پایان نامه رایگان درمورد ——–، 0.01، 0.32، 0.13

دانلود پایان نامه

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

TI

Covariance Matrix

GOALS IMPROVEM VIRTUAL FINANCIA COMMUNIT AA
——– ——– ——– ——– ——– ——–
GOALS 0.46
IMPROVEM 0.10 0.45
VIRTUAL 0.28 0.05 0.45
FINANCIA 0.19 0.04 0.22 0.42
COMMUNIT 0.36 0.05 0.32 0.20 0.46
AA 0.24 -0.05 0.23 0.09 0.24 1.06
AB 0.22 0.05 0.21 0.08 0.19 0.43
AC 0.29 -0.04 0.33 0.18 0.29 0.71
AD 0.20 -0.05 0.23 0.09 0.19 0.63
AE 0.32 0.29 0.21 0.21 0.22 0.31
AF 0.24 0.10 0.20 0.13 0.17 0.36
AG 0.19 0.03 0.25 0.19 0.23 0.40
AH 0.29 0.19 0.23 0.26 0.27 0.35
AI 0.32 0.24 0.29 0.20 0.26 0.52
AJ 0.41 0.01 0.38 0.15 0.38 0.35
AK 0.38 0.06 0.29 0.20 0.35 0.39
AL -0.20 0.06 -0.22 -0.10 -0.22 -0.23
AM 0.10 0.13 0.11 0.02 0.11 0.10
AN 0.25 0.04 0.32 0.10 0.28 0.60
AO 0.27 0.14 0.24 -0.01 0.26 0.19
AR 0.06 -0.01 0.15 0.04 0.05 0.20
AS 0.13 0.07 0.19 -0.05 0.13 0.20
AT 0.30 0.10 0.32 0.14 0.28 0.28
NEUROTIC -0.01 0.00 0.04 0.01 0.01 0.02
EXTRAVER -0.03 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 0.01
EXPERIEN 0.03 -0.04 0.00 0.01 0.04 0.01
COMPATIB 0.05 0.05 0.05 0.02 0.04 0.06
CONSCIEN 0.00 0.05 0.01 0.00 0.00 0.02

Covariance Matrix

AB AC AD AE AF AG
——– ——– ——– ——– ——– ——–
AB 0.86
AC 0.63 1.08
AD 0.29 0.50 1.03
AE 0.28 0.13 0.24 1.01
AF 0.15 0.23 0.46 0.37 0.67
AG 0.38 0.46 0.28 0.23 0.25 0.68
AH 0.13 0.28 0.30 0.51 0.34 0.41
AI 0.28 0.44 0.32 0.50 0.37 0.20
AJ 0.27 0.43 0.41 0.21 0.30 0.25
AK 0.28 0.32 0.47 0.35 0.32 0.36
AL -0.13 -0.32 -0.29 -0.02 -0.19 -0.11
AM 0.09 0.10 0.18 0.11 0.13 0.10
AN 0.17 0.39 0.32 0.38 0.32 0.31
AO 0.27 0.33 0.20 0.13 0.13 0.03
AR 0.15 0.18 0.32 0.21 0.20 0.17
AS 0.11 0.22 0.29 0.07 0.19 0.16
AT 0.41 0.35 0.29 0.39 0.23 0.37
NEUROTIC 0.13 0.15 0.00 -0.06 -0.03 0.13
EXTRAVER 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.02 0.05
EXPERIEN -0.09 -0.03 -0.02 -0.08 0.02 -0.02
COMPATIB 0.07 0.12 0.08 0.03 0.06 0.09
CONSCIEN 0.06 0.00 -0.01 0.09 -0.02 0.06

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله درمورد دانلودهورمون رشد، دریای خزر، سواحل جنوبی دریای خزر، عوامل محیطی

Covariance Matrix

AH AI AJ AK AL AM
——– ——– ——– ——– ——– ——–
AH 0.96
AI 0.44 0.89
AJ 0.16 0.33 0.88
AK 0.49 0.35 0.45 0.86
AL -0.07 -0.21 -0.49 -0.25 0.65
AM 0.18 0.14 0.09 0.20 0.01 0.43
AN 0.38 0.37 0.42 0.39 -0.18 0.24
AO 0.05 0.29 0.39 0.29 -0.24 0.12
AR 0.20 0.14 0.18 0.07 -0.12 0.05
AS 0.19 0.17 0.33 0.25 -0.35 0.09
AT 0.34 0.36 0.30 0.41 -0.16 0.17
NEUROTIC 0.00 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.01
EXTRAVER 0.03 0.01 -0.02 -0.03 0.04 -0.04
EXPERIEN -0.05 -0.01 0.04 0.01 -0.03 -0.01
COMPATIB 0.05 0.03 0.05 0.01 -0.01 0.06

پاسخی بگذارید