پایان نامه ارشد

برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت …

1351181 جدول مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری شیراز در سال 1385محله گل کوب در مرکز شهر شیراز و در مجاورت دروازه کازرون که یکی از دروازه های قدیم شهر بوده قرار گرفته است.این دروازه در زمان گسترش و توسعه های شهری دهه 1310-1320 به همراه حصارهای شهر تخریب شده تا زمینه […]

پایان نامه ارشد

علمی : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 24

2-2-24-7- طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر مشهد-سابقهبرنامه مرمت ناحیه پیرامون حرم حضرت رضا(ع) در سال 1360 توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)تهیه و طی چند سال اجرا شده است.-مشکلاتمشکل عمده در ناحیه پیرامون حرم ،وجود خانوارهای فقیر و تنگدست و رواج بزهکاری و فساد و پایین بودن سود اقتصادی زمین […]

پایان نامه ارشد

مقاله دانشگاهی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 25

شناسايي محيط دروني به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف صورت ميگيرد اين شناسايي در قالب مديريت ، نظام سازماني ، عمليات مالي و بازاريابي انجام ميپذيرد .گام پنجم تدوين راهبردها و خط مشي هادر ماتريس swot از ترکيب فرصت ها و تهديدات با نقاط قوت و ضعف مي توان به راهبردها ، خط مشي […]

پایان نامه ارشد

تحقیق – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت …

– شناسایی بافت های با ارزش تاریخی و پیشنهادکاربری مناسب برای هر کدام از این بناها.2-2-23-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی کشور(1388-1384)برنامه چهارم توسعه علاوه بر مرمت بافت های قدیمی ،به ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها و شهرها نیز توجه دارد.مهم ترین اهداف این برنامه در زمینه حفاظت و مرمت بناها و […]

پایان نامه ارشد

مقاله علمی با منبع : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 19

– رعایت انصاف با مالکان و ساکنان محل– مشارکت مالکان و ساکنان در اجرای طرح– حفظ هویت محل و بافت های اجتماعی آن– اجرای طرح ها بر اساس تحلیل هزینه- درآمد– تفکیک مجدد زمین و شکیل کردن پلاک هادر این روش اصل بر تجمیع و تفکیک است . مالکان اراضی خود را مجری طرح عرضه […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- …

4- محدود سازي حركت اتومبيل شخصي و توسعه حمل و نقل عمومي همراه با توسعه پياده روها ه نسبت به ايستگاههاي اصلي مربتط با وسايل حمل و نقل عمومي4-2- ايجاد نظام تبادل مناسب سفر بين سفرهاي بلند، متوسط و كوتاه شهري4-3- اختصاص بيشتر فضا به وسايل حمل و نقل عمومي4-4- ايجاد موانع فیزيكي و قانوني […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- …

2-2-15- توسعه از درونالگوی توسعه درون زای شهری متکی بر فرهنگ بومی و ساختار هر منطقه ی جغرافیایی است. توسعه درون زای شهری مخالف این است که برای مدرن شدن از طریق طرح های نوسازی و بهسازی، هویت، کارایی و کیفیت زیستی از دست برود.رشد شهر از درون خود این امکان را بوجود می آورد که […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 6

فهرست منابع و مآخذجدول1-2ميزان فرسودگي فضاي شهري، نوع فرسودگي، نوع مرمت، مدت زمان اقدام و مقياس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17جدول 2-2 اهداف و راهکارهای اجرایی ساماندهی بافت های فرسوده……………………………………………………….42جدول2-3راهبردها،سیاست ها و اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی بافت فرسوده…………………………..52جدول شماره3-1 میانگین دما در ماه های سال 1388-1385 شهر شیراز……………………………………………….79جدول شماره 3-2مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری […]