پایان نامه ارشد

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق …

ضربان سنج پولار براي مشاهده ضربان قلب درحين فعاليت (Polar Electro, Made in China, 31 CODED, N2965) كاليپر يا چربي سنج مدل پویا براي سنجش درصد چربي وزن و قدسنج براي اندازه‌گيري قدآزمودنيها فشارسنج (Manual Inflation Digital Blood Pressure Monitor, Made in China, MPlus) نرم افزار ویژه طراحی شده توسط دکتر معمار باشی نرم افزارDMAX […]

پایان نامه ارشد

بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال …

در پژوهشی که توسط بیات و همکاران (1384) انجام شد مصرف گیاه مریم گلی موجب حفظ توان انفجاری بی‌هوازی، کاهش احساس خستگی، افزایش احساس توانمندی، افزایش زمان فعالیت بدنی تا بروز خستگی و کاهش درک فشار در فوتبالیستهای مرد بزرگسال می‌شود که دلیل ﺁن را ممانعت گیاه مریم گلی از کاهش میزان کولین پلاسما نسبت […]