منابع و ماخذ پایان نامه تشخیص بیماری، گروه کنترل

برای آنالیز نتایج مربوط به بررسی کمی بیان ژن، بیان ژن های liver alpha amylase و به وسیله بیان ژن HPRT به عنــوان ژن مرجـع نـرمـال سازی شـد. اطلاعـات آماری با به کـار بـردن متـد -∆∆CT2
نمایش داده شد ومتوسط متغیر‌ها بیان شد. پس از اطمینان از نرمال بودن توضیع داده توسط آزمون kolmogorov smirnov ، اختلافات برای بیان ژن بین گروه کنترل و گروه مورد به وسیله آزمون آماری T  مورد تخمین قرار گرفت.)جهت محاسبه اختلاف معنی دار در گروههای مختلف ازP-value استفاده شد. مقادیر P کمتر از 05/0 معنی دار تلقی گردید(
3-6- اندازه گیریα-AMYLASEدر سرم موش:
3-6-1- جداسازی سرم از خون موش: خون موش در میکروتیوپ های 2میلی لیتری جمع آوری و به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد تا کاملا لخته شود. سپس نمونه هابه مدت 10 دقیقه با g 2000 سانتریفوژ شد. سرم رویی توسط سمپلر جدا و تا هنگام اندازه گیری در فریز ˚C80- نگهداری شد.
3-6-2- اندازه گیریα-AMYLASEدر سرم روش فتومتریک:
آلفا آمیلاز توسط کلیه از گردش خون حذف شده و از طریق ادرار دفع می شود . بنابراین افزایش آمیلاز سرم منجر به افزایش آمیلاز ادراری می گردد (66). اندازه گیری آلفا آمیلاز سرم و ادرار بیشتر برای تشخیص بیماری های لوزالمعده و پیشرفت عوارض آن ها انجام می شود. در پانکراتیک حاد میزان آمیلاز خون، چند ساعت پس از شروع درد شکم افزایش می یابد و بعد از گذشت 12 ساعت به بیشترین میزان خود می رسد و پس از 5 روز دوباره به میزان نرمال باز می گردد(49).
اندازه گیری فعالیت های آلفا آمیلاز یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص بیماری های لوزالمعده نیست، به عنوان مثال در اوریون و نارسایی های کلیه (به دلیل عدم دفع آمیلاز از طریق ادرار) نیز میزان آمیلاز سرم افزایش می یابد . بنابراین برای تشخیص پانکراتیت حاد لازم است میزان لیپاز نیز اندازه گیری شود.
با استفاده از کیت پارس آزمون به شماره1050004
روش کار: آنزیمی ،کالریمتری برای اندازه گیری کینتیکی با روش فتومتریک:
اساس آزمایش (37)
5 EPS-G7 + 5 H_2O □(↔┴(α-Amylase) )
]]>