پایان نامه های سری پانزدهم

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

در یک مدل کسب‌وکار، منابع استراتژیک و منابع استراتژیک بالقوه و هم‌چنین روابط متقابل بین آن‌ها باید درک شود. علاوه بر این، شناخت روابط علی و معلولی میان منابع، فعالیت‌‌ها و موقعیت عرضه نسبت به انتظارات مشتریان و عرضه‌های رقبا، مسئله مهمی است. منابع در اشکال متنوعی ظاهر می‌شوند. درحقیقت، آن‌هادر انواعی مانند فیزیکی، مالی، […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

تصمیم‌گیری در مورد تعداد و قیمتتولید شامل انتخاب مقصدها، بستن قراردادهای مربوطه، امکانات رفاهی، نقل و انتقال‌ها[۱۵۸] و دیگر خدمات. توسعه دامنه‌ای از محصولات، قیمت‌ها و جذابیت‌‌ها. سازوکارهای فروش در فروش‌گاه‌ها/ نمایش‌گاه‌ها، پایانه‌های رایانه‌ای/ سیستم‌های ذخیره‌جا، سفرهای آشناسازی/ آموزش‌؛انجام فعالیت‌های بازاریابی شامل آمیخته بازاریابی (محصول، سیمای عمومی، قیمت، ترفیع، شبکه‌ها فروش – چاپ و طراحی کاتالوگ)، […]

پایان نامه ارشد

متن کامل – بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد …

Collection of 23 “identity attributes” Adjectives,values,other indicators,reduced to six through factor analysis Interviews of convernience sample Multi-Method panel design Pillsbury community outreach Bartel (2001) تحقیق “پورتر و همکاران” ( 1974)، که با عنوان« تعهد سازمانی، خشنودی شغلی و ترک شغل در میان متخصصان روان پزشکی» انجام شد، نشان داد که ویژگی های شغلی هم چون […]

پایان نامه ارشد

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق …

ضربان سنج پولار براي مشاهده ضربان قلب درحين فعاليت (Polar Electro, Made in China, 31 CODED, N2965) كاليپر يا چربي سنج مدل پویا براي سنجش درصد چربي وزن و قدسنج براي اندازه‌گيري قدآزمودنيها فشارسنج (Manual Inflation Digital Blood Pressure Monitor, Made in China, MPlus) نرم افزار ویژه طراحی شده توسط دکتر معمار باشی نرم افزارDMAX […]