پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

۲۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۴-وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال ۱۳۹۲۴-۵- سوال ۳ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی عبارت از بیسواد ۱۴۷ نفر (%۲۵)، ابتدایی ۱۰۴ نفر (%۱۸)، راهنمایی ۱۰۱ نفر (%۱۷)، دبیرستان ۶۸ نفر (%۱۱)، دیپلم […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی شدهاند. همانگونه که مورد انتظار است؛ خطر مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۷

۱٫۱ کشور ۱۳۵۷۵ ۱۲۸۶۴ ۵٫۲- نمودار۴-۸- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی)همچنین این استان مازندران در کاهش مجموع متوفیات راههای برونشهری و روستایی(تصادفات جادهای) در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (۹۲-۱۳۹۰) نیز میانگین درصد تغییرات استان از مجموع کشوری کمتر است. این استان در مجموع تلفات ناشی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

حمل و نقل به عنوان عامل پایداری استان همواره دچار مسایل فراوانی بوده و خواهد بود. عدم برابری عرضه و تقاضا، نامناسب بودن بسترها و تسهیلات حمل و نقلی و مهمتر از همه وجود خطرات فراوان در این سامانه از جمله مسایل حمل و نقلی استان است.. بررسی های انجام شده نشان میدهد که متاسفانه […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۱۳۹۱ ۱۹۰۸۹ ۴٫۹- ۱۱۸۱۱ ۳٫۴- ۱۷۶۴ ۲٫۲- ۱۳۵۷۵ ۳٫۳- ۱۳۹۲ ۱۷۹۹۷ ۵٫۷- ۱۱۵۶۸ ۲٫۱- ۱۲۹۶ ۲۶٫۵- ۱۲۸۶۴ ۵٫۲- ۴-۲- سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال ۱۳۹۲ چگونه است؟حمل و نقل به عنوان عامل پایداری استان همواره دچار مسایل فراوانی بوده و خواهد بود. عدم برابری عرضه و تقاضا، نامناسب […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۱

همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم میشوند:تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی میباشد.ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:تحقیق ارزشیابی، پیگیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..این تحقیق […]

پایان نامه های سری پانزدهم

علمی : بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

در مطالعهای, والنت[۱۲] و همکاران(۱۰۵) با استفاده از مدلهای رگرسیون لاجستیک, به بررسی عوامل مژثر بر فوت رانندگان وسایل نقلیه مختلف و عابران پیاده در تصادفات استان اودین, ایتالیا پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی گروههای مورد بررسی، افراد بالای ۶۵ سال نسبت به افراد زیر ۳۰ سال، از ریسک بیشتری در فوت […]

پایان نامه های سری پانزدهم

متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

هر نفر که در اثر تصادفات جادهای ناتوان، مجروح یا کشته میشود، گروهی از افراد دیگر مانند خانواده و دوستان را متاثر میسازد. مشخص نمودن ارزش هر یک از افرادی که قربانی این سوانح میشوند، جمع کردن این ارزشها و بدست آوردن رقمی که بتوان هزینه ناشی از تصادفات جادهای را نشان داد، امری غیر […]

پایان نامه های سری پانزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

هزینههای مستقیم از جمله هزینههای درمانی و توانبخشی هزینههای بعد از فوت و هزینههای نگهداری معلولان ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینههای جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینههای غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانوادههای حادثه دیده و هزینههای ناشی از دست رفتن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

بدین ترتیب جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات را میتوان به عنوان بررسی علمی رفتار اجتماعی رانندگان در آمد و شد و حین رانندگی تعریف کرد. همچنین جامعه شناختی و روانشناختی تصادفات عبارت از مطالعه قوانین و فرآیندهای اجتماعی است که رانندگان را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضای نهادهای اجتماعی […]