تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده- قسمت 12

 • – جعفر السبحانی، (1405)، تهذیب الاصول، ج 1، قم موسسه النشر الاسلامی، ص65. ↑
 • – السید مصطفی الموسوی الخمینی، (1407)، تحریرات فی الاصول، چاپ اول، بی جا، مؤسسه الطبع و النشر، ص 110. ↑
 • – زین الدین بن علی الجبعی العاملی، مسالک الافهام، ج3، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ص 147. ↑
 • – علی بن الحسین الکرکی، پیشین، ص107. ↑
 • – علی بن الحسین الکرکی، (1410)،جامع المقاصد، ج 4، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، صص 59 و60. ↑
 • – همان، ص 60. ↑
 • – السید محمد حسن ترحینی العاملی، (1426)، الزبده الفقیه، ج 4، چاپ سوم، بیجا، دارالفقه لطباعة و النشر، ص336. ↑
 • – السید محمد حسن المرعشی التستری، پیشین، ص 93. ↑
 • – سید مرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک و عبدالله کیایی، (1382)، تفسیر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، میزان، ص76. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، پیشین، ص 265.
 • – همان، ص267. ↑
 • – ملا علی قزوینی، پیشین، ص 99. ↑
 • 1-Declaration ↑
 • – مهدی شهیدی، اصول قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 202. ↑
 • – وهبه الزحیلی، ( 1427)، الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، چاپ دوم، تهران، نشر احسان، ص 3310. ↑
 • – سید حسین صفایی، پیشین، ص 66. ↑
 • – سید علی حائری (شاهباغ )، ( 1382)، شرح قانون مدنی، ج1، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص151. ↑
 • – محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، پیشین، ص 172. ↑
 • – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، پیشین، ص 143. ↑
 • – محمد جعفرجعفری لنگرودی، (1378)، حقوق تعهدات، ج1، پیشین، ص 102. ↑
 • – مهدی شهیدی، پیشین، ص 153. ↑
 • – علی عباس حیاتی، (1386)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، میزان، ص 7. ↑
 • – احمد علی حمیتی واقف، ( 1387)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان- دانش نگار، ص 13. ↑
 • – البرز حیدر پور، (1381)، مقدمه علم حقوق، چاپ اول، اهواز، نشر مهزیار، ص31. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، ( 1277)، فلسفه حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 323. ↑
 • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 • – عباس زراعت و محمد رضا معین، (1389)، مقدمه علم حقوق ( کلیات )، چاپ اول، تهران، نشر جنگل-جاودانه، ص 12. ↑
 • – سید محمد علی یثربی، ( 1374)، مقدمه علم حقوق و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات نوید اسلام، ص 39. ↑
 • – مهدی شهیدی، پیشین، ص 203. ↑
 • – منوچهر طباطبایی مؤتمنی، ( 1386) حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران، سمت، صص 276و277. ↑
 • – محمدجعفر جعفری لنگرودی، (1370)، حقوق مدنی وصیت، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 13. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج5، پیشین، ص 55. ↑
 • – علیرضا حسنی، ( 1383)، فسخ نکاح در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، نشر فکر سازان، ص 25. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، (1376)، حقوق مدنی، ج 4، چاپ دوم تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 128. ↑
 • – ناصر کاتوزیان،(1385)، حقوق مدنی خانواده، ج 1، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 276. ↑
 • – ناصر کاتوزیان، (1374)، کلیات حقوق، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 134.
 • – پرویز صانعی، (1374)، حقوق و اجتماع، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص39.
 • – سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، پیشین، ص 44. ↑
 • – علاء الدین محمد السمر قندی، ( 1405)، تحفه الفقها، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العلمیه، ص 72. ↑
 • – سید جلال الدین مدنی، (1383)، حقوق مدنی، ج 2، چاپ اول، تهران، نشر پایدار، ص 289. ↑
 • – سید حسن امامی، پیشین، ص 185. ↑
 • – فریدون نهرینی، (1385)، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ص8. ↑
 • – مهدی شهیدی، پیشین، ص 206. ↑
 • – سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی، چاپ اول، تهران، سمت، ص 233. ↑
 • – جواد افتخاری، (1382)، کلیات عقود و تعهدات، چاپ اول، تهران، میزان، ص319. ↑
 • – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ( 1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، گنج دانش، ص 2378. ↑
 • – ابوالحسن محمدی، پیشین، صص 74و73. ↑
 • – السید عبدالحمسن فضل الله الحسینی العاملی، پیشین، ص 203. ↑
 • – زین الدین الجبعی العاملی، ( بی تا )، الروضه البهیه، ج 4، بیروت، دار العالم الاسلامی، ص 87. ↑
 • – السید محسن الطباطبایی الحکیم، ( 1404)، مستمسک العروه الوثقی، ج 4، قم، مکتبه المرعشی النجفی، ص 463. ↑
 • – علی بن الحسین الکرکی، جامع المقاصد، ج 5، پیشین، ص 309. ↑
 • – محمد بن جمال الدین مکی العاملی، ( بی تا )، اللمعه الدمشقیه، ج 3،چاپ اول، قم، منشورات مکتبه الدواری، ص 223. ↑
 • – زین الدین بن علی العاملی، مسالک، ج3، پیشین، ص153. ↑
 • – محمد بن الحسن الحلی، ( 1403)، شرایع الاسلام، جلد 2، چاپ دوم، بیروت، دار الاضواء، ص 77. ↑
 • – یحیی بن سعید الحلی، ( 1406)، الجامع للشرایع، چاپ دوم، بیروت، دار الاضواء، ص 246. ↑
 • – زین الدین الجبعی العاملی، (بی تا)، الروضة البهیة، ج 3، چاپ اول، قم، مکتبه الدوریه، ص 67. ↑

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*