پایان نامه ارشد

علمی : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 24

2-2-24-7- طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر مشهد-سابقهبرنامه مرمت ناحیه پیرامون حرم حضرت رضا(ع) در سال 1360 توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)تهیه و طی چند سال اجرا شده است.-مشکلاتمشکل عمده در ناحیه پیرامون حرم ،وجود خانوارهای فقیر و تنگدست و رواج بزهکاری و فساد و پایین بودن سود اقتصادی زمین […]

پایان نامه ارشد

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- …

2-2-24-4- طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شیراز-سابقهبرنامه مرمت شهری در ناحیه تاریخی شیراز (محله درب شاهزاده) توسط مهندسان مشاور امکو ایران تهیه شده است.کارفرمای این برنامه وزارت مسکن و شهرسازی بوده است.-مشکلاتناحیه تاریخی شیراز به علت موقعیت ویژه شهری و نقش آن در جذب جمعیت مهاجر دارای مشکلات خاصی است.تراکم بیش از حد جمعیت […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 6

فهرست منابع و مآخذجدول1-2ميزان فرسودگي فضاي شهري، نوع فرسودگي، نوع مرمت، مدت زمان اقدام و مقياس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17جدول 2-2 اهداف و راهکارهای اجرایی ساماندهی بافت های فرسوده……………………………………………………….42جدول2-3راهبردها،سیاست ها و اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی بافت فرسوده…………………………..52جدول شماره3-1 میانگین دما در ماه های سال 1388-1385 شهر شیراز……………………………………………….79جدول شماره 3-2مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری […]