بررسی اثر حضور الگوهایی از معایب ساخت در طراحی مخازن کامپوزیتی- قسمت 5

شکل (2-17) مقایسه آنالیز کمانش خطی وغیر خطی برای یک سازه mm195[23] 35
شکل (2-18) مقایسه نتایج بار کمانشی تجربی و شبیه‌سازی الف) برای شعاع های مختلف ب) برای طول های مختلف[23] 36
شکل (3-1) مدل سه بعدی مخزن کامپوزیتی 41
شکل (3-2) تعریف خصوصیات مکانیکی مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار 42
شکل (3-3) تعیین المان در مدل سازی مواد کامپوزیتی در نرم‌افزار 42
شکل (3-4) زاویه چینی و تعیین خصوصیات هر لایه در مدل سازی مواد کامپوزیت در نرم‌افزار 43
شکل (3-5) تعیین مختصات و قرارگیری زاویه‌ لایه‌های [54±] 43
شکل (3-6) اعمال بارگذاری و شرایط مرزی در مدل 45
شکل (3-7) همگرایی مش در لوله کامپوزیتی 46
شکل (3-8) نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی مخزن کامپوزیتی 47
شکل (4-1) نمونه‌های مطالعاتی در این پژوهش الف) لوله کامپوزیتی ب) مخزن کامپوزیتی 50
شکل (4-2) درپوش‌های ارتالون استفاده شده در لوله کامپوزیتی 51
شکل (4-3) درپوش فلزی. الف) درپوش و واشر آب‌بندی ب) درپوش تقویت شده با شمش آهنی 52
شکل (4-4) مخزن تست. الف) مخزن تست و شیر ورودی گاز ازت ب) فشار سنج و شیر خروجی گاز ازت 53
شکل (4-5) کپسول گاز ازت 54
شکل (4-6) قرار گیری لوله کامپوزیتی در مخزن تست 55
شکل (4-7) نحوه قرار گیری مخزن کامپوزیتی در مخزن تست 56
شکل (5-1) نمودار فشار جابجایی در لوله کامپوزیتی 60
شکل (5-2) کمانش لوله کامپوزیتی پس از انجام آزمایش 61
شکل (5-3) لوله کامپوزیتی تحت فشار خارجی هیدرواستاتیک 61
شکل (5-4) لوله کامپوزیتی شبیه‌سازی شده با المان محدود 62
شکل (5-5) نمودار فشار جابجایی در مخزن کامپوزیتی با بهره گرفتن از شبیه‌سازی 63
شکل (5-6) کرنش‌های طولی و جانبی در مخزن کامپوزیتی به کمک شبیه‌سازی 64
شکل (5-7) مخزن کامپوزیتی پس از آزمون فشار خارجی هیدرواستاتیک 3 مگاپاسکال 64
شکل (5-8) مخزن کامپوزیتی بعد از اعمال فشار خارجی هیدرواستاتیک 3 مگاپاسکال 65
شکل (5-9) مخزن کامپوزیتی تحت فشار خارجی هیدرواستاتیک 5 مگاپاسکال 65
شکل (5-10) اثر خطای زاویه در نمودار فشار جابجایی به کمک نرم‌افزار شبیه‌سازی 66
شکل (5-11) اثر خطای درصد حجمی در نمودار فشار جابجایی به کمک شبیه‌سازی 67
شکل (5-12) اثر زاویه در فشار بحرانی کمانش 68
شکل (5-13) اثر درصد حجمی بر کمانش مخازن کامپوزیتی به کمک شبیه‌سازی 69
شکل (5-14) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [30±] برحسب نسبت طول به قطر 70
شکل (5-15) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [30±] برحسب نسبت قطر به ضخامت 70
شکل (5-16) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [45±] برحسب نسبت طول به قطر 71
شکل (5-17) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [45±] برحسب نسبت قطر به ضخامت 71
شکل (5-18) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی در مخازن [60±] برحسب نسبت طول به قطر 72
شکل (5-19) اثر خطای زاویه رشته‌پیچی [60±] برحسب نسبت قطر به ضخامت 73
شکل (5-20) شبیه‌سازی مخازن کامپوزیتی الف) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [30±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50 ب) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [45±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50 ج) مخزن کامپوزیتی با لایه‌چینی [60±] بر حسب نسبت طول به قطر 4 و قطر به ضخامت 50 74
فهرست جدول ها
جدول (1-1) خواص الیاف شیشه و رزین اپوکسی [4] 5
جدول (1-2) مزایا و معایب فرایند رشته‌پیچی[6] 8
جدول (1-3) شماتیک الگوهای پیچیش لوله‌ها و مخازن کامپوزیتی 13
جدول (2-1) نتایج بدست آمده از تست مخزن کامپوزیتی کربن اپوکسی[10] 22
جدول (2-2)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

نتایج بدست آمده از تست مخزن کامپوزیتی شیشه اپوکسی[10] 23
جدول (2-3) نتایج بدست آمده از کمانش در نرم‌افزار اجزای محدود کمانش[11] 23
جدول (2-4) نتایج مطالعه حل عددی و نمونه تجربی مخزن کربن اپوکسی[12] 25
جدول (2-5) نتایج آزمون تجربی و کرنش سنج بر روی لایه چینی‌های مختلف[15] 30
جدول (2-6) نتایج مطالعه لیو و همکارانش[24] 36
جدول (4-1) خصوصیات مکانیکی لوله کامپوزیتی 51
جدول (4-2) خصوصیات مکانیکی مخزن کامپوزیتی 52
جدول (4-3) اعمال فشار سیال بر لوله کامپوزیتی 55
جدول (4-4) اعمال فشار سیال بر مخزن کامپوزیتی 56
جدول (5-1) نتایج آزمون تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود 59
0 ، 1، 2، 4) 77

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*