عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، اندازه گیری عملکرد، رگرسیون

میان عملکرد نوآوری هدف و مشتری و گرایش رقیب را تعدیل می نماید. Gatignon و Xuereb در سال 1997 گزارش نمودن که عدم قطعیت تقاضا رابطه میان موفقیت نوآوری درک شده و هر کدام از سه گرایشهای استراتژیک،... دنباله مطلب

پایان نامه ارشد درمورد دانش آشکار، اقتصاد دانش، سلسله مراتب

مقابل استفاده نامناسب در سازمان، محافظت از دانش در مقابل استفاده نامناسب در خارج سازمان، محافظت از دانش در مقابل سرقت در داخل سازمان، محافظت از دانش در مقابل سرقت در خارج سازمان،... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه یافته، گیری، داری، میزان

بالاترین مقدار pH در دمای 8- درجه سانتی گراد اتفاق افتاد که میزان pH در این دما برابر با 773/6 بود و در این روز بین همه دماها از نظر میزان pH نشت یافته اختلاف معنی داری دیده شده است . به طوری... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه **، گیری، فتومتر، یافته

وتولید انرژی می شوند(رجسکووا وهمکاران).تعدادی از محققان نشان دادن که کشف عناصر سیگنال کلسیم در القاءABA در جهت بسته شدن روزنه وسازگاری در برابر خشکسالی ،سرما،شوری ودیگر استرس های غیر... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه یخ، سلولی، تشکیل، زدگی

تقریباً در لحظه یخ زدن اتفاق می افتد . اما گیاهان مقاوم می توانند دربرابر یخ زدن بیرون سلولی مقاومت نمایند ولی اگر یخ زدن سریع باشد ، مثلاً 10درجه درهر دقیقه، بلورهای یخ ممکن است بطور... دنباله مطلب

منابع و ماخذ پایان نامه سرما، میزان، دمای، E.L

برابر دمای پایین افزایش می دهد. میزان پرولین آزاد در بسیاری از گیاهان در عکس العمل به تنش های محیطی مانند تنش سرما و خشکی به مقدار زیادی افزایش می یابد و باعث تثبیت غشاء در هنگام تنش... دنباله مطلب