جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف- قسمت ۸

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

زمینهی دیگر از بکارگیری الگوریتم PSO در سیستمهای قدرت، استفاده از آن برای حل مسالهی بهینهی پخش بار[۴۷] (OPF) است. پخش بار اقتصادی، مسالهی بهینهسازیست که […]