سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی …

۳۴۸/۱۵۳۳۶۰۰۰۱/۰۴۷۲/۵۱۰۰۰۱/۰

تعهد مستمر۱۳/۲۶۹/۰۳۶۲/۲۲۳۳۶۰۰۰۱/۰۴۸۵/۴۸۰۰۰۱/۰

۴-۲-۲-۳- سوال سوم: اثربخشی آموزشی دبیران دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز به چه میزان است؟
جدول شماره(۴-۹) میانگین ابعاد اثربخشی آموزشی دبیران و نیز مقایسه آن ها با معیارهای‌ سطح کفایت قابل قبول(Q2) و سطح مطلوب(Q3) را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که میانگین اثربخشی ورودی آموزشی دبیران (۷۱/۳) بالاتر از سطح قابل قبول (۳=Q2) ارزیابی شده است، و بر اساس مقدار به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری در سطح ۰۰۰۱/۰ بین این دو میانگین بدست آمده است. میانگین اثربخشی ورودی آموزشی از سطح مطلوب (۴=Q3) پایین تر می باشد، و بر اساس مقدار t به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری بین این دو میانگین در سطح ۰۰۰۱/۰ به دست آمده است. این یافته ها به آن معنا است که از نظر پاسخ دهندگان اثربخشی ورودی آموزشی از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین تر می‌باشد.

همچنین، میانگین اثربخشی فرایند آموزشی دبیران (۸۸/۳) بالاتر از سطح قابل قبول (۳=Q2) ارزیابی شده است، و بر اساس مقدار به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری در سطح ۰۰۰۱/۰ بین این دو میانگین بدست آمده است. همچنین، میانگین اثربخشی فرایند آموزشی از سطح مطلوب (۴=Q3) پایین تر می باشد، و بر اساس مقدار t به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری بین این دو میانگین در سطح ۰۰۲/۰ به دست آمده است. این یافته ها به آن معنا است که از نظر پاسخ دهندگان اثربخشی فرایند آموزشی از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و از سطح مطلوب پایین تر می‌باشد.
میانگین اثربخشی برونداد آموزشی دبیران (۰۴/۴) بالاتر از سطح قابل قبول (۳=Q2) ارزیابی شده است، و بر اساس مقدار به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری در سطح ۰۰۰۱/۰ بین این دو میانگین بدست آمده است. میانگین اثربخشی برونداد آموزشی از سطح مطلوب (۴=Q3) بالاتر می باشد، اما بر اساس مقدار t به دست آمده در درجه آزادی ۳۳۶ تفاوت معناداری بین این دو میانگین به دست آمده نیامد. این یافته ها به آن معنا است که از نظر پاسخ دهندگان اثربخشی برونداد آموزشی از سطح کفایت قابل قبول بالاتر و درحد مطلوب می‌باشد.
جدول شماره (۴-۹): مقایسه میانگین ابعاد اثربخشی آموزشی دبیران با سطوح قابل قبول (Q2) و سطح مطلوب (Q3)

ابعاد میانگین انحراف استاندارد سطح قابل قبول (Q2) tمقدار درجه آزادی سطح معناداری سطح کفایت (Q3)مطلوب

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*