مقاله با موضوع سلسله مراتب، زبان فرانسه، استان تهران

دانلود پایان نامه

سازمان، خلاقیت فردی و سازمانی کاهش می یابد و برعکس(امیدی وهمکاران،1386) از طرفی برخی محققان بر این باورند که بالا بودن تمرکز سازمانی باعث افزایش خلاقیت مدیران می شود بدیهی است که هرچه در شرکت متمرکز تر باشند یعنی سلسله مراتب دستوردهی ازبالا به پایین حاکم باشد و تصمیمات فقط توسط یک نفر اتخاذ گردد میزان خلاقیت مدیران نیز بالاتر می رود زیرا می تواند با آزادی عمل بیشتری تصمیم گیری بکنند. از طرفی نیز بالا بودن پیچیدگی می تواند باعث کاهش خلاقیت مدیران باشد با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا ساختار سازمانی بر خلاقیت مدیران بیمه ایران تاثیر گذار می باشد یا نه؟
3-1سوالات پژوهش
1-3-1سوال اصلی
آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
2-3-1سوالات فرعی
1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
4-1اهمیت و ضرورت پژوهش
می توان بیان کرد که آگاهی مدیران و کارکنان از خلاقیت الزامی است تا بتوانند با زمینه ای از آگاهیهای مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، نقش مؤثری در تحقق هدفها و پیشرفت سازمانهای خود داشته باشند. خلاقیت برای ماندگاری هر سازمانی لازم است و در طی زمان، سازمانهای غیر خلاق از صحنه محو میشوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد شد(آگهی، 1391). بنابراین برای ماندگاری سازمانها و اینکه بتوانند در عصر تغییرات به رقابت بپردازند، بر طبق یافتهها، نشان میدهد که متغیرهای ساختار سازمانی مانند تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی بر خلاقیت مدیران سازمان تاثیر میگذارند و در نهایت می‌توان ساختار سازمانی را به عنوان اصلیترین عامل تاثیر گذار بر خلاقیت سازمان ها برشمرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم و با اتکا به تحقیقات پیشین در مورد ساختار سازمان و خلاقیت سازمانی در پی بررسی رابطهی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران میباشد.
5-اهداف تحقیق
1-5-1هدف کلی
بررسی رابطهی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش میباشد
2-5-1اهداف جزئی
1. بررسی رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
2. بررسی رابطه رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
3. بررسی رابطه تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران
6-1چهارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی‌پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند‌های چون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند. در همینجا این نکته آشکار ‌می‌شود که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد وسپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها( که متضمن تایید یا عدم تایید است) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش آشکار ‌می‌شود. بدین ترتیب ، چاچوب نظری گام مهمی‌در فرآیند پژوهش به شمار می‌رود (سکاران،1388). مدل مفهومی تحقیق که در ادامه به آن اشاره می‌شود بر اساس نظریات محقق ساخته شده است .در این مدل متغیر مستقل ساختار سازمانی است که به سه دسته تمرکز، رسمیت و پیچیدگی تقسیم می‌شود.متغیر وابسته تحقیق خلاقیت است.
نمودار ‏0-1 مدل مفهومی تحقیق(کرامتی و جهانی،1388)
7-1فرضیات تحقیق
1-7-1فرضیه اصلی
بین ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه معنی دار وجود دارد.
2-7-1فرضیات فرعی
1. بین پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطهای وجود دارد.
2. بین رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه وجود دارد.
3. بین تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه وجود دارد.
8-1تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
1-8-1متغیر مستقل
ساختار سازمانی به عنوان متغیر مستقلی است که دفت(2002؛ به نقل از) در تعریف ساختار سازمانی اظهار می‌دارد که ساختار سازمانی در نمودار سازمان نمایان میشود، نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت از کل فعالیتها و فرایندهای سازمان است. ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای موجود و نشان دهنده انعطافپذیری این واحدها میباشد. نظریهپردازان مختلف دوازده متغییر اساسی را که مورد قبول همه آنها است برای تعریف ابعاد ساختاری به کار بردهاند این ابعاد عبارتند از (پارسیان و اعرابی، 1384)
1- اجزا اداری 2- استقلال 3- تمرکز 4- پیچیدگی 5- تفویض اختیار 7- رسمیت 8- ترکیب 9- حرفهگرایی 10- حیطه کنترل 11- تخصصگرایی 12- استاندارد کردن. بنابراین جهت سنجش و تعیین ساختار سازمان ابعاد متفاوتی را میتوان در نظر داشت که تحقیق حاضر با تاکید بر سه بعد پیچیدگی4، رسمیت5 و تمرکز6 که مهمتر از بقیه هستند به سنجش ساختار سازمانهای آموزشی پرداخته است.
1-1-8-1پیچیدگی
به میزان تفکیکی که درون سازمان وجود دارد دلالت میکند که سه نوع تفکیک افقی، عمودی و تفکیک براساس مناطق جغرافیایی را مورد مطالعه قرار میدهد که در این تحقیق به بررسی پیچیدگی عمودی پرداخته شده است.پیچیدگی یک سیستم مطلقاً مربوط به نوع نگاهی است که به آن می‌شود. و موضوعی است که باید از منظر بیننده به آن پرداخته شود. به نظر می‌رسد پیچیدگی ارتباطی بسیار قوی با درک ما از جهان دارد(فلود و کارسون7،1993) بعبارتی دیگر پیچیدگی یعنی دشواری فهم ما از جهان هستی. طبق اظهارات ایندر پیچیدگی یک خاصیت انتزاعی از جهان است و می‌تواند بسیار گیج کننده باشد” عمق منطقی ” پیچیدگی کیفیت فهم مردم از چیزهاست. مفهوم عبارت با این وجود و با توجه به آنچه درباره آن گفته شد و بر مبنای ذهنی بودن ذات پیچیدگی می‌توان این تعریفات را ارائه نمود:
از آنجائیکه پیچیدگی مفهومی است حاصل ادراک بیننده، همانند آنچه در یک سیستم دیده می‌شود،می‌توان گفت پیچیدگی میزان تأثیر ادراکی است که جهت فهمیدن سیستم مورد نیاز است. مزیت این توصیف اینست که به پیچیدگی یک موضوع اجازه میدهد تغییر کند بدون اینکه خود اصل موضوع تغییر نماید و این خود بخوبی با وضعیتی که شخص سعی در ارتقاء ظرفیت مغزی خود یا دست یافتن به تخصصی دارد همخوانی دارد. به نظر، یات (1987) پیچیدگی زمانی رخ میدهد که بیشترین تعداد از این 4 جنبه حادث شوند:
1.اثرات متقابل با اهمیت
2. وجود تعداد زیاد )قطعات، درجات آزادی، یا اثرات متقابل(
3. غیرخطی بودن
4.تقارنهای شکسته
5.محدودیتهای ناکامل اقتصادی
میلر (1995) ساختار یک سیستم را به این صورت تعریف کرد: ترتیب زیرسیستمها و اجزاء سازنده
در یک فضای سه بعدی در یک لحظ? مشخص از زمان.
تعریف عملیاتی:
پیچیدگی از طریق شاخص‌هایی نظیر: قدرت تصمیم گیری،اختیار تصمیم گیری و رعایت سلسله مراتب بررسی شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 5 سوال در مورد پیچیدگی اندازه گیری شده است.
2-1-8-1 رسمیت
به میزان استاندارد بودن مشاغل درون سازمان اشاره دارد. مهمترین فنون رسمیت عبارتند از فرایند گزینش، الزامات نقش،رویهها و خطیمشیها، آموزش و شعائری که کارکنان برای اثبات وفاداری و تعهد خود نسبت به سازمان از آنها تبعیت می کنند (اسلمی و تدین، 1387 ) .
تعریف عملیاتی:
رسمیت از طریق شاخص‌هایی نظیر: سیاست و قوانین مکتوب شده، شرح شغلی و برنامه رسمی برای مشاغل بررسی شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 5 سوال در مورد رسمیت اندازه گیری شده است.
3-1-8-1 تمرکز
تمرکز به میزان تراکم اختیار رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز میشود و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت در تصمیمات را میدهد اشاره میکند ( اسلمی و تدین، 1387).
تعریف عملیاتی:
تمرکز از طریق شاخص‌هایی نظیر: تصمیم گیری های مربوط به برنامه‌های جدید ،سیاست های جدید ،استخدام کارکنان جدید و ارتقای افراد جدید برای مشاغل بررسی شده وبه وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 4 سوال در مورد تمرکز اندازه گیری شده است.
2-8-1متغیر وابسته
1-2-8-1خلاقیت مدیران
خلاقیت متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شدهاند. خلاقیت فراگردی شناختی است که هدف آن به وجود آوردن یک اندیشه، مفهوم، کالا یا اکتشافی بدیع و نو میباشد. فرانکن8(2003؛ به نقل از امیدی و دیگران، 1385) خلاقیت را تمایل به تولید یا بازشناسی ایدهها، راهکارها یا احتمالاتی که میتواند در حل مساله و برقراری ارتباط با دیگران مفید باشد دانسته است. خلاقیت کیفیت شخصی نیست، بلکه کیفیت اندیشه ها و رفتارها و محصولات است.
تعریف عملیاتی:
ابعاد خلاقیت در سازمان شامل مواردی است که برای مدیران در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرند شامل:
تحمل شکست: کارکنان تشویق میشوند که بدون ترس از پیامدهای آن شکست را تجربه کنند و اشتباهات به عنوان فرصتهای یادگیری به شمار میآید.
قبول ابهام: بر عینی بودن و معین بودن تاکید زیاد نمیشود چون خلاقیت را محدود میکند.
تشویق نظریه جدید: در این سازمانها از نظریههای جدیدی که افراد میدهند استقبال میشود.
پذیرش تضاد: گوناگونی دیدگاهها تشویق میشود و هماهنگی و توافق بین افراد در این سازمانها مورد تاکید زیاد نمیباشد.
پذیرش تغییر: افراد در برابر تغییرات و پیشنهادات مثبت مطرح شده انعطاف دارند و آنها را میپذیرند.
کنترل بیرونی کم : قوانین و مقررات و خطیمشیها و کنترلهای مشابه به حداقل کاهش مییابد(امیدی و همکاران،1386).
که به وسیله میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به 50 سوال در مورد خلاقیت مدیران اندازه گیری شده است.
9-1قلمرو تحقیق
1-9-1قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق حوزه‌‍ی تئوری سازمان است و به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران می‌باشد.
2-9-1قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه شعب بیمه ایران استان تهران می باشد.
3-9-1قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق از خرداد ماه تا مرداد 1393 می باشد.
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2مقدمه
چهارچوب نظری9 مبنایی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن دربارهی روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کنند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و گاهی به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گیرد. ترکیب باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی چارچوب نظری پایهای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند..(برادران و همکاران 1389)
در این بخش با توجه به موضوع تحقیق تعاریف کلی از متغیرهای به عمل خواهد آمد و مبانی نظری تحقیق ارائه گردیده و همچنین روابط بین متغیرها نیز مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر تحقیقات پیشین مرور می گردد.
2-2تعریف بیمه و عقد قرارداد آن
1-2-2ریشه لغوی بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلا

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع پایان نامه دربارهنرم افزار، تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید