پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۵۹۱ ۱٫۳ ۶۴۷ ۴٫۱ ۱۳۹۱ ۵۵ ۵۸۳ ۶۳۸ نمودار۴-۱۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲نمودار۴-۱۱- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲۴-۳- سوال ۱ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک متوفی چگونه است؟آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

ماه سال تلفات روستایی درصد تغییرات تلفاتبرونشهری درصد تغییرات کل تلفات درصد تغییرات مجموع ۱۳۹۲ ۵۶ ۱٫۸ ۵۹۱ ۱٫۳ ۶۴۷ ۴٫۱ ۱۳۹۱ ۵۵ ۵۸۳ ۶۳۸ نمودار۴-۱۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲نمودار۴-۱۱- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲۴-۳- سوال ۱ […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسترسی متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۰

سرنشین عابر پیاده مجموع تعداد ۲۵۹ ۱۷۱ ۱۶۱ ۵۹۱ درصد ۴۴ ۲۹ ۲۷ ۱۰۰ نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۱

همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم میشوند:تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی میباشد.ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:تحقیق ارزشیابی، پیگیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..این تحقیق […]

پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

نمودار۴-۳- روند شاخص تلفات رانندگی به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشورنمودار۴-۴- روند درصد تغییرات تلفات حوادث رانندگی در چند سال گذشته کشور۴-۱-۲- تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی) کشوربر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ آمار تلفات ناشی از تصادفات جادهای (سوانح رانندگی برون […]

پایان نامه های سری پانزدهم

متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

هر نفر که در اثر تصادفات جادهای ناتوان، مجروح یا کشته میشود، گروهی از افراد دیگر مانند خانواده و دوستان را متاثر میسازد. مشخص نمودن ارزش هر یک از افرادی که قربانی این سوانح میشوند، جمع کردن این ارزشها و بدست آوردن رقمی که بتوان هزینه ناشی از تصادفات جادهای را نشان داد، امری غیر […]

پایان نامه های سری پانزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

هزینههای مستقیم از جمله هزینههای درمانی و توانبخشی هزینههای بعد از فوت و هزینههای نگهداری معلولان ناشی از تصادفات و افزایش بار معلولیت در جامعه و هزینههای جبران خسارت از جمله پرداخت دیه و هزینههای غیر مستقیم مثل بروز و ایجاد مشکلات روحی و روانی در خانوادههای حادثه دیده و هزینههای ناشی از دست رفتن […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۲-۱-۵- ۳- عوامل موثر بر کاهش تصادفات جادهایتصادفات جادهای، یکی از مهمترین چالشهای حمل و نقل محسوب می شوند. عواملی در ایجاد تصادفات جادهای نقش دارند. در واقع برای کاهش تصادفات جادهای بایستی نسبت به ارایه دیدگاهی نو اقدام کرد. این دیدگاه منجر به اصلاح باورهای پیشین و حذف اعتقادات نادرست و تغییر باورها و رفتارها […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۸

با توجه به اهمیت تصادفات جادهای و تاثیرگذاری پدیدههای اقلیمی در سوانح رانندگی، بایستی به بررسی ارتباط بین تصادفات و اینگونه شرایط در محورهای ارتباطی استان پرداخته شود. هدف اصلی، بررسی نقش محیط و عوامل اقلیمی در تصادفات جادهای، ارایه راهکارهایی برای بالا بردن ضریب ایمنی حمل و نقل جادهای است. از این رو از […]

پایان نامه های سری پانزدهم

مقاله – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

و دسترسی به مراکز درمانی سهولت در مهار آتش تسهیلات امداد و نجات راه)امداد رسانی جاده ای( شاید در مقطعی نگاه به تصادفات جادهای به صورت اتفاقی غیر قابل اجتناب بود که امکان وقوع آن به عنوان نتیجه طبیعی استفاده از خودرو مورد پذیرش بوده، اما با توسعه تجربه و دانش در خصوص پدیده تصادفات […]