مقاله با موضوع وجود رابطه، وجود رابط

دانلود پایان نامه

است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 148/0- و سطح معنی‌داری آزمون 000/0 است. با توجه به اینکه سطح معنی‌داری آزمون پیرسون کمتر از 05/0 است فرض مستقل بودن متغیرها رد می‌شود. یعنی بین رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معکوس و معنی‌داری وجود دارد.
جدول4-11 آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه بین رسمیت با خلاقیت مدیران
رسمیت
خلاقیت مدیران
ضریب همبستگی
148/0-
سطح معنی‌داری
000/0
تعداد
30
7-4آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان می‌دارد که بین تمرکز با خلاقیت مدیران ( شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش تغییر و کنترل بیرونی کم) بیمه ایران رابطهای وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 048/0 و سطح معنی‌داری آزمون 005/0 است. با توجه به اینکه سطح معنی‌داری آزمون پیرسون کوچکتر از 05/0 است فرض مستقل بودن متغیرها رد می‌شود. یعنی بین تمرکز و خلاقیت مدیران رابطه معنی‌داری وجود دارد.
جدول ‏0-12 آزمون همبستگی پیرسون برای تمرکز و خلاقیت مدیران
تمرکز
خلاقیت مدیران
ضریب همبستگی
048/0
سطح معنی‌داری
0.005
تعداد
30
8-4خلاصهی فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است؛ نخست فراوانی متغیرها مورد بحث قرار گرفت ؛ سپس نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد آزمون قرار گرفته و با توجه به غیر نرمال بودن توزیع داده ها ، آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ناپارامتری اسپیرمن انجام شده است.
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم:
نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق
1
2
3
4
5
مقدمه
نتایج آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات قبل مورد مقایسه قرار می‌گیرد. سپس نتیجه گیری کلی از تحقیق به عمل آمده و به گروه های ذینفع پیشنهاد های علمی‌و کاربردی ارائه می‌گردد. در بخش آخر پیشنهاد های مربوط به تحقیقات آتی اشاره شده و موانع اجرای تحقیق و محدودیت های موجود برای تعمیم نتایج بیان می‌گردد.
1-5روشهای آماری
در این تحقیق برای توصیف دادهها از آمار توصیفی و برای تحلیل آنها از آمار استنباطی استفاده شده است. با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی آزمودنی‌ها به صورت تعداد و درصد بر حسب متغییرهای جمعیت شناختی (جنسیت، میزان تحصیلات و …) و متغییرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. در آمار استنباطی، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
2-5یافته های توصیفی
1-2-5متغیر خلاقیت
خلاقیت متغیر وابسته تحقیق می‌باشد که کمترین مقدار متغیر 132و بالاترین مقدارآن 203، میانگین 667/173 و انحراف معیار 02/15 واریانس آن 609/225 است همچنین متغیر خلاقیت 50 سوال از سوالات پرسشنامه را به خود اختصاص داده، بیشترین امتیاز را از بین سوالات دارا می‌باشد.
2-2-5متغیر پیچیدگی
پیچیدگی یکی از ابعاد متغیر مستقل تحقیق می‌باشد که کمترین مقدار متغیر 8 و بالاترین مقدارآن 21، میانگین 233/15 و انحراف معیار 46/ 3 واریانس آن 97/11 است همچنین متغیر پیچیدگی 5 سوال از سوالات پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.
3-2-5متغیر تمرکز
تمرکز یکی از ابعاد متغیر مستقل تحقیق می‌باشد که کمترین مقدار متغیر 4 و بالاترین مقدارآن 16، میانگین 66/10 و انحراف معیار 73/ 3 واریانس آن 95/19 است همچنین متغیر تمرکز 4 سوال از سوالات پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.
4-2-5متغیررسمیت
رسمیت یکی از ابعاد متغیر مستقل تحقیق می‌باشد که کمترین مقدار متغیر 7 و بالاترین مقدارآن 21، میانگین 73/15 و انحراف معیار 35/ 3 واریانس آن 23/11 است همچنین متغیر رسمیت 5 سوال از سوالات پرسشنامه را به خود اختصاص داده است.
3-5آمار استباطی
1.1
1.2
1-3-5فرضیه اول
مشاهده می‌شود که مقدار 05/0 <51/0 Sig = می‌باشد. به همین دلیل با اطمینان 95 درصد فرضیه تحقیق رد می‌شود و این رابطه معنادار نمی‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می‌دهد که بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران (شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش تغییر و کنترل بیرونی کم) بیمه ایران رابطهای وجود ندارد. در مقایسه نتیجه به دست آمده از فرضیه فوق با مطالعات پیشین می‌توان گفت نتیجه فوق با نتایج حاصله از مطالعه رمضانی و همکاران(1388) هم راستا می‌باشدو پژوهش کرامتی و جهانی(1388)،امیدی و همکاران (1388) و پیرس ولدبک و یوتربک (2001) همسویی ندارد. 2-3-5فرضیه دوم

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه رایگان با موضوعافراد مبتلا، خانواده ها، عوامل خطر

پاسخی بگذارید