منابع مقاله درباره وفاداری مشتری، وفاداری مشتریان، رگرسیون

بت و معناداری وجود دارد 0 β : 1H بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت: x 463/0 + 873/1 = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که... دنباله مطلب

منابع مقاله درباره رگرسیون، ضریب تعیین، وفاداری مشتریان

می‌شود و در غیر این صورت Ho رد می‌شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد) (مؤمنی و فعال‌قیومی، 1391: 114- 115). از آنجایی که مقدار آماره d دوربین واتسون (578/1) در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد، فرض عدم وجود... دنباله مطلب

منابع مقاله درباره فراوانی تجمعی، جمع آوری اطلاعات، هوشمندی رقابتی

فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود. هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده... دنباله مطلب