پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بود. در چنین شرایطی سودهای تقسیمی ابزاری مناسب در جهت علامت دادن سودهای آتی به شمار می اومد . اما امروز مدیران به صورت پیوسته با بازار در ارتباط هستند و به طرق گوناگون اطلاعات مختلفی را در اختیار دیگران قرار می دهند. داشتن تکنولوژی این اجازه را می دهد که اطلاعات به سرعت منتشر و در نتیجه ممکن می باشد تأثیر علامت دهی سود تقسیمی استفان براون و هیلیجیست، 2008 درمقاله ای به نام تاثیر درآمد های غیرعادی بر عدم تقارن اطلاعاتی به این نتیجه رسیدند که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش و حجم مبادلات سهام افزایش می یابد.

باتاچاریا 2008 در مقاله ای با عنوان  کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط­ی بین کیفیت سود را با عدم  تقارن اطلاعاتی مورد مطالعه قرار داد. وی درپژوهش خود به این نتیجه رسیدکه ضعف کیفیت سود به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می گردد. وی برای سنجش عدم تقارن اطلاتی از شکاف قیمتی بین قیمت پیشنهدی خرید و فروش بهره گیری نمود که یکی از متغیرهای نقدشوندگی به شمار می رود.

هفلین 2007در مطالعه ای باعنوان کیفیت افشا و  نقدشوندگی سهام به این نتیجه رسیدکه کیفیت اطلاعات برای نقدینگی بازار مهم می باشد وافشای حسابداری به عنوان وسیله کاهش دهنده عدم تقارن اطلاعاتی در میان مبادله کنندگان و به عنوان افزایش دهنده توانایی مبادله گران سهام برای اجرای مؤثر دادوستد سهام در هنگام نیاز و با هزینه های معقول در نظرگرفته می گردد.

ان جی 2008 در مقاله ای با عنوان اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی، کیفیت اطلاعات و اینکه چگونه می تواند به ریسک نقدشوندگی تاثیر بگذارد را مورد بررسی قرارداد. وی به گرداوری مدارک وشواهد مبنی بر ارتباط منفی بین کیفیت سود و ریسک نقدشوندگی پرداخت اماهیچ ارتباط قابل اتکایی بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام دست نیافت.

عبدالغنی2005 با اشاره به روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود و با بهره گیری از 8 روش نشان داد که روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می گردد و یک صنعت یا شرکت را نمیتوان بر اساس یک  روش دارای سود باکیفیت یا بی کیفیت در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد نمود که افراد ذینفع پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.

سالاوی 2011 در پژوهشی با عنوان”کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام” به مطالعه ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی پرداختند.در این پژوهش تاثیر درآمد هر سهم به عنوان معیار کیفیت اطلاعات مالی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد نتایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط بین کیفیت اطلاعات ونقدشوندگی سهام مثبت می باشد.

2-6-2- پژوهش های داخلی

احمد ظریف فرد در سال 1377 به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران پرداختند ، در پژوهش مذکور با بهره گیری از متون و ادبیات حسابداری و پژوهش های پیشین عوامل و عناصر کیفیت سود شناسایی و پس از اعمال تعدیلاتی در این زمینه (با در نظر داشتن نظر صاحبنظران حسابداری به لحاظ شرایط محیطی) با طرح 33 سؤال یا فرضیه در دو گروه تهیه و جامعه آماری متخصصین مالی و حسابداری در بورس ، شرکتهای سرمایه گذاری ، بانکها ، سازمان حسابرسی و دانشگاه ها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد نظر خواهی قرار گرفته اند .

اهم یافته های این پژوهش :

الف – بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی کیفیت سود خالص آگاه هستند .

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-5-3- حاکمیت و کنترل شرکت و تاثیر آن بر کیفیت سود

مکانیسم های حاکمیتی که دراین بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت عبارت ست از:

1)هیت مدیره شرکتها

2)فرایندها و روش های کنترل داخلی

3) مالکیت سهام توسط مدیران

4)پاداش مدیران، تغییر مدیران

  • تئوری انگیزه­ هم ترازی(منافع کامل سهامداران با افزایش ارزش شرکت)

این دو تئوری دو ارتباط متفاوت بین کیفیت سود و مالکیت مدیریتی  پیش بینی می کند. دو مطالعه اخیر دریافتند شرکتها با مالکیت داخلی(مدیریتی) بسیار احتمال دارد روش­های حسابداری را انتخاب کنند که به گزارش بیشتر درآمد و یا هموارسازی سود منجر گردد و این از تئوری جبهه گیری پشتبانی می کند.(دپچوو دیگران، 2007)

وارفیلد و ویلد (1995) در یافتند مالکیت مدیریتی ارتباط منفی با مقدار اقلام تعهدی اختیاری و ارتباط مثبت با ارزشمندی اطلاعات برای تصمیم گیری  دارد.

لرکر و دیگران(2007) دریافتند قدرت داخلی که مالکیت داخلی یکی از معیارهای آن می باشد ارتباط مثبت با اقلام تعهدی دارد. شواهد لافوند وجود ارتباط منفی بین مالکیت مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی به لحاظ زمانی، را نشان می دهد. در کشورها، با مالکیت مدیریتی بالا تنظیم ارتباط بین سهامداران اکثریت و اقلیت یک مشکل اساسی به حساب می اید.( دپچوو دیگران، 2007).

2-5-3-4-پاداش مدیران و کیفیت سود

فرضیه یانظریه حداکثرسازی پاداش مدیران آغاز درارتباط با انتخاب مدیران از بین مجموعه رویه­ها و یا استانداردهای  پذیرفته شده حسابداری شکل گرفت و سیر تکامل آزمون­های مربوط به این فرضیه در کشورهای پیشرفته نیز به تعداد و نحوه انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت مربوط می باشد.( خوش طینت،خانی،1382).

پاداش مدیریت اکثرا بر اساس معیارهای عملکرد الخصوص  سود در نظر گرفته می­گردد واین انگیزه لازم را برای مدیران به مقصود مدیریت سود به وجود می آورد. مدیران در راستای حداکثر کردن پاداش خوداقدام به انتخاب روش های حسابداری خاص و حتی دستکاری سود خواهند نمود بر این اساس، کیفیت سود را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

 2-5-4-کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت سود

به طور کلی هدف حسابرسان، حفاظت از منافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات  با اهمیت موجود در صورتهای مالی می باشد. حسابرسان به مقصود حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود، به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند. در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می­شوند. در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و  مدیران را در اعمال مدیریت سود در  تنگنا قرار  دهند.

یک تعریف معمول از کیفیت حسابرسی پس از سال ها پژوهش در سال 1981توسط  دی آنجلو  به این  صورت مطرح شده می باشد  » سنجش و ارزیابی  بازار از توانایی حسابرسی در کشف  تحریفات  با اهمیت و گزارش  تحریفات  کشف  شده«

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه با موضوع : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 2-2-7- نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام:

یکی از موانع پژوهش تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه گیری آن می باشد. زیرا بازار سازمان یافته‌ای  برای دارایی های شر‌کت وجود ندارد و مظنه قیمت روزانه را همانند اوراق بهادار در اختیار نداریم و مشاهده نمی‌کنیم. لذا داده‌ای برای اندازه گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد بهره گیری قرار گیرد، وجود ندارد و می باید به مزایده و پرسش مظنه اتکا گردد با وجود محدویتهای فوق چندین اندازه­گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت هست(گاپلن[1] و کاندل[2]، پوزنر[3]،2009.(

در گذشته، چندین مطالعه به شواهد غیر مستقیمی در خصوص تاثیر نقدشوندگی دارایی بر نقدشوندگی سهام دست یافته اند.در این مطالعات استدال شده می باشد که نقدشوندگی دارایی با کاهش نامتقارن بودن اطلاعات  سبب کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و در نتیجه افزایش نقد شوندگی سهام می گردد(مهرانی،رسایئان،1388)

داراییهای نقد شونده همچون وجه نقد و معادل وجه­­نقد به سهولت قابل ارزشیابی می باشد در حالی که داراییهای کم نقدشونده شامل سرمایه­گذاریها و فرصت های رشد­ به سختی  قابل اندازه­گیری می­شوند و احتمال انجام معاملات نهانی در مورد انها بیشتر می باشد و در نتیجه به عدم تقارن اطلاعاتی منجر خواهد گردید(ابودی[4] و لیو[5]، 2000)

و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در مورد عملکرد مالی.

براساس بیانیه شماره یک هیأت استاندارهای حسابداری مالی[6]، کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی می باشد که توسط معیارهای سود و اجزای تشکیل دهنده آن تأمین می‌گردد. این سود محاسبه شده، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و اندازه‌گیری آن، متضمن مسائل مفهومی و عملی قابل ملاحظه‌ای می باشد. اگرچه پذیرش یک مفهوم فراگیر سود برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نیز مهم می باشد، ولی تحلیل دقیق مفاهیم و اهداف مختلف آن بیانگر این واقعیت می باشد که مفهوم واحد آن توانایی جواب‌گویی به مقاصد گوناگون را ندارد(ایمانی برندق،1384).

اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه‌گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه می باشد اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت‌ حسابداری می‌باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده‌ای نیز نشان داده می باشد که سود حسابداری، محتوای اطلاعاتی دارد.

2-3-3- دیدگاه‌های مختلف پیرامون محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

سود به عنوان محصول ارزشی شرکت‌ها و نتایج عملیاتی آن‌ها محسوب شده و یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری بهره گیری ‌کنند گانی زیرا مدیران، سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌باشد که ارائه‌ی منصفانه‌ی آن، بر عهده‌ی حرفه‌ی حسابداری به عنوان بازوی اصلی مدیریت و گزارشگری بوده و خود نیز بیانگر عملکرد واقعی واحد تجاری در طول دوره‌ی گزارشگری می باشد. اگرچه این موضوع در ظاهر ساده می‌نماید، ولی در اقدام دشواری‌های خاص خود را دارد. چرا که؛ سود از عناصری زیرا فروش، درآمد، بهای تمام شده، ‌هزینه‌ی عملیاتی، موجودی و غیره تشکیل شده که اندازه‌شان متأثر از روش‌های متنوع حسابداری، برآورد و تخمین، قضاوت‌های گوناگون اتخاذ شده در طی دوره‌ی اندازه‌گیری و اندیشه‌هایی زیرا هموارسازی می باشد. بنابراین می‌توان گفت سودی که یک شرکت در حقیقت به دست می‌آورد ممکن می باشد متفاوت از سود گزارشی آن باشد. یعنی این که، سود واقعی متفاوت از سود گزارشی می باشد. بنابراین، باید انتقاد بهره گیری‌کنندگان سود در این زمینه را منطقی و جدی22- Gopalan

23- Kadan

24- Pevzner

25- Aboody

26- Lev

27- SFAC

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه در رابطه با : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

موضوع این پژوهش همانگونه که قبلاً عنوان گردید، مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام می باشد که به عنوان قلمرو موضوعی قلمداد می گردد.

قلمرو مکانی:

موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش می باشد در این پزوهش شرکت های عضو  بورس اوراق بهادا تهران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده می باشد.

قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنچ ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکت های نمونه می­باشد . البته با در نظر داشتن این که برای آزمون فرضیه های پژوهش نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) می­باشد یا اینکه در مدلهای بهره گیری شده روابط متغیرهای سال (t) با سال (t+1) سنجیده می­شوند؛و همچنین برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی به انحراف معیار سه ساله مدنظر می باشد پس با t-2)) سنجیده میشود برای محاسبه برخی متغیرها نیاز به  اطلاعات سالهای 85 و 92 وجود داشت. بر این اساس برخی  متغیر ها را در سال های ذکر گردیده مورد مطالعه قرار دادیم البته آزمون فرضیه‌ها و نتایج آنها اشاره به سالهای 85 تا 91 دارد .

 

 

 

 

 

 

حساسیت تصمیم های سرمایه گذاری با این اطلاعات و مخصوصا اطلاعات حسابداری (سود حسابداری) تاثیر گذار باشد (مجتهدزاده و احمدی ،1388).

با این حال تحت استانداردهای حسابداری تعهدی، درآمدها و هزینه­ها در زمان وقوع  شناسایی می گردند. حسابداری  تعهدی این اختیار را فراهم می­آورد که صورت­های مالی تصویر بهتری از عملکرد شرکت ارائه نمایند(مرادزاده وهمکاران، 1389). با وجود این محدویت­های که در مورد سود گزارش شده حسابداری هست سرمایه‌گذارن کیفیت سود را شاخص بهتری برای نحوه تخصیص منابع مالی مال خود می دانند(نوروش و مجیدی،1384).

علاوه برآن بالا بودن کیفیت سود می­تواند کارایی  گزارشگری مالی تلقی گردد که به ارایه بهتر و راحت تر اطلاعات در بازارهای مالی منجر خواهد گردید، و به تبع آن موجب انتشار متقارن اطلاعات در بین  جامعه ی یک بازار مالی می گردد.

اما اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟ یکی از ویژگی های  بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و درنتیجه قابلیت  نقدشوندگی  بالاست هزینه­های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه های آشکار شامل هزینه مالیات و کارگزاری و غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطلاعاتی را دربر می گیرد.

نقدشوندگی  سهام  می تواند معیاری  برای  کارایی بازار  مطرح گردد. علاوه بر جنبه تئوری به لحاظ عملی و با در نظر داشتن واقعیت های موجود مانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، در نظر داشتن نقد شوندگی و کوشش برای حل این مشکل ضروری می رسد . افزایش نقد شوندگی می تواند موجب  توزیع هرچه بیشتر ریسک مالی از طریق  کاهش  هزینه­های  پرتفوی  گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی گردد.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور منفی با کیفیت افشا ارتباط هست. همچنین که  هفلین[1] ، شاو[2]  و ویلد[3]  (2005) دریافتند شرکتها با کیفیت افشای بالاتر شکاف عدم‌تقارن اطلاعاتی کوچکتری دارند، این امر به آن معنی می باشد که کیفیت افشای بالاتر،  جهت پایین آوردن  ریسک معاملات آگاهانه مفید می باشد. بنابراین در صورتی که کیفیت سود را نمادی از کیفیت افشا در نظر بگیریم، به عبارت ساده­تر در صورتی کیفیت سود را در ارایه بهتر اطلاعات مالی واحد تجاری موثر بدانیم درآن صورت لزوم بحث و بررسی کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی  بیشتر خود­نمایی خواهد نمود و اهمیت کیفیت سود را بیشتر مشخص خواهد نمود.

پایداری سود جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی بهره گیری کنندگان و تأثیر آن بر روی نقدشوندگی در بازارهای نوپایی مثل بورس ایران به مراتب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. نتیجه پژوهش هایی که در زمینه نقدشوندگی سهام در بازار اوراق بهادار ایران انجام شده، نشان می دهد که سرمایه گذاران، ریسک عدم نقدشوندگی رادر تصمیمات خود به شدت لحاظ می کنند(یحیی زاده فر و خرمدین،1387)

تحلیل گران اوراق بهادار،مدیران شرکتها  و سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سودخالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی سود و زیان می کنند(ثقفی و کردستانی،1383)

پس ما برانیم اثر کیفیت سود را با این فرض که ضعف در آن به عدم تقارن اطلاعاتی منجر می گردد، را بر نقدشوندگی سهام بررسی کنیم. لازم می باشد به این مطلب نیز اشاره گردد که ما معتقدیم عدم تقارن اطلاعاتی علاوه برآن که به شکاف قیمت­های خرید و فروش همانطورکه در بالا اشاره گردید تاثیر خواهد گذاشت در مرحله بعد سایر معیارهای نقدشوندگی را نیز تحت تاثیر خواهد گذاشت.

 

1-3- اهمیت پژوهش

اهمیت پژوهش حاضر هم راستا با اهمیت نقد شوندگی سهام می باشد و تلاشی می باشد برای یافتن راه کارهایی مرتبط با نقد شوندگی، پژوهش های انجام شده  به اهمیت  بالای  نقدشوندگی در بازار های مالی اشاره می کنند. نقد شوندگی به علاوه که به رونق بازار بورس می انجامد و از دید اقتصادی مشارکت سرمایه های کوچک رادرفعالیت های اقتصادی سهولت می بخشد. کاهش هزینه سرمایه برای شرکتها را نیز در پی خواهد داشت علاوه برآن در سطح کلان بازار ها با نقد شوندگی زیاد در جذب سرمایه های خارجی موفق اقدام می کنند . لذا ضروی به نظر می رسد تا با مطالعه متغیرهایی هم زیرا کیفیت سود کوشش در شناسایی عوامل ارتقای نقد شوندگی در بازارهای مالی نماییم.

با در نظر داشتن مطالب بالا و این مطلب که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند تأثیر مهمی در نقدشوندگی سهام بازی کند بررسی تاثیر کیفیت سود به عنوان متغیری که بر  کیفیت افشا  تاثیر می گذارد اهمیت و ضرورت می یابد.

1-7- فرضیه ها

فرضیه اصلی:

بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه های فرعی:

فرضیه 1-1- بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور ارتباط معنی داری هست.

10-  Heflin

11- Shaw

12- wild

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اورااق بهادار تهران

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، یکی‌از‌ موارد ضروری واساسی ‌در فرآیند رشد ‌و توسعه‌اقتصادی ‌هر کشور می باشد. از بورس اوراق بهادار می توان به عنوان نماد بازار سرمایه یاد نمود. مدیران سرمایه­گذاری، ‌مدیران پرتفوی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می‌پردازند، برای حفظ و‌افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود‌ باید عوامل مختلف مؤثر بر بازده پرتفوی دارایی­های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی را مطالعه نموده و سعی کنند، منابع مالی خود ‌را در داراییهای مالی سرمایه‌گذاری نمایند که بیشترین بازده‌ و کمترین ریسک را برای آنان در برداشته باشد. (طالب نیا، 1389).

اکثر سرمایه‌گذاران در مقطع سرمایه‌گذاری  نقدشوندگی را به عنوان مزیت سرمایه‌گذاری در نظر می­گیرند، و به سرمایه‌گذاری در‌ اوراق سهامی می‌پردازند(درصورت ثابت بودن نسبی سایر شرایط) که دارای نقدشوندگی بالا می باشد. هر‌چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در سرمایه‌گذاری­ها می­تواند تأثیر مهمی را ایفا‌نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه‌گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی خود نیاز داشته‌ باشند که در چنین شرایطی قدرت نقدشوندگی می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری­ها به وجه نقد می باشد. به عبارت بهتر مقصود از نقدشوندگی صرفا سهولت خرید و فروش سهام می باشد.

معیار های زیادی برای نقدشوندگی در مطالعه های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته می باشد. در یک دسته­بندی می­توان این معیار‌ها را به دو دسته‌ی معیار های اطلاعاتی و معیار­های معاملاتی نقدشوندگی تقسیم‌ نمود (رحمانی، حسینی، رضاپور،1389). در مورد معیار های اطلاعاتی اعتقاد براین می باشد که در قبال اطلاعات به طور مستقیم واکنش نشان می دهند،  و ابراز و افشا یا عدم افشای به موقع اطلاعات مورد نیاز و مورد انتظار منجر به تغییر در این معیار‌ها می‌گردد. معیار‌های معاملاتی بیشتر از رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می پذیرد.

همچنین در مطالعات گذشته تاثیر عوامل متعددی بر این معیار ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. عواملی زیرا سود نقدی ،کیفیت افشا، اندازه شرکت، نوسان بازده، مانند این عوامل هستند. با مطالعه‌ و ‌بررسی این مطالعات نمی‌توان عامل عدم تقارن اطلاعات را نادیده گرفت. زیرا که در اکثر این مطالعات  تاثیر متغیر مستقل پژوهش بر نقدشوندگی سهام از مجرای تاثیر متغیر مستقل بر عدم تقارن­اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته می باشد.  این بحث یعنی چگونگی تاثیر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بر نقدشوندگی به صورت زیر تبیین می گردد.

هزینه بازارگردان ها به سه بخش تقسیم می­گردد:هزینه های فرآیند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست. هزینه های فرآیند درخواست خرید و فروش(سفارش)، هزینه­هایی هستند که به طور مستقیم با ارائه خدمات بازارگردانی در ارتباط می باشد و شامل اقلامی همچون عضویت در بورس، اجاره فضای بورس، هزینه­های کامپیوتری، هزینه­های خدمات اطلاعاتی، هزینه­های نیروی کار می باشد. هزینه­های نگهداری موجودی­ها، هزینه­هایی می باشد که یک بازارگردان به دلیل مسئولیتی که در تجهیز سرمایه‌گذاران ‌به ‌فوریتهای مبادله(نقدشوندگی)دارد، متحمل می گردد.

هزینه‌های انتخاب نادرست به این دلیل ایجاد می گردد که ممکن می باشد، بازارسازها با افرادی وارد معامله شوند که از اطلاعات بیشتری نسبت به آنان برخوردار باشند. به عبارت دیگر طرف دوم معامله دارای اطلاعات نهانی باشند. بازاراسازها برای مقابله با این ریسک اقدام به افزایش  شکاف بین قیمتهای  خرید و فروش پیشنهادی می نمایند. بدین  طریق سعی در تضمین امنیت مالی خود دارند. با فرض این که کیفیت افشای اطلاعات بالا باشد و شرکتها مبادرت به افشای بهتر و بیشتر اطلاعات نمایند از طرف دیگر نتایج مطالعات انجام شده همچون هیرلی[1] ، هاتون[2] و پیل پو[3]  (1999) نشان می­دهد بین شکاف قیمتی7- Healy

8- Hutton

9- palepu

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>