موضوع کارآفرینی داشته است، تصویب طرح توسعه ی کارآفرینی در دانشگا ه های کشور (کاراد( انجام شده که به فعالیتهایی در سطح برخی از دانشگا ههای کشور منجر شده است. اگرچه آموزش به تنهایی زمینه ساز توسعه ی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار مؤثر نیست اما به عنوان جزئی از یک سیستم توسعه بسیار حائز اهمیت است.
بررسی های انجام شده در ایالات متحده، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا نشان می دهد که اگر آموزش های کارآفرینی در کنار سایر اقدامات ترغیب کننده و تسهیل کننده قرار گیرند، اثربخشی قابل توجهی خواهند داشت. (شهرکی پور، بنی سی:1384)
در دهه ی 70 میلادی دانشگاه های آمریکا به خاطر چیرگی بر توسعه ی فناوری های جدید و عدم انتقال آن به شرکت ها و بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفتند. تا اینکه کنگره ی آمریکا قانون “بای دل” را جهت “یکسان سازی حق امتیاز” تصویب کرد.این قانون محدودیت بهره گیری از مالکیت حق امتیاز را برای دانشگاه هایی که از کمک های دولتی استفاده می کردند مرتفع می ساخت( فردمن و دیگران ، مترجم طالبی ، زارعی یکتا ، 2002)
بررسی ها نشان داد که این قانون ، دانشگاه را به نیروهای اجرایی و کارآفرینانی که به دنبال تجاری سازی تکنولوژی های دانش بنیان هستند ، نزدیک تر می کند(جنسون و ترسبی 2001: ص 91) .
دنبال این قانون بسیاری از دانشگاه ها برای مدیریت و حفاظت از دارایی فکریشان،دفاتر انتقال تکنولوژی راه اندازی کردند. نقش این دفاتر که گاهی دفاتر حق امتیاز تکنولوژی نیز نامیده می شوند، تسهیل انتقال دانش تجاری (گسترش تکنولوژیک ) ازطریق دادن حق امتیاز اختراعات و سایر شکل های دارایی فکری منتج از تحقیقات دانشگاهی به صنایع بود، به طوری که حق امتیاز دانشگاه ها از 300 مورد در سال 1980 به3700مورد در سال 1999 رسید. مهم تر از آن، محصولات زیادی از صنایع کلیدی استراتژیک یا فناوری بالا از جمله رایانه، داروسازی، بیوتکنولوژی و … از طریق فرآیند انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعت توسعه پیدا کرده اند.(طالبی ، زارعی یکتا ، 1387)
از این رو در این تحقیق مطالب مورد نظر را در چهار بخش مجزا شامل کارآفرینی ، دانش کسب و کار ، انگیزش و رغبت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم .
2-2- بخش اول : کارآفرینی
2-2-1-کارآفرینی چیست؟
 در مورد تعریف کارآفرینی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع ” کارآفرینی ” نیازمند اطلاع از دیدگاه های بین رشته ای می باشد. کارآفرینی برحسب ماهیت خود و توجه محققان رشته های مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریف شده است.
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی “Entrepreneurs” به معنای “متعهد شدن” نشات گرفته است. کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن 16 میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خویش تشریح نموده اند.
کارآفرینی از مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی از حدود 20 سال به این طرف عملاً در دنیای تجارت و کسب و کار مطرح شده است. از جمله تعاریف کارآفرینی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 ژوزف شومپیتر( 1934) فرآیند کارآفرینی را ” تخریب خلاق” می نامد به عبارت دیگر ویژگی تعیین کننده در کارآفرینی همانا انجام کارهای جدید و یا ابداع روش های نوین در امور جاری است. روش نوین همان “تخریب خلاق” می باشد. از نظر وی نوآوری در هر یک از زمینه های ذیل کار آفرینی محسوب می شود:
1-ارائه کالای جدید.
2-ارائه روش جدید در فرآیند تولید.
3-گشایش بازاری جدید.
4-یافتن منابع جدید.
5- ایجاد هر گونه تشکیلات جدید در صنعت.
  کارآفرینی کیفیتی است که افراد را قادر می سازد یک فعالیت جدید را شروع کنند یا با قدرت و به طور ناباورانه فعالیت موجود را توسعه دهند.
کارآفرینی موتور تحول و توسعه اقتصاد، فرهنگ و جامعه است. رشد و فراگیری این پدیده می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی منجر شود. کارافرینی فرآیندی است که طی ان فرد کارآفرین با ارائه ایده و فکر جدید ایجاد کسب و کار با قبول مخاطره و تحمل ریسک، محصول و خدمت جدید را ارائه میکند.
اگرچه تعاریف گوناگونی از کارآفرینی ارائه شده است، لیکن بیشتر نویسندگان و صاحب نظران در مجموع کارآفرینی را ” فرآیند شناسایی فرصتهای اقتصادی، ایجاد کسب و کار و شرکتهای جدید، نوآور و رشد یابنده برای بهره برداری از فرصتهای شناسایی شده می دانند که در نتیجه آن کالا ها و خدمات جدیدی عرضه می شود.”
2- 2-2-تعاریف کارآفرین
  ریچارد کانتیلون (1730) اولین کسی بود که این واژه را در علم اقتصاد ابداع نمود و آن را اینچنین تعریف نمود : کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ترکیب به صورت محصولاتی قابل عرضه به بازار خریداری می کند. کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات اطلاع ندارد .
جان باپتیست (1803) کار آفرین را فردی میداند که مسوولیت تولید و توزیع فعالیت اقتصادی خود را بر عهده دارد.
فرانک نایت (1921) کار آفرینان را کسانی میشناسد که در شرایط عدم قطعیت4 به اتخاذ تصمیم می پردازند و پیامدهای کامل آن تصمیمات را نیز شخصاً می پذ یرند.
طبق نظر کاسون (1982) کار آفرین فردی است که تخصص وی “تصمیم گیری عقلایی و منطقی در مورد ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب” میباشد. وی “داشتن توان داوری و قضاوت6”  را عنصری مشترک در تمامی کار آفرینان تشخیص داده است . از دیدگاه کارلند (1984) کار آفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد تاسیس مینماید  و آنرا مدیریت کرده و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده میکند .(مرکز کارآفرینی دانشگاه تبریز ، 1388)
همچنین به تعاریف زیر نیز می توان اشاره کرد: کارافرین کسی است که توانایی آن را دارد تا فرصتهای کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع آوری و از آنها بهره برداری نماید، و سپس عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید .
کارآفرینان کسانی هستند که با ایجاد محصولات وخدمات نوین مورد نسیاز مردم، درآمد خوبی کسب می کنند. معمولاً گمان می رود که کارآفرینان در راه اندازی شرکتها تبهر دارند در هر حال، آنها، از هیچ، کسب و کارجدید خلق می کنند. انها به رغم مخاطرات بسیار، پیشگام کارهای جدید می شوند.
2-2-3-کارآفرین کیست
بطور خلاصه کارآفرین فردی است عملگرا و خلاق که قدرت ریسک‌پذیری بالائی دارد. حاصل جمع شدن این ویژگی‌ها در یک شخص، زمینه‌ای است برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید مبتنی برنوآوری. کارآفرین منتظر فرصت نمی‌ماند بلکه فرصت‌های موردنیاز را با خلاقیت ایجاد می‌کند، یعنی کارآفرینی، مقدمه‌ای است بر فرصت‌آفرینی. کارآفرین به هدف و به آنچه می‌بایست انجام گیرد توجه می‌کند نه به امکانات موجود. نیاز رشد و توسعه کارآفرینی است و نیاز نگهداری از دست‌آوردهای کارآفرینی، پشتیبانی از جانب سیستم‌های مدیریتی. کارآفرین حوزه‌های جدید کسب‌وکار را ایجاد می‌کند و حفظ آنها نیازمند مدیریت است تا کارآفرین هم‌چنان بدنبال کارآفرینی و فرصت‌آفرینی باشد. کارآفرین با نمایش افق‌های جدید، انگیزه لازم و با ابداع روش‌های جدید، حداکثر بهره‌وری لازم را در پرسنل ایجاد می‌کند. کارآفرین موتور توسعه اقتصادی، پایه‌گذار کسب‌وکارهای جدید، و بسترساز آینده‌ای پربار است.
شکل 2-1: اجزای تشکیل دهنده کارآفرینی
کارآفرین
فردی تصمیم آگاهانه می گیرد تا کار جدیدی را آغاز کند
فرصت
فرصتهای بازار را شناسائی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
ساختار
کار آفرین تصمیم می گیرد به طور فردی یا تضامنی یا شرکت سهامی کار را آغاز کند

منابع
منابع مورد شناسائی قرار می گیرد و حمایت سرمایه گذاران جلب می شود
استراتژی
هدفهای کلی کار ، استراتژیها و برنامه های تفصیلی اجرا و معین می شود
2-2-4- کارآفرینی سازمانی
به دلیل ایجاد عمده موفقیت‌ها توسط انسان‌های کارآفرین، امروزه کارآفرینی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه محسوب می‌شود. در سازمان ها با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و عدم پاسخگویی شیوه‌های مدیریت سنتی، ضرورت کارآفرینی مشهود است. کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان به ظهـور می رسند. در این ارتباط وظیفه سازمان‌های پویا کشف و پرورش افراد خلاق و کارآفرین است. سازمانی که استعدادهای نهفته در خود را نتواند به عرصه ظهور برساند در اندک زمانی مغلوب سازمان‌های دیگری خواهد شد که در به کارگیری استعدادها و ارائه محصول جدید با هزینه اندک قدرت داشته و از مدیریتی لایق با افق‌ دید وسیع برخوردار هستند.
برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی نیاز به ابزار است. یکی از ابزارهایی که برای رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی مفید می باشد، نظام پیشنهادات است. نظام پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه

]]>

تحقیق رایگان درباره یادگیری الکترونیکی

……………………………………………………………………………………. 22
2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24
2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران……………………………………………………………………………… 25
2-7 آموزش مجازی 25

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای……………………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28
2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده…………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-5 همایش‌های روی خط……………………………………………………………………………………………..29
2-7-1-6 آموزش آن‌لاین………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-7 پخش شبکه‌ای……………………………………………………………………………………………………….29
2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29
2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31
2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31
2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32
2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33
2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35
2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35
2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37
2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40
2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری…………………….40
2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41
2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41
2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42
2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43
2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45
2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45
2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46
2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47
2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49
2-8 رضایت تحصیلی 50
2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52
2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52
2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52
2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52
2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53
2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53
2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53
2-9 پیشرفت تحصیلی . .
2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی .
2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی 57
2-12 پیشینه پژوهش 60

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60
2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63
2-13 جمع بندی 70

فصل سوم: روش پژوهش
3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 73
3-1 روش پژوهش 73
3-2 جامعه آماری پژوهش 73
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 74
3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات 74
3-5 روایی و پایایی 75
3-6 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1 توصیف یافته‌های پژوهش 79
4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-1 بحث و بررسی یافته‌ها 92
5-2 نتیجه گیری …. 100
5-3 پیشنهادها 101
5-3-1 پیشنهاد‌های کاربردی…………………………………………………………………………………………………. 101
5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی………………………………………………………………………………………………… 102
5-4 محدودیت‌های پژوهش 102
5-4-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102
5-4-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103
6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………..80
جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………81
جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82
جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83
جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84
جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85
جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87
جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………88

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
پیشرفت روز افزون در زمینه علوم رایانه‌ای، ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش‌های تازه‌ای را پیشروی برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌های آموزشی قرار داده است. مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری با این پیشرفت‌ها رنگ باخته است. یادگیری الکترونیکی یکی از روش‌های جدید آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می‌تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری در قرن بیست‌ویکم را متحول سازد(اناری نژاد، ساکتی و صفوی، 1388). فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که در برگیرندۀ واقعیت مجازی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی هستند، دنیای آموزش را دچار تحولات اساسی می‌سازند. امروزه با وضعیتی که بر اثر حرکت به سوی دهکدۀ جهانی به وجود آمده است، دیگر رویه‌های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و مانند آنها نمی‌توانند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه‌‌‌‌ها به سر می‌برند، به خود معطوف کنند و آموزش‌های کلاسیک، پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در موقعیت‌‌های متفاوت زمانی و مکانی نیستند(ملکیان، نریمانی و صاحب جمعی ،1389).
همچنین بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه‌ها و نظامهای آموزش و یادگیری در مقایسه با سایر مقوله‌ها تغییرات بسیار کمی داشته است، اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی است که تحولات سریعی آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کرده‌اند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته‌اند(یعقوبی، محمدی، ایروانی، عطاران، 1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از اجزاء مرتبط به هم هستند که اطلاعات را جهت پشتیبانی، تصمیم‌گیری و کنترل در یک سازمان جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می‌کنند. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شکوفائی جنبش‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده و دنیایی نو در حال پدیدار شدن است(اسلامی و همکاران،3:1383). یکی از متدهای آموزشی که در طی چند سال اخیر همزمان با توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده، آموزش مجازی است. این سیستم آموزشی مزایای زیادی دارد که انجام کار گروهی در تکالیف و پروژه‌ها، شرکت در مباحث گروهی و اعلام نظر در آن، درست همانند یک کلاس آموزشی به شیوۀ سنتی و رایج بدون آنکه الزامی باشد تا در آن استاد و دانشجو کنار یکدیگر و به صورت رو در رو حضوری فیزیکی داشته باشند، اجرا می‌شود. در ارتباط با سازو کار اجرایی این سیستم، مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و راهکارهای جالبی مطرح گردیده است. به طورکلی، مقدمات اولیه به منظور تشکیل یک دوره آموزشی اینترنتی مشابه با عملیاتی است که جهت برگزاری یک کلاس آموزش به شیوۀ سنتی مورد نیاز است. در هر دو سیستم عوامل اصلی عبارتند

]]>

پایان نامه روانشناسی : الگوهای ارتباط

44
45

48
50
52
55
61
62
64
66
66
68
69
70
72
77
77
77
77
79
80
نظریه روانشانسی انفرادی آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
عزت نفس و دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
رابطه دلبستگی و انواع اختلالات اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………
انواع الگوهای ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الگوهای ارتباطی عاطفی والد در هنگام آشفتگی کودک ……………………………………………………………………………………………………………..
طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخصام – درمانده …………………………………………………………………………………………..
سطوح پردازش در ارتباط های والد – کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………
سطح فردی : مدل کار درونی از خود درگیری …………………………………………………………………………………………………………………………….
سطح میان فردی : دریافت و ارسال پیام ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
سطح فراشناختی : روز آمد کردن و باز بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
چرخه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک ……………………………………………………………………………………………………………
آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
نقش تجربه اولیه و سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اختلال های اضطرابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
افسردگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : روش شناسی و تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مبانی نظری مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
معرفی مقیاس و کاربرد آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست
عنوان صفحه
80
81
82
82
83
86
86
89
92
94
96
101
56
59
37
40
87
88
89

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

90
80
81
82
82
83
86
86
89
92
94
96
101
56
59
37
40
87
88
89
90
روش نمره گذاری مقیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اعتبار و روایی مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
چگونگی و زمان اجرای پیش آزمون و پس آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………
توضیح مختصر جلسات آموزش مادران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم ( ارائه یافته های پژوهش )
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بخش اول ، توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : ( بحث و نتیجه گیری )
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پیشنهادات کاربردی در ارتباط با اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….
ضمیمه
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست نمودارها
نمودار (1-2) چرخه ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نمودار (2-2)چرخه اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست جداول
جدول (1-2) انواع ارتباطهای عاطفی مخرب مادر ……………………………………………………………………………………………………………………..
جدول (2-2) دلبستگی درماندگی / بیمناک : رفتارهای مربوط به دلبستگی مادرانی که کودک آنها
در جلسات باز دیدار به صورت آشفته / نزدیک شونده ( D- ایمن ) طبقه بندی شدند …………………………………………………….
جدول (1-4) میانگین ، انرحاف معیار نمره های آزمونهای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون………………………………….
جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون …………………………………
جدول (3-4) نتایج آزمون لوین ، جهت بررسی همگنی و واریانهای نمرات آزمودنیهای گروه کنترل آزمایش ……………………
جدول(4-4) نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مبتنی بر تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی
بر کاهش اضطراب کودکان در گروه های آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………
فهرست
عنوان صفحه
90
112
122
126
139
140
141
142
90
112
122
126
139

140
141
142

جدول (5-4) میانگین تعدیل شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ها
پیوست 1 . مبانی نظری برنامه آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) …………………………………………………………………………………….
پیوست 2. برنامه کاربردی آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) ……………………………………………………………………………………..
پیوست 3 . فعالیت های کارگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
آزمون اضطراب زانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
دیاگرام ابعاد رابطه باز و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع برنامه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی( دلبستگی پیوند عاطفی که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده امنیت است برقرار می کنند و باعث سازگاری روانی در سر تا سر عمر می باشد ) و اضطراب ( حالتی که با احساس وحشت مشخص می شود و با علائم جسمی و تحریفاهای ادراکی و شناختی همراه است ) کودکان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسی شامل 24 دانش آموز دختر دبستانی منطقه 2 تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند
یافته ها: یافته های این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس بدست آمده . بامیانگین نمره اضطراب (زانک) برای گروه کنترل «پیش آزمون» برابر 6/30 ، میانگین گروه کنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و میانگین گروه آزمایش ( پیش آزمون ) برابر 2/31 و میانگین گروه آزمایش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P0.01 , F=12.227» که نشان داده بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل آماری از طریق آزمون کوواریانس انجام گرفته است .
نتیجه : بر اساس یافته های پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس می توانند با بهره جویی از برناهای کامل و جامع بر مبنای نظریه دلبستگی در جهت کاهش اختلالات اضطرابی کودکان گام موثری بردارند .
کلید واژه ها : اضطراب ،‌آموزش مادران ، دلبستگی
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
دلبستگی مجموعه ای از رفتارهاست که باعث حفظ مجاورت مطلوب باچهره دلبستگی می شود .
وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب زا قرار دارد ، زمانی است که بیشترین رفتار های دلبستگی از وی سرمی زند

]]>