پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درباره علم اقتصاد، شبکه روابط، حسابداران

سرمایه اجتماعی چنان که از این عنوان بر می آید از پیوند دو مفهوم سرمایه و اجتماعی ساخته شده است و از جمله مفاهیم جدید، سخت و پیچیده جامعه شناسی است. کلمه اجتماعی در عنوان سرمایه اجتماعی دلالت می کند. با اینکه این منابع خود،‌دارایی های شخص محسوب نمی شوند،‌هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست و این منابع در دل شبکه های ارتباطی قرار می گیرند. واژه سرمایه دلالت می کند بر اینکه سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد. یعنی ما را قادر می سازد که ارزش ایجاد کنیم. کارها را انجام می دهیم به اهداف مان دست یابیم. ما محدویت هایمان را در زندگی به اتمام برسانیم و به محله خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم
سرمایه اجتماعی زمانی بوجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل می کند سرمایه اجتماعی منبع مهمی برای افراد است و می توانند بر توانایی کنش آنها و کیفیت مشهور زندگی شان بسیار تاثیر گذارد. دفتر آمارهای بین المللی این تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را می پذیرد که: سرمایه اجتماعی شبکه های همکاری با هنجارها و ارزش های تسهیم شده است و درک این که باعث تسهیل همکاری در داخل گروه می شود اهمیت دارد.سرمایه اجتماعی را می توان حاصل روابط در جامعه دانست و آن را به مجموع منابعی که در ذات روابط سازمان اجتماعی به وجود می آیند و زندگی اجتماعی را مطلوب می سازد اطلاق نمود.
پروتز (1998)، سرمایه اجتماعی را به عنوان توانایی کنش گران برای به دست آوردن و حفظ کردن منابع، بر اثر عضویت در شبکه های اجتماعی تعریف می کند. وی بیشتر بر ورابط و شبکه های اجتماعی در تحلیل سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.
ولکاک (1998)، سرمایه اجتماعی را اطلاعات، ‌اعتماد و هنجارهای عمل متقابل که جزء جدایی ناپذیر شبکه های اجتماعی خرد هستند تعریف می کند.
به تعبیر بولن و اونیکس (1998)، سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدنی است که ازبین هزاران کنش متقابل روزانه مردم به وجود می آید و یک پدیده از پایین به بالا که با شکل گیری پیوندها و شبکه اجتماعی افراد بر مبنای اصول اعتماد، عمل متقابل و هنجارهای کنش به وجود می آید.
سرمایه1
اصطلاح سرمایه به ثروت انباشته، به خصوص آنچه برای تولید ثروت بیشتر به کار می رود اطلاق می شود. سرمایه، موجود پول، متعلق به یک فرد و یا موسسه است که ممکن است برای کسب درآمد و نه به قصد استهلاک آن، سرمایه گذاری شود. سرمایه ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می تواند جهت ایجاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کار برد.
بوردیو سرمایه را کار انباشته تعریف می کند. به اعتقاد البرو اندیشه ای که درپی مفهوم اصلی سرمایه هست. حتی در معنای مالی اولیه اش، مفهوم ارزشی است که امکان دارد اساس ارزش های آینده باشد . درک بوردیو از سرمایه وسیع تر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است.
سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس به خود گیرد. بنابراین به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاص اثر بگذارد، و به فرد امکان دهد که سود خاص را از طریق مشارکت در رقابت به دست آورد(stones،1998)
وقتی واژه سرمایه را در عرصه های دیگر بکار می بریم چیزی دیر پای یا ماندگار را می رساند. واژه سرمایه همچنین رساننده چیزی است، که هویت خود را حتی پس از استفاده مکرر حفظ می کند چیزی است که می توان بارها به کارش برد،نابودش کردو به دست آورد و یا بهبود بخشیدپرسش هایی که طبیعتا درباره سایر اشکال سرمایه پیش می آید عبارتند از اینکه: چه خدماتی از طریق سرمایه حاصل می شود؟ چه کسی سرمایه را کنترل می کند، یا سرمایه کجا قرار می گیرد؟ به خدمات سرمایه چگونه اندازه گیری و ارزیابی می شود.
اجتماعی
ریشه شناسی کلمه اجتماعی به ما کمک می کند تامعنی سرمایه اجتماعی و تفاوت آن با انواع دیگر سرمایه را بهتر درک کنیم. واژه اجتماعی یکی از گسترده ترین و کلی ترین صفات زبان انگلیسی است که به چیز های متنوعی مانند انرژی ، بیماری ها، بازاریابی و مانند آن اشاره می کند. اسم این صفت، کلمه جامعه “sociol” است که از کلمه لاتین “socius” به معنای دوست یا رفیق مشتق شده است. چنین ریشه یا بی نشان می دهد که اساسا واژه اجتماعی(social) از پدیده دوستی ناشی شده است، و حاکی از دلبستگس شخص، همکاری ،یکپارچگی ،احترام متقابل و احساس منفعت مشترک است. بیکر (1382:15) اعتقاد دارد که کلمه اجتماعی در سرمایه اجتماعی نشان می دهد که منابع موجود درون شبکه های کسب و کار یا شبکه های فردی دارایی های شخص محسوب نمی شود و هیچ فردی به تنهایی مالک آنها نیست. این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند. اگر سرمایه انسانی آن چیزی باشد که انسان می داند (مجموع دانش، مهارت و تجارت) پس دسترسی به سرمایه اجتماعی، به کسانی که یک فرد می شناسد بستگی دارد، یعنی اندازه، کیفیت و تنوع شبکه ه ای کسب و کار ارتباطی شخص انسان در آن موثر است، اما فراتر از آن سرمایه اجتماعی، به کسانی که انسان نمی شناسد نیز بستگی دارد، البته اگر بطور غیر مستقیم و به وسیله شبکه ها با آنها در ارتباط باشند. جامعه از روابطی تشکیل شد، که مردم بر اساس آن روزانه به فعالیت می پردازند بنابراین مردمان هر جامعه نرم ها ،ارزش ها و علایق خود را دارا هستند، مردم احتیاج فضایی دارند که در کنار یکدیگر قرار بگیرند، با هم رابطه داشته باشند و در مورد نرمها، ارزش ها و علایق خود به گفتگو بنشینند به این فضا سرمایه اجتماعی گفته می شود. سرمایه اجتماعی ابزاری است که به واسطه آن افراد یک جامعه باهم تعامل دارند. ( صاحب زاده،2010: 113-110)
سرمایه اجتماعی عبارت است از شبکه های اجتماعی، سامانه های روابط متقابل،مجموعه هنجار هاو یا سطوح اعتماد که ممکن است افراد و گروه ها از آن بهره مند باشند و یا منابعی که از این موارد ناشی می شود.مطرح ترین صاحب نظران این حوزه، پیر بوردیو، جمیز لکمن، رابرت پاتنام هر یک تعریف از این مفهوم ارائه داده اند. (2009 و Mclean and mcmillan)
مفهوم نظریه سرمایه اجتماعی طی سالهای 1990 به این سو، بااقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته های علوم مواجه شده است. بنابر مطالعه اشام و دیگران (2002، Isham)، طی سالهای 1990 به این سو، بیشترین ارجاع در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی “Eonlit” مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است. سرمایه اجتماعی مجموعه الگوی روابطی است که فرد درگیر به آنها دست می یابد، به عبارت دیگر مجموعه ای از ساز وکارهایی است که بر اساس آنها گروه ها به طور ضمن و پوشیده اعضای خود را وادار می کنند تا رفتار خاصی در پیش گیرند (پیران و دیگران، 1385: 9- 44) سرمایه اجتماعی حاوی احساس تعلق به یک اجتماع تصور می شود، چنان که اندرسون (1991) آن را ملی گرایی توصیف می کند (2: 2006 , Donoghue 8Letal). تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن به اقتباس از کتاب سرمایه اجتماعی ص 266 در جدول شماره یک درج شده است.
جدول 1-2: تعاریف و سطوح تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی
نظریه پرداز
تعریف
سطح تحلیل
پاتنام
شبکه های روابط اجتماعی که مشخصه آنها هنجارهای اعتماد و همیاری است
مناطق، اجتماعات در مقیاس های ملی و بین المللی
بوردیو
منابعی که دسترسی به کالا های جمعی را فراهم می کند
رقابت های طبقاتی
لکمن
جنبه هایی از ساختار اجتماعی که کنش های منطقی را تسهیل می نماید
افراد در زمینه های خانوار و دیگر اجتماعات
لین
دسترسی و استفاده از منابع نهفته در روابط و شبکه های اجتماعی
افراددر شبکه وساختاراجتماعی فوکویاما مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی جوامع و فرهنگ ها
بیکر
منابعی که از طریق شبکه های فردی و یا سازمانی قابل حصول هستند
گروه ها و سازمان ها
ولکوک و ناریان
شبکه ها هم گرایی بین بخش های مختلف
کحلی و ملی
کاکس
پویش های بین مردم که شبکه ها، هنجارها و اعتماد را موجب می شود
افراد در سازمان های داوطلبان
بالن و اونیکس
نیرویی که در بافت اجتماعی نهفته است
در سطوح محلی
بارت
شبکه ای که به واسطه آن امکان ارتباط و اتصال برای مردم فراهم می شود
افراد ودر زمینه های محلی و اجتماعی
پاکستون
پیوستگی های عینی و ذهنی بین افراد
خرد- کلان ترنر
نیرویی که توان توسعه اقتصادی را در جامعه از طریق روابط اجتماعی افزایش می دهد
خرد- میانی- کلان
کارل مارکس
استفاده از انرژی جمعی و اتکای به یکدیگر از روی اجبار و ضرورت
گروهی- طبقاتی
جورج زیمل
بده بستان یا داد وستد برای سامان دادن به مناسبات بین فردی
فردی- بین فردی
دوکیم و پارسونز
تعاملات و همکاری هایی که بر مبنای ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است
فردی- گروهی
ماکس وبر
مفاهیمی ازقبیل اعتمادکه ملازماتی را درمتن اجتماعی برای افرادایجادمیکند
بین فردی
گلن لوری
اعتماد و همبستگی که مبین وجود داد وستد اقتصادی می باشد
فردی- گروهی
جین جاکوب
شبکه های اجتماعی فشرده که به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند
فردی -گروهی
گرانووتر
پیوند های ضعیف درون گروهی که منجر به پیوند با گروه خارجی می شود
گروهی
کلارک سون
فرآیند حل مشکلات بوسیله قرار گرفتن در شبکه روابط اجتماعی
شبکه ای
کوهن وپروساک
ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و ایجاد روح تعاون
سازمانی
کرشینا و شرادر
ارزش ها عقاید و …(بعد شناختی) ساختار و شبکه های تصمیم گیری جمعی
سازمانی
فالک و کیلپا تریک
منابعی که در سطح فردی سازمانی و اجتماعی موجب افزایش ظرفیت جامعه و سازمان می شود
فردی- سازمانی- اجتماعی
بین و هیکس
سرمایه اجتماعی سطح کلان (محیط فعالیت سازمان)سرمایه اجتماعی فرد(بعد شناختی و ساختاری)
سازمانی- اجتماعی 2-3-2انواع سرمایه اجتماعی
فیلد متعقد است که هر چه مردم بیشتری را بشناسیم و با آنان در بینش و نگاه مشترک باشیم در سرمایه اجتماعی ثروتمند تر خواهیم شد. (فیلد،2003) از دید بوردیو، میدان ها صحنه مبارزه ای برای مالکیت و باز آفرینی و رسیدن به منابعی است که مختص انها است. این منابع که بوردیو آنها را سرمایه می نامد مقولات وضعی قدرت اجتماعی خستند. این منابع و سرمایه ها بی نظم و ترتیب و ناموزون در میان مقام های گوناگون یک میدان پخش می شوند و شالوده مناسبات سلطه و فرمانبری و مبارزه با سلطه را در درون یک م یدان تشکیل می دهند. کسانی که مقام های اجتماعی را در دست دارند که مزیت دسترسی به منابع را در اختیارشان می گذارد،‌می توانند در میدان سلطه یا بند و پاداش هایی را که میدان عرضه می دارد به دست آورند. (لوپز و اسکات 1385 : 136) اشکال مختلف سرمایه در ادوار گذشته به ویژه در تاریخ تجارت وجود داشته است. با این وجود طی گذر زمان اهمیت نسبی هر یک از آنها تغییر پیدا نموده است. در گذشته ،‌سرمایه و کار به عنوان مهمترین عوامل محسوب می شدند و چندین دهه در دنیای اقتصاد آزاد به عنوان عناصری که باید کسب و مدیریت می شدند در دهه 1900، سرمایه به معنی منابع مالی مورد استفاده (هزینه) برای خرید زمین،‌و سایل تولید، ‌تجهیزات ،‌مواد خام و مواردی از این قبیل بود. سرمایه به عنوان تجمع کالاهایی که برای تولید سایر کالاها اختصاص داده شدو اندازه گیری می شد،‌و سرمایه به شکلی که بتوان آن را به صورت پولی در هر شکلی نگه داشت نسبتا کم بود و بازار اقتصاد آزاد این را به مدیریت دیکته می کرد. که سرمایه را سازمان دهی نماید. زمانی که بازار های مالی رشد یافتند و استفاده جایگزین از سرمایه از سرمایه ابزار و غیره متمایز نماید. با رشد اقتصاد خدماتی،‌جایی که نیاز به داشتن زمین موجودی انبار و ابزار، درصد کمی از دارایی هایی سازمان را تشکیل می دادند. اقتصاددانان و حسابداران مفهوم سرمایه انسانی را معرفی نمودند،‌سرمایه انسانی1،‌شکل دیگر سرمایه است، این اصطلاح یک مفهوم اقتصادی است. ویژگی های کیفی انسان اعم آموزش ، ‌تخصص،‌مهارت، دانش، خلاقیت، نوآوری و غیره عموما نوعی سرمایه به شمار می رود. به عبارت دیگر سرمایه انسانی را می توان ار می توان ارتقاء و بهبود ظرفیت تولیدی افراد جامعه نامید. اصطالح سرمایه انسانی مهمی را در استفاده ای که قبلا از نیروی کار می شد ایجاد نمود. سرمایه انسانی به عنوان مزیتی برای تعقیب اهداف فردی در نظر گرفته شد. در نتیجه در سرمایه انسانی سرمایه گذاری شده و نیروی کار مانند گذشته نگریسته نشد. بنابراین در یک تقسیم بندی می توان گفت: سه شکل سنتی سرمایه در اقتصاد کنونی به مفاهیم عام پسندی همچون : سرمایه بازار، سرمایه فکری، و سرمایه دانش تبدیل شده اند. سرمایه بازار، ارزشی است که به یک شرکت بر اساس سهم جاری و تعداد سهامداران سهم، نسبت داده می شود. از زمانی که اقتصاد به تکنولوژی اطلاعات و کارکنان دانش و تسهیم عقاید و ایده ها وابسته تر شد دو شکل از سرمایه ظاهر شد که متفاوت از سرمایه انسانی هیتند،‌که عبارتند از: سرمایه فکری و سرمایه دانش. این دو شکل از سرمایه ظاهر شد که متفاوت از سرمایه انسانی هستند که عبارتند از: سرمایه فکری و سرمایه دانش. این دو نوع سرمایه قبلا وجود داشت ولی از آنها به عنوان سرمایه کسب و کار برای اندازه گیری و گزارش به سرمایه داران و دیگر ذینفعان ، استفاده نمی شد،‌تکنولوژی ها کسبی رایت ها، مزیت تجاری، حق اختراع ها سرمایه فکری بوده و کتاب ها، کتابخانه ها و دیگر مخازن سرمایه دانش محسوب می شوند. امروزه این اصطلاح ها رایج شده،‌زیرا استفاده از دانش برای اداره و مدیریت کسب و کار توسعه یافته و مهارت فکری برای حل مشکلات کسب و کار افزایش یافته است. 2-3-3نظریه های سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی ماهیتی چند بعدی دارد (2002،prescott،Koka) دارای کاربرد و سیع بوده و می توان آن را در زمینه های مختلف مورد استفاده قرار دارد. برخی نویسندگان آن را مفهومی می دانند که برای بیشتر افراد معنا دار می باشد. با وجود این که به نظر می رسد سرمایه]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *