پایان نامه ارشد درباره 4/24، 6/75، P=601/0

ع کل
مرد
زن
گروه
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
100
41
4/24
10
6/75
31
مورد
100
41
4/24
10
6/75
31
شاهد
P=601/0

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد دربارهزنان باردار، افراد مبتلا، هورمون رشد

دیدگاهتان را بنویسید