پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد انحراف معیار

a
42/12 22/0±
آلوده
34
b
38/123 82/1±
B
36/0
B
44/95 45/1±
B
21/1 03/0±
b
20/19 10/0± در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان دو گروه غیر آلوده و آلوده با05/0 >p میباشد.
جدول (3-4) ـ میزان (میانگین انحراف معیار) پارامترهای هماتولوژیک خون گوسفندان غیرآلوده و آلوده به تیلورز با درصدهای مختلف پارازیتمی
پارامتر
نمونه
تعداد درصد پارازیتمی RBC Hb (g/dl) PCV MCV (fl) MCH (pg) MCHC WBC Lym Neut Mono Eos Band غیر آلوده 15 0
a
43/10 12/0±
a
05/12 07/0±
a
80/33 34/0±
a
42/32 43/0±
A
56/11 15/±
c
70/35 43/0±
A
55/10 18/0±
a
76/7 12/0±
a
45/2 14/0±
a
20/0 01/0±
a
12/0 01/0± 0 a
آلوده 11 2 >
b
22/8 20/0±
b
17/10 09/0±
b
48/31 20/0±
b
50/38 90/0±
B
43/12 29/0±
ab
38/32 40/0±
B
69/11 16/0±
b
69/8 16/0±
a
55/2 06/0±
a
26/0 03/0±
ab
19/0 02/0± 0 a 13 4-2
c
74/6 07/0±
c
45/8 04/0±
c
68/26 06/0±
b
61/39 48/0±
B
54/12 13/0±
a
68/31 12/0±
C
37/13 16/0±
c
67/9 22/0±
A
64/2 05/0±
ab
45/0 09/0±
b
36/0 08/0± 0 a 10 4 <
d
67/4 10/0±
d
95/5 15/0±
d
25/17 30/0±
b
03/37 08/1±
B
73/12 26/0±
bc
64/34 22/1±
C
87/13 15/0±
c
13/10 15/0±
A
80/2 07/0±
b
60/0 13/0±
ab
34/0 09/0± 0 a
در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان گروه های غیر آلوده و آلوده با درصدهای مختلف پارازیتمی با05/0 >p میباشد.
جدول (4-4) – میزان (میانگین انحراف معیار) آدنوزین دآمیناز و میانجیهای التهابی در سرم خون گوسفندان غیرآلوده و آلوده تیلریوز با درصدهای مختلف پارازیتمی پارامتر
نمونه تعداد درصد پارازیتمی Adenosine deaminase u/l IL1
ng/ml IL6
pg/ml TNF
ng/ml IFN
pg/dl
سالم 15 0
A
67/6
64/0±
A
21/0
±0 A
00/58 61/1±
A
74/0 03/0±
a
42/12 22/0±
آلوده 11 2 >
B
64/125 06/4±
B
36/0 01/0± B
05/94 11/2± B
22/1 06/0±
b
24/19 14/0±
13
4-2 B
85/122 10/2± B
37/0 01/0± B
22/97 43/2± B
24/1 06/0± b
26/19 19/0± 10 4 <
B
60/121 58/3±
B
36/0 01/0±
B
67/94 15/3± B
14/1 04/0±
b
09/19 22/0±
در هر ستون حروف لاتین نامتشابه نشان دهندهی اختلاف آماری معنی دار میان گروههای غیر آلوده و آلوده با درصدهای مختلف پارازیتمی با05/0 > pمیباشد.
جدول (5-4) – همبستگی میان پارامترهای هماتولوژیک، آدنوزین دآمیناز و میانجی های التهابی سرم خون گوسفندهای آلوده به تیلریوز
IFN
TNF
IL6
IL1
Adeno
Eosi
Mono
Neut
Lymph
WBC
MCHC
MCH
MCV
PCV
Hb
RBC
107/0 126/0 098/0-
066/0- 113/0 214/0-
*
415/0-
*
429/0-
**
569/0
**
744/0- 314/0-
*
370/0- 018/-
٭٭
948/
٭٭
957/0 1
RBC 072/0 132/0 077/0- 009/0 152/0 252/0-
*
399/0-
*
434/0-
**
619/0-
**
786/0- 250/0- 092/- 155/0
**
971/0
1 Hb 088/0 163/0 026/0 027/0- 155/0 233/0- *
402/0-
*
433/0-
**
614/0-
**
760/0-
٭٭
468/0- 169/0- 294/0
1
PCV 106/0- 114/0
**
449/0 103/0 152/0 030/0- 003/0 .092/0- 232/0- 153/0-
**
623/0- **
506/0
1 MCV 216/0-
084/0- 119/0 209/0 045/0 083/0- 171/0 115/0 020/0- 052/0
*
356/0
1
MCH 051/0- 193/0-
*
391/0- 058/0 137/0- 037/0- 172/0 209/0 222/0 217/0
1 MCHC 017/0- 110/0- 006/0 115/0
*
344/0-
**
512/0
**
572/0
*
416/0
٭٭
673/0
1
WBC 082/0- 105/0- 016/0 100/0- 247/0- 061/0 016/0 233/0
1 Lymph 189/0- 242/0- 007/0- 051/0-
**
447/0- 120/0 182/0
1
Neut 084/0 189/0- 010/0 089/0 229/0-
**
630/0
1 Mono 038/0- 066/0- 040/0 101/0 267/0-
1
Eosi 188/0- 020/0 051/0- 148/0-
1 Adeno 105/0 022/0 271/0 1
IL1 204/0- 043/0-
1 IL6 248/0
1
TNF
1 IFN
در سطح (05/0>p) معنی دار است. در سطح (01/0>p) معنی دار است. جدول (6-4) – همبستگی میان پارامترهای هماتولوژیک، آدنوزین دآمیناز و میانجیهای التهابی سرم خون گوسفندهای آلوده به تیلریوز با میزان پارازیتمی کمتراز2 درصد
IFN
TNF
IL6
IL1
Adeno
Eosi
Mono
Neut
Lymph
WBC
MCHC
MCH
MCV
PCV
Hb
RBC
013/0 117/0- 180/0- 062/0- 195/0- 004/0 246/0- 121/0- 242/0 151/0 040/0-
**
934/0-
**
967/0- 307/0 252/0
1
RBC 108/0- 213/0- 537/0- 048/0 422/0 083/0- 134/0- 583/0- 099/0- 377/0-
**
802/0 104/0 303/0- 027/0-
1 Hb 005/0 317/0- 003/0- 303/0- 334/0- 457/0-
*
652/0- 089/0 472/0 321/0 602/0- 347/0- 059/0-
1
PCV 022/0- 028/0 199/0 032/0- 094/0 098/0- 118/0 169/0 136/0- 062/0- 139/0-
**
878/0
1 MCV 089/0- 013/0 022/0- 056/0 364/0 005/0- 247/0 081/0- 307/0- 299/0- 349/0
1
MCH 186/0- 038/0- 432/0- 153/0 601/0 171/0 284/0 490/0- 367/0- 493/0-
1 MCHC 013/0- 027/0 154/0 143/0-
*
625/0- 086/0 248/0- 382/0
**
863/0
1
WBC 116/0 049/0- 290/0 165/0 449/0- 143/0- 555/0- 027/0-
1 Lymph 407/0- 061/0 162/0-
*
681/0-]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *