پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد ۲۵ ۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۴ ۵ ۲ ۶ ۱ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۵-وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲۴-۶- سوال ۴ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟محل فوت افراد پس از تصادفات جادهای استان به عنوان یکی از عاملهای مهم در موضوع مرگ ناشی از این […]

پایان نامه های سری پانزدهم

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

در یک مدل کسب‌وکار، منابع استراتژیک و منابع استراتژیک بالقوه و هم‌چنین روابط متقابل بین آن‌ها باید درک شود. علاوه بر این، شناخت روابط علی و معلولی میان منابع، فعالیت‌‌ها و موقعیت عرضه نسبت به انتظارات مشتریان و عرضه‌های رقبا، مسئله مهمی است. منابع در اشکال متنوعی ظاهر می‌شوند. درحقیقت، آن‌هادر انواعی مانند فیزیکی، مالی، […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

تصمیم‌گیری در مورد تعداد و قیمتتولید شامل انتخاب مقصدها، بستن قراردادهای مربوطه، امکانات رفاهی، نقل و انتقال‌ها[۱۵۸] و دیگر خدمات. توسعه دامنه‌ای از محصولات، قیمت‌ها و جذابیت‌‌ها. سازوکارهای فروش در فروش‌گاه‌ها/ نمایش‌گاه‌ها، پایانه‌های رایانه‌ای/ سیستم‌های ذخیره‌جا، سفرهای آشناسازی/ آموزش‌؛انجام فعالیت‌های بازاریابی شامل آمیخته بازاریابی (محصول، سیمای عمومی، قیمت، ترفیع، شبکه‌ها فروش – چاپ و طراحی کاتالوگ)، […]

پایان نامه ارشد

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان …

اطلاعات در مورد واقعیتها[180]، عقاید [181]و رفتارها[182]، واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژگی که بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیرهایی نظیر سن، نژاد جنس، درآمد و سالهای تحصیل می‌باشند. به طور کلی واقعیتها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را مورد رسیدگی قرار داد . عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان …

مسیر طی پیام (کانال ارتباطی) فرضیه دوم ارتباطات رسمی فرضیه سوم ارتباطات غیر رسمی فرضیه چهارم 33-3 جامعه آماری :جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش درباره آن بپردازد. (صائبی و شیرازی، 1381).دقت یافته های پژوهشی تا اندازه ای تحت تاثیر تجانس جامعه ای که قصد […]