اندازه گیری توسعه مالی

    شاخص های اندازه گیری توسعه مالی معمولاً ناظر بر جنبه های توسعه در بخش های بانکی و غیربانکی

بیشتر بخوانید

عوامل موثر بر توسعه مالی

    کمیجانی و همکاران ]۱۳[ برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی و همچنین تعیین سطح آن، شاخص های

بیشتر بخوانید