پایان نامه با کلید واژه های واژه نامه

دانلود پایان نامه

ههای با تعداد اعضا متوسط و تعداد آسیبهای کمتر، الگوریتمPSOPC جوابهای بهتری ارائه داده است. همچنین لازم به ذکر است در سازههای با تعداد متوسط اعضا و تعداد آسیبهای بیشتر، الگوریتمBB-BC دارای همخوانی بیشتری با روش پیشنهادی و در نتیجه دقت بالاتری بوده است. در انتها میتوان گفت نتایج بدست آمده، مؤید کارایی و دقت مناسب روشهای پیشنهادی در تشخیص آسیب در پلها با وجود نوفه بالا میباشد.
واژههای کلیدی:
پل فولادی، تشخیص آسیب، الگوریتمهای تکاملی، دادههای استاتیکی، دادههای دینامیکی.
فهرست مطالب
“عنوان” “صفحه”
فصل اول- کلیات 13
1-1- مقدمه 2
1-2- پایش سلامت سازهها 4
1-3- آسیب در پلها 4
1-4- هدف و گستره رساله حاضر 5
1-5- ابعاد رساله 8
فصل دوم- مرور ادبیات فنى و تاریخچه مطالعات پیشین 2
2-1- مقدمه 10
2-2- شناسایی آسیب با استفاده از آنال‍یز تحل‍یل‍ی با فرایند معکوس 12
2-2-1- روشهای محاسبه سخت 12
2-2-2- روشهای محاسبه نرم 13
2- 3- تغییر در خصوصیات مودى 13
2- 3- 1- تغییر فرکانس 14
2- 3-2- تغییر میرائى 16
2- 3-3- تغییر اشکال مودی 16
2-4- کنترل پاسخ 17
2-5- تغییرات تابع پاسخ فرکانسى و تابع پاسخ ضربه 17
2-6- روشهاى احتمالاتی 17
2-6-1- مشخصه توابع چگالی احتمال 18
2-6- 2- آزمون همبستگى 18
2-6-3- تابع وابستگى 19
2-7- مدلهاى خانواده ARMA 19
2- 8- ماتریس نرمی 19
2-9- اصلاح ماتریسهاى مشخصه 20
2-10- تئورى انتشار امواج 20
2-11- شناسای‍ی آسیب با استفاده از الگوریتم بهینهیابی 21
2-11-1- شناسایی آسیب با استفاده از الگوریتم ژنتیک 21
2-11-2- تشخیص آسیب بر اساس سایر روشهای بهینهیابی 22
2- 12- تشخیص آسیب بر اساس پردازش سیگنالها 23
2-12-1- پردازش در حوزه زمان 23
2- 12-2- پردازش در حوزه فرکانس 25
2-12-2-1- تحلیل فوریه 26
2-12-2-2- تبدیل فوریه با زمان کوتاه 26
2-12-2-3- تحلیل ویولت (موجک) 27
2-12-2-4- بسته ویولتی (ویولت پکت) 28
2-12-2-5- تحلیل کرولت ( منحنیک) 30
2- 12-3- پردازش در حوزه زمان- فرکانس 30
2-12-3-1- ارائه ویگنر- ویل 33
2-12-3-2- کلاس کوهن 34
2-13-تاریخچه مطالعات در زم‍ینه تشخ‍یص آسیب در سازه پلها 35
2-13-1- مقدمه 35
2-13-2- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از شبکههای عصب‍ی 35
2-13-3- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از الگوریتم ژنتیک 38
2-13-4- تشخ‍یص آسیب در سازه پلها با استفاده از روشهای پردازش سیگنال 40
2-13-5- تشخیص آسیب در سازه پل با استفاده از دادههای ناقص 42
2-14- تاریخچه مطالعات در زمینه تشخیص آسیب با استفاده از دادههای استاتیکی 42
2-15- جمعبندی 44
فصل سوم- روشها و الگوریتمهای بیهنهیابی 46
3-1- مقدمه 47
3-2- انواع روشهای بهینهیابی 47
3-2-1- روشهای شمارشی 47
3-2-2- روشهای محاسباتی- عددی 48
3-2-3- روشهای تکاملی 48
3-3- الگوریتم ژنتیک 48
3-3-1- مقدمه 48
3-3-2-ساختار الگوریتم ژنتیک 50
3-3-3-اجزای الگوریتم ژنتیک 51
3-3-3-1- متغیرهای طراحی 51
3-3-3-1-1- متغیرهای طراحی گسسته 51
3-3-3-1-2- متغیرهای طراحی پیوسته 52
3-3-3-2- تابع صلاحیت 52
3-3-3-2-1- درجهبندی تابع صلاحیت 53
3-3-4- عملگرهای ژنتیک 55
3-3-4-1- عملگرتکث‍یر 56
3-3-4-2- عملگر پ‍یوند 57
3-3-4-3- عملگرجهش 59
3-3-5- شکاف نسل 60
3-3-6- مزایای الگوریتم ژنتیک 61
3-4- الگوریتم بهینه یابی گروه ذرات (PSO) 61
3-4-1- مقدمه 61
3-4-2- نحوه ارتباط بین اجزاء در فرآیند رسیدن به هدف 63
3-4-2-1- همسایگی جغرافیایی 63
3-4-2-2- همسایگی به شیوه شبکه های اجتماعی 63
3-4-3- تشریح روش گروه ذرات 64
3-4-3-1- همگرایی الگوریتم PSO 66
3-4-3-2- بهبودهای الگوریتم 67
3-4-3-3- مواجهه با محدودیتها 68
3-4-4- الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل (PSOPC) 69
3-5- الگوریتم 70
3-5-1- مقدمه 70
3-5-2- تشریح روش BB-BC 70
3-6- الگوریتم جستجوی سیستم باردارشده (CSS) 75
3-6-1- مقدمه 75
3-6-1-1- قوانین الکتریکی 75
3-6-1-2- قوانین مکانیک نیوتنی 76
3-6-2- روش جستجوی سیستم ذرات باردار با متغیرهای پیوسته 77
3-6-3- راندمان قوانین CSS 84
3-7- سایر الگوریتمها 86
3-8- جمعبندی 86
فصل چهارم- روشهای پیشنهادی تشخیص آسیب در سازه با الگوریتمهای تکاملی 87
4-1- مقدمه 88
4-2- روش پیشنهادی اول- استفاده از اطلاعات استاتیکی برای تشخیص آسیب 89
4-2-1- فرضیات در استفاده از دادههای استاتیکی 89
4-2-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخهای استاتیکی 90
4-2-3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب استاتیکی 92
4-3- روش پیشنهادی دوم- استفاده از اطلاعات دینامیکی برای تشخیص آسیب 93
4-3-1-فرضیات در استفاده از دادههای دینامیکی 93
4-3-2- تشخیص آسیب در سازه بر اساس پاسخهای دینامیکی 93
4-3-2-1- روش اول تشخیص آسیب در سازه 93
4-3-2-2- روش دوم تشخیص آسیب در سازه 95
4-3- 3- اعمال اثرات نوفه در تشخیص آسیب دینامیکی 97
4-4- عدم قطعیتها در تشخیص آسیب 97
4-5- شیوه انجام تشخیص آسیب 98
فصل پنجم- تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق 101
5-1- مقدمه 102
5-2- سازههای مورد بررسی برای تشخیص آسیب 102
5-2-1-مقدمه 102
5-2-2- تیر فولادی 104
5-2-3- پل خرپایی فولادی 104
5-2-3-1-پل خرپایی 1 104
5-2-3-2- پل خرپایی ( Belgian) شماره 2 105
5-2-3-3- پل خرپایی ( Belgian) شماره 3 106
5-2-4- پل قوسی فلزی 106
5-3- تشخیص آسیب با استفاده از دادههای استاتیکی 108
5-3-1- پل قوسی فولای دو بعدی 109
5-3-2- پل خرپایی فولای دو بعدی 112
5-3-3- بررسی مدل آزمایشگاهی 115
5-4- تشخیص آسیب با استفاده از دادههای دینامیکی 122
5-4-1- پل خرپایی فولای دو بعدی 123
5-4-2- پل تیر شکل فولای دو بعدی 126
5-4-3- پل خرپایی فولای دو بعدی( BELGIAN) 129
5-4-4- پل خرپایی فولای دو بعدی(BOWSTRING) 133
5-4-5- پل خرپایی فولای 136
5-4-6- بررسی مدل آزمایشگاهی 139
فصل ششم- نتیجهگیری و پیشنهادات 145
6-1- نتیجهگیری 145
6-2- پیشنهادات 149
مراجع 150
پیوست 1- واژه نامه ( فارسی- انگلیسی) 160
فهرست شکلها
“عنوان” “صفحه”
شکل 2-1- دسته بندی کلی روشهای تشخیص آسیب 10
شکل 2-2- تجزیه سیگنال توسط تبدیل ویولت پکت[80] 28
شکل 2-3-الف- تجزیه نمونه‌های زمانی مربوط به دو سیگنال مختلف[36] 29
شکل 2-3-ب- تجزیه نمونه‌های زمانی مربوط به دو سیگنال مختلف[36] 30
شکل 2-4- فرآیند معمول تشخیص آسیب در سازه پلها [134] 41
شکل 2-5- فلوچارت فرآیند محاسباتی تشخیص آسیب[136] 42
شکل3-1- درجه بندی خطی در شرایط عادی [148] 54
شکل3-2- درجه بندی خطی در شرایط ویژه[148] 54
شکل3-3- نحوه انتخاب طرح به وسیله چرخ گردان [148] 56
شکل3-4- نحوه عملکرد پیوندیک نقطه ای[148] 58
شکل3-5- نحوه عملکرد پیوند دو نقطهای [148] 58
شکل3-6- نحوه عملکرد پیوند سه نقطهای [148] 58
شکل3-7- نحوه عملکرد پیوند یکنواخت [148] 59
شکل3-8- نحوه عملکرد جهش [148] 59
شکل 3-9- مقایسه حرکت جمعی و انفرادی پرندگان[149] 61
شکل3-10- نحوه حرکت ذره در میان گروه[149] 62
شکل3-11- قوانین حرکت ذرات[149] 62
شکل3-12- همسایگی جغرافیایی[149] 63
شکل3-13-گراف نحوه ارتباط در همسایگی به شیوه شبکههای اجتماعی[149] 64
شکل 3-14- تعیین موقعیت و سرعت جدید ذره 65
شکل 3-15- (الف) ذره در موقعیت امکانناپذیر ،(ب) ذره در موقعیت امکانپذیر[153] 68
شکل 3-16- فلوچارت الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل 70
شکل 3-17- گسترده شدن کاندیداهای حل اولیه برروی فضای جستجوی دو بعدی؛ مرکز جرم این کاندیداها با دایره قرمز رنگ مشخص شده است. [155] 71
شکل 3-18- مثالی از انباشتگی نقاط در اطراف مرکز جرم پس از 500 تکرار[156] 73
شکل-3-19- فلوچارت الگوریتم BB-BC 74
شکل 3-20- ترازوی پیچشی کولمب که ذرات باردار A و B در آن قرار دارند[158] 75
شکل 3-21- مقایسه میان بزرگی نیروی وارد بر ذره با استفاده از دو رابطه متفاوت[158] 80
شکل 3-22- فلوچارت الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار (CSS) 84
شکل4-1- فلوچارت الگوریتم ژنتیک 99
شکل 4-2- فلوچارت الگوریتم گروه ذرات با گروه منفعل 99
شکل 4-3- فلوچارت الگوریتم انفجار بزرگ(BB-BC) 100
شکل 4-4- فلوچارت الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار (CSS) 100
شکل 5-1-انواع خرپاهای مورد استفاده در پلها 103
شکل 5-2- سازه قوسی شکل مورد استفاده در پلها 104
شکل 5-3- سازه پل تیر شکل 104
شکل 5-4- پل با سازه خرپایی 105
شکل 5-5- هندسه پل خرپایی شکل 105
شکل 5-6- هندسه سازه پل خرپایی 106
شکل 5-7-الف- هندسه پل قوسی شکل 107
شکل 5-7-ب- هندسه پل قوسی شکل با رفتار خرپایی 107
شکل 5-8- هندسه پل قوسی شکل به همراه محل های آسیب در سناریوهای اول تا سوم 109
شکل 5-9- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو اول 111
شکل 5-10- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو دوم 111
شکل 5-11- نتایج تشخیص آسیب در پل قوسی فلزی در سناریو سوم 111
شکل 5-12- هندسه پل خرپا شکل به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم 112
شکل 5-13- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول 113
شکل 5-14- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم 114
شکل 5-15- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم 114
شکل 5-16- نصب و راهاندازی سازه خرپایی[161] 116
شکل 5-17- نحوه بارگذاری در سازه برای تشخیص آسیب[161] 117
شکل 5-18-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول 119
شکل 5-19-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول 119
شکل 5-20-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم ژنتیک توسط روش پیشنهادی اول 120
شکل 5-21-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم ژنتیک توسط روش پیشنهادی اول 120
شکل 5-22-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو اول توسط الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول 121
شکل 5-23-مقایسه نتایج تشخیص آسیب در مدل آزمایشگاهی در تطبیق با تشخیص آسیب در سناریو دوم توسط الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات توسط روش پیشنهادی اول 121
شکل 5-24- هندسه پل خرپا شکل به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم 123
شکل 5-25- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول 124
شکل 5-26- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم 125
شکل 5-27- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو سوم 125
شکل 5-28- هندسه تیر به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم 126
شکل 5-29- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو اول 127
شکل 5-30- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو دوم 128
شکل 5-31- نتایج تشخیص آسیب در پل تیر شکل فلزی در سناریو سوم 128
شکل 5-32- هندسه خرپای انتخابی به همراه محلهای آسیب در سناریوهای اول تا سوم 129
شکل 5-33- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو اول 130
شکل 5-34- نتایج تشخیص آسیب در پل خرپایی فلزی در سناریو دوم 131
شکل 5-35-

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد دربارهکلسترول تام، تحت درمان

دیدگاهتان را بنویسید