پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

۲۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۴-وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال ۱۳۹۲۴-۵- سوال ۳ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی عبارت از بیسواد ۱۴۷ نفر (%۲۵)، ابتدایی ۱۰۴ نفر (%۱۸)، راهنمایی ۱۰۱ نفر (%۱۷)، دبیرستان ۶۸ نفر (%۱۱)، دیپلم […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی شدهاند. همانگونه که مورد انتظار است؛ خطر مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد ۲۵ ۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۴ ۵ ۲ ۶ ۱ ۰ ۱۰۰ نمودار۴-۱۵-وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲۴-۶- سوال ۴ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟محل فوت افراد پس از تصادفات جادهای استان به عنوان یکی از عاملهای مهم در موضوع مرگ ناشی از این […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۵۹۱ ۱٫۳ ۶۴۷ ۴٫۱ ۱۳۹۱ ۵۵ ۵۸۳ ۶۳۸ نمودار۴-۱۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲نمودار۴-۱۱- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲۴-۳- سوال ۱ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک متوفی چگونه است؟آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد که […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

ماه سال تلفات روستایی درصد تغییرات تلفاتبرونشهری درصد تغییرات کل تلفات درصد تغییرات مجموع ۱۳۹۲ ۵۶ ۱٫۸ ۵۹۱ ۱٫۳ ۶۴۷ ۴٫۱ ۱۳۹۱ ۵۵ ۵۸۳ ۶۳۸ نمودار۴-۱۰- وضعیت تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲نمودار۴-۱۱- درصد میزان تلفات استان به تفکیک برون شهری و روستایی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲۴-۳- سوال ۱ […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۷

۱٫۱ کشور ۱۳۵۷۵ ۱۲۸۶۴ ۵٫۲- نمودار۴-۸- وضعیت استان در میزان تلفات تصادفات جادهای (برون شهری و روستایی)همچنین این استان مازندران در کاهش مجموع متوفیات راههای برونشهری و روستایی(تصادفات جادهای) در بازه زمانی سه ساله از برنامه پنجم توسعه (۹۲-۱۳۹۰) نیز میانگین درصد تغییرات استان از مجموع کشوری کمتر است. این استان در مجموع تلفات ناشی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

دسترسی متن کامل – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۲۰

سرنشین عابر پیاده مجموع تعداد ۲۵۹ ۱۷۱ ۱۶۱ ۵۹۱ درصد ۴۴ ۲۹ ۲۷ ۱۰۰ نمودار۴-۱۲- درصد تلفات استان به تفکیک وضعیت متوفی در هنگام فوت در سال ۱۳۹۲۴-۴- سوال ۲ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سنی و جنس متوفی چگونه است؟آمـار تلفـات نـاشی از حوادث رانندگی به تفکیک سن و جنس طبقه بندی […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

حمل و نقل به عنوان عامل پایداری استان همواره دچار مسایل فراوانی بوده و خواهد بود. عدم برابری عرضه و تقاضا، نامناسب بودن بسترها و تسهیلات حمل و نقلی و مهمتر از همه وجود خطرات فراوان در این سامانه از جمله مسایل حمل و نقلی استان است.. بررسی های انجام شده نشان میدهد که متاسفانه […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت …

۱۳۹۱ ۱۹۰۸۹ ۴٫۹- ۱۱۸۱۱ ۳٫۴- ۱۷۶۴ ۲٫۲- ۱۳۵۷۵ ۳٫۳- ۱۳۹۲ ۱۷۹۹۷ ۵٫۷- ۱۱۵۶۸ ۲٫۱- ۱۲۹۶ ۲۶٫۵- ۱۲۸۶۴ ۵٫۲- ۴-۲- سوال اصلی تحقیق: نسبت تلفات ناشی از تصادفات جادهای استان مازندران در سال ۱۳۹۲ چگونه است؟حمل و نقل به عنوان عامل پایداری استان همواره دچار مسایل فراوانی بوده و خواهد بود. عدم برابری عرضه و تقاضا، نامناسب […]

پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۱

همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم میشوند:تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی میباشد.ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:تحقیق ارزشیابی، پیگیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..این تحقیق […]