پایان نامه رایگان درمورد ——–، 0.01، 0.32، 0.13

Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com TI Covariance Matrix GOALS IMPROVEM VIRTUAL FINANCIA COMMUNIT AA
——– ——– ——– ——– ——– ——–
GOALS 0.46
IMPROVEM 0.10 0.45
VIRTUAL 0.28 0.05 0.45
FINANCIA 0.19 0.04 0.22 0.42
COMMUNIT 0.36 0.05 0.32 0.20 0.46
AA 0.24 -0.05 0.23 0.09 0.24 1.06
AB 0.22 0.05 0.21 0.08 0.19 0.43
AC 0.29 -0.04 0.33 0.18 0.29 0.71
AD 0.20 -0.05 0.23 0.09 0.19 0.63
AE 0.32 0.29 0.21 0.21 0.22 0.31
AF 0.24 0.10 0.20 0.13 0.17 0.36
AG 0.19 0.03 0.25 0.19 0.23 0.40
AH 0.29 0.19 0.23 0.26 0.27 0.35
AI 0.32 0.24 0.29 0.20 0.26 0.52
AJ 0.41 0.01 0.38 0.15 0.38 0.35
AK 0.38 0.06 0.29 0.20 0.35 0.39
AL -0.20 0.06 -0.22 -0.10 -0.22 -0.23
AM 0.10 0.13 0.11 0.02 0.11 0.10
AN 0.25 0.04 0.32 0.10 0.28 0.60
AO 0.27 0.14 0.24 -0.01 0.26 0.19
AR 0.06 -0.01 0.15 0.04 0.05 0.20
AS 0.13 0.07 0.19 -0.05 0.13 0.20
AT 0.30 0.10 0.32 0.14 0.28 0.28
NEUROTIC -0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.02
EXTRAVER -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.01
EXPERIEN 0.03 -0.04 0.00 0.01 0.04 0.01
COMPATIB 0.05 0.05 0.05 0.02 0.04 0.06
CONSCIEN 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.02 Covariance Matrix AB AC AD AE AF AG
——– ——– ——– ——– ——– ——–
AB 0.86
AC 0.63 1.08
AD 0.29 0.50 1.03
AE 0.28 0.13 0.24 1.01
AF 0.15 0.23 0.46 0.37 0.67
AG 0.38 0.46 0.28 0.23 0.25 0.68
AH 0.13 0.28 0.30 0.51 0.34 0.41
AI 0.28 0.44 0.32 0.50 0.37 0.20
AJ 0.27 0.43 0.41 0.21 0.30 0.25
AK 0.28 0.32 0.47 0.35 0.32 0.36
AL -0.13 -0.32 -0.29 -0.02 -0.19 -0.11
AM 0.09 0.10 0.18 0.11 0.13 0.10
AN 0.17 0.39 0.32 0.38 0.32 0.31
AO 0.27 0.33 0.20 0.13 0.13 0.03
AR 0.15 0.18 0.32 0.21 0.20 0.17
AS 0.11 0.22 0.29 0.07 0.19 0.16
AT 0.41 0.35 0.29 0.39 0.23 0.37
NEUROTIC 0.13 0.15 0.00 -0.06 -0.03 0.13
EXTRAVER 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.05
EXPERIEN -0.09 -0.03 -0.02 -0.08 0.02 -0.02
COMPATIB 0.07 0.12 0.08 0.03 0.06 0.09
CONSCIEN 0.06 0.00 -0.01 0.09 -0.02 0.06 Covariance Matrix AH AI AJ AK AL AM
——– ——– ——– ——– ——– ——–
AH 0.96
AI 0.44 0.89
AJ 0.16 0.33 0.88
AK 0.49 0.35 0.45 0.86
AL -0.07 -0.21 -0.49 -0.25 0.65
AM 0.18 0.14 0.09 0.20 0.01 0.43
AN 0.38 0.37 0.42 0.39 -0.18 0.24
AO 0.05 0.29 0.39 0.29 -0.24 0.12
AR 0.20 0.14 0.18 0.07 -0.12 0.05
AS 0.19 0.17 0.33 0.25 -0.35 0.09
AT 0.34 0.36 0.30 0.41 -0.16 0.17
NEUROTIC 0.00 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.01
EXTRAVER 0.03 0.01 -0.02 -0.03 0.04 -0.04
EXPERIEN -0.05 -0.01 0.04 0.01 -0.03 -0.01
COMPATIB 0.05 0.03 0.05 0.01 -0.01 0.06]]>