آموزشی

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………2
1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 )بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7
1-4 )اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-5 )چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8
1-6 ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………….. 9
1-8 )قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 14
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 15
2-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2 ) تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 16
2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد……………………………………………………………………… 17
2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………………..18
2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………… 20
2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..21
2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ……………………………………………………………………………. 22
2-3) تعریف مدل کسب وکار……………………………………………………………………………………………………. 28
2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………….29
2-3-2) چهارچوبهای توصیف مدل کسب وکار………………………………………………………………………….. 31
2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار………………………………………………………………………………………….. 34
2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار…………………………………………………………………………………………… 40
2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور………………………………………………………………………………….. 47
2- 4 )پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 48
فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… 52
3-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 52
3-2 )فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 52
3-3 )روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 52
3-4 )نمونه و جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 53
3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. 54
3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………….. 55
3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها …………….. ……………………………………………………………… 57
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..58
4-1 )مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………58
4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………..59
4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60
4-4 )آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………62
فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..69
5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-2 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….70
5-3 ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………73
5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………74
5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75
5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..75
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………76
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..80

فهرست جداول
جدول( 2-1 ) ابعاد کسب و کار ………………………………………………………………………………………………….30
جدول (2-2) نه سنگ بنای مدل کسب وکار………………………………………………………………………………….33
جدول (2-3) الگوهای طراحی مدل کسب و کار صاحبنظران مختلف……………………………………………….39
جدول( 2-4)میزان وابستگی هر یک از مدلها به نظریه های مدیریت راهبردی …………………………………..42
جدول (2-5) مدل مفهومی کسب و کار………………………………………………………………………………………..43
جدول (3-1)توزیع پرسشنامه بر اساس مولفه های بکار گرفته شده ………………………………………………….55
جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ و منابع پرسشنامه……………………………………………………………………..57
جدول (4-1)توصیف زمینه فعالیت شرکتها…………………………………………………………………………………….59
جدول (4-2)توصیف متغیر سابقه شرکت ……………………………………………………………………………………..59
جدول (4-3) توصیف متغیر تعداد پرسنل………………………………………………………………………………………60
جدول (4-4)توصیف متغیر عملکرد …………………………………………………………………………………………….60
جدول (4-5) توصیف متغیر نوآوری……………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-6)توصیف متغیر کارایی………………………………………………………………………………………………..61
جدول (4-7)ضریب همبستگی بین کارایی و عملکرد……………………………………………………………………..62
جدول (4-8)ضریب همبستگی بین نوآوری و عملکرد …………………………………………………………………..63
جدول (4-9)آزمون رگرسیون متغیره های مستقل بر عملکرد …………………………………………………………..64
جدول (4-10) آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………65
جدول (4-11) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به سابقه شرکت ………………………………..66
جدول (4-12)آزمون رگرسیون بین نوآوری و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل………………………………….67
جدول (4-13) آزمون رگرسیون بین کارایی و عملکرد با توجه به تعداد پرسنل…………………………………..67
جدول (4-14)آزمون تی تست متغیرهای تحقیق با توجه به زمینه فعالیت ………………………………………….68
جدول (5-1) توصیف مولفه های عملکرد شرکت …………………………………………………………………………70
جدول( 5-2) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار نوآوری محور…………………………………………………71
جدول( 5-3) توصیف مولفه های الگوی کسب و کار کارایی محور………………………………………………….72

فهرست اشکال و نمودارها
شکل (1-1) مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………6
نمودار(4-1) میله ای زمینه فعالیت شرکت ها…………………………………………………………………………………96
نمودار (4-2) هیستوگرام متغیر سابقه شرکت………………………………………………………………………………….96
نمودار(4-3)هیستوگرام متغیر تعداد پرسنل…………………………………………………………………………………….97
نمودار (4-4) هیستوگرام عملکرد ………………………………………………………………………………………………..97
نمودار (4-5)هیستوگرام متغیر نوآوری …………………………………………………………………………………………98
نمودار (4-6)هیستوگرام متغیر کارایی……………………………………………………………………………………………98

پیوست ها / ضمایم
پیوست الف : پرسشنامه

]]>