پایان نامه ارشد

پژوهش – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه …

=forfromto===update based on the values inforfromto==Return 6065 The out-degrees of the nodes شکل 3-6- شبه کد الگوریتم ارائه شده برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک با ساختار scale-free با استفاده از روش جستجوی حریصانه دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است پیچیدگی محاسباتی الگوریتم تغییر یافته چنین محاسبه می شود: مسئله […]

پایان نامه ارشد

سامانه پژوهشی – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به وسیله شبکه …

در فرمول بالا، ثابتی است که توزیع را نرمال می کند و مقدار آن به و بستگی دارد و برابر است با: (4-2) چون در اکثر شبکه هایی که در عمل ایجاد می شوند مقدار بین 2 و 3 است، مقدار این متغیر در تمامی آزمایش های انجام شده در این تحقیق برابر با 2 […]

پایان نامه ارشد

مقاله دانشگاهی – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به …

ژن ها می توانند به عنوان گره های شبکه دیده شوند که ورودی آن ها پروتئین ها (فاکتورهای نسخه برداری) و خروجی آن ها میزان بیان ژن است. خود گره ها می توانند به صورت توابعی تفسیر شوند که با انجام عملیات بر روی ورودی ها خروجی را تولید می کنند. انجام این فرآیند عملکرد […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray …

یکی از منابع اطلاعاتی مهم که برای استنتاج دقیق تر شبکه های تنظیمات ژنی می تواند مورد استفاده قرار گیرد ساختار کلی این گونه شبکه ها است. ویژگی اصلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد این است که درجه خروجی گره ها (ژن ها) در شبکه های تنظیمات ژنی از توزیع سری-توانی […]

پایان نامه ارشد

تحقیق دانشگاهی – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray به …

عنوان صفحه شکل 3-1- مثالی از دو شبکه های بیزین تشکیل دهنده یک شبکه بیزین دینامیکشکل 3-2- قالب اصلی الگوریتم یادگیری شبکه های بیزین دینامیکشکل 3-3- شمای کلی توزیع دو جمله ایشکل 3-4- شمای کلی توزیع قانون توانیشکل 3-5- شبه کد الگوریتم ارائه شده برای یاد گیری شبکه های بیزین دینامیک با ساختار scale-freeشکل 3-6- […]

پایان نامه ارشد

متن کامل – استنتاج شبکه های تنظیمات ژنی از روی داده های سری زمانی Microarray …

داده های Microarray را می توان به دو نوع ایستا[5] و سری زمانی[6] تقسیم نمود. حالت اول تصویری است از بیان ژن ها در یک لحظه و شرایطی خاص. در حالت دوم بیان ژن ها در یک فرآیند درون سلولی در طول زمان اندازه گیری می شود. این سری های زمانی منعکس کننده فرآیندهای دینامیک درون سلولی […]

پایان نامه ارشد

نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی- …

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 132نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 133پیشنهادات و راهکارها ………………………………………………………………………………………… 1363-1 پیشنهادات تنوع قومی …………………………………………………………………………………. 1363-2 پیشنهادات تنوع زبانی ………………………………………………………………………………….. 1373-3 پیشنهادات تنوع مذهبی ………………………………………………………………………………… 1383-4 پیشنهادات سیاست های چندفرهنگی ……………………………………………………………… 138محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 139منابع داخلی …………………………………………………………………………………………………………….. 141منابع خارجی …………………………………………………………………………………………………………… 148فصل اولکلیاتمقدمهاقتصاد جهان امروز بر پایه چند صنعت بزرگ شکل گرفته است که یکی از […]

پایان نامه ارشد

شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 3

2-4-2 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 372-5 جمعبندی و نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………………. 39فصل سوم : بررسی کلی صنعت برق در اقتصاد ایران ………………………………………………. 403-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 413-2 تاریخچه برق در جهان………………………………………………………………………………………………………… 413-3 تاریخچه برق در ایران………………………………………………………………………………………………………….. 433-4 برق در دنیای امروزی…………………………………………………………………………………………………………. 453-5 ویژگیهای عمومی صنعت برق……………………………………………………………………………………………. 473-6 ویژگیهای خاص صنعت برق در ایران……………………………………………………………………………….. 483-7 تعرفههای عمومی برق……………………………………………………………………………………………………….. 503-8 تعرفههای تضمینی………………………………………………………………………………………………………………. 523-9 […]