معناشناسی واژهنوردرتفاسیرکهن فارسی( تاپایان سده هشتم هجری ونیزدوقرن بعد)- قسمت ۴

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

۲٫پاک دانستن وبری شمردن همه رسولان ازگناه کردن،ولی ترک اولی ممکن است ازآن هاسربزند.۳تنزیه قرآن ازتحریف وسالم ماندنش ازهردگرگونی وکاهش یاافزایش۴٫نفی غلونسبت به پیامبرمعظم اسلام(ص) […]

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان- قسمت ۲

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

گفتار سوم: جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………………… ۶۱بند اول: انواع جرم شناسی فمینیسم ……………………………………………………………….. ۶۳بند دوم: نقد بر جرم شناسی فمینیسم …………………………………………………………….. ۶۵گفتار چهارم: جرم شناسی […]