پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

۲۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۴-وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال ۱۳۹۲۴-۵- سوال ۳ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی عبارت از بیسواد ۱۴۷ نفر (%۲۵)، ابتدایی ۱۰۴ نفر (%۱۸)، راهنمایی ۱۰۱ نفر (%۱۷)، دبیرستان ۶۸ نفر (%۱۱)، دیپلم […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی شدهاند. همانگونه که مورد انتظار است؛ خطر مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

هر نفر که در اثر تصادفات جادهای ناتوان، مجروح یا کشته میشود، گروهی از افراد دیگر مانند خانواده و دوستان را متاثر میسازد. مشخص نمودن ارزش هر یک از افرادی که قربانی این سوانح میشوند، جمع کردن این ارزشها و بدست آوردن رقمی که بتوان هزینه ناشی از تصادفات جادهای را نشان داد، امری غیر […]

پایان نامه های سری پانزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

هزینههای مستقیم از جمله هزینههای درمانی و توانبخشی هزینههای بعد از فوت و هزینههای نگهداری معلولان ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینههای جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینههای غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانوادههای حادثه دیده و هزینههای ناشی از دست رفتن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

با اشیا متحرک۲-بر اساس وسایل نقلیه درگیرخروج از راهواژگونیبدون برخوردآتش سوزیپرت شدن سرنشیننمودار۲-۱- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه تصادف و وسایل نقلیه درگیردر تعریف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده ای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ تصادف عبارت از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در مورد وسیله نقلیه که در اثر آن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

بدون برخوردبا حیواناتبا اشیا ثابتبا اشیا متحرک۲-بر اساس وسایل نقلیه درگیرخروج از راهواژگونیبدون برخوردآتش سوزیپرت شدن سرنشیننمودار۲-۱- نمودار طبقه بندی تصادفات بر اساس نتیجه تصادف و وسایل نقلیه درگیردر تعریف کمیسیون استاندارد خودروهای جاده ای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛ تصادف عبارت از رخداد ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در مورد وسیله نقلیه […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲

چارچوب نظری و مدل تحقیقمتوفی/راننده- عابر- سرنشینسن و جنس متوفیتحصیلات متوفیمحل فوت متوفیعلت نهایی فوتتلفات جاده ایروشنایی جادهمعبر برونشهرینحوه انتقال متوفینحوه وقوع تصادفاتخودروی مورد استفاده متوفیتعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیمتعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در بررسی تلفات ناشی از تصادفات در جادههای استان مازندران عبارتند از:تصادف– حادثه ناگواری که اتفاق میافتد آنرا […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲

نسبت تلفات در راههای برونشهری استان به تفکیک نوع خودروی مورداستفاده متوفی چگونه است؟چارچوب نظری و مدل تحقیقمتوفی/راننده- عابر- سرنشینسن و جنس متوفیتحصیلات متوفیمحل فوت متوفیعلت نهایی فوتتلفات جاده ایروشنایی جادهمعبر برونشهرینحوه انتقال متوفینحوه وقوع تصادفاتخودروی مورد استفاده متوفیتعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیمتعریف واژهها، اصطلاحات و مفاهیم به کار رفته در بررسی تلفات ناشی از […]

پایان نامه های سری پانزدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی نمونه‌ای یافت نشد مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری نمونه‌ای یافت نشد سکوهای همکاری سپهر سیستم ۳-۵- نتیجه‌گیری صاحب‌نظران حوزه مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی تاکنون مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را با رویکردهای متفاوتی هم‌چون تعریف، طبقه‌بندی، برشمردن اجزا، الگوی تصویری، مدل‌سازی جزءشناسانه، روش‌های تغییر و سنجه‌های ارزیابی مورد مطالعه و تشریح […]

پایان نامه های سری پانزدهم

مقاله – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

مدل خدمات دهی به زنجیره تأمین بانک سامان مدل واسطه اطلاعاتی نمونه‌ای یافت نشد مدل واسطه اعتباری نمونه‌ای یافت نشد سیستم‌های همکاری غیر یکپارچه با سیستم‌های داخلی نمونه‌ای یافت نشد مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری نمونه‌ای یافت نشد سکوهای همکاری سپهر سیستم ۳-۵- نتیجه‌گیری صاحب‌نظران حوزه مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی تاکنون مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی را با […]