پایان نامه ارشد

سامانه پژوهشی – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته …

  اقلام تعهدي غيراختياري: TA =مجموع اقلام تعهديA=مجموع داراييهاREVΔ =تغییر درآمد فروشPPE=اموال و ماشين آلات و تجهيزاتRECΔ= تغییرات درمطالباتDA =اقلام تعهدی اختیاریNDA=اقلام تعهدی غیر اختیاری2-برای اندازه گیری مدیریت ریسک از مدل ارائه شده(مدل مرتون) در زیر استفاده می شود.DP=: ارزش بازار داراییهاX: ارزش دفتری بدهی هاT : زمان سر رسید بدهی که یک سال در نظر گرفته […]

پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی …

نگرش قبلی پیرامون ریسک را معمولاً «نگرش بنیادی» می نامند، زیرا عوامل ذاتی مؤثر بر تغییرپذیری (انحراف معیار) بازدهی اوراق بهادار را در طول زمان نشان می دهد.نگرش دیگر نیز برای ریسک از مفاهیم نظریه پرتفوی ، مدل تک عاملی و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای [35] ، توسط مارکویتز، شارپ و سایر محققان استخراج […]

پایان نامه ارشد

دسترسی متن کامل – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

تصادفات تأمین مالی تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی رقابت ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری دلایل برون سازمانی جونا آیابئی نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیرتقسیم کرده است:کاهش سودنقدی: اگرطی زمان، سود نقدی شرکت روبه کاهش مستمرباشد این امر را می توان نشانه ای برای ورشکستگی تلقی […]

پایان نامه ارشد

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی …

(22-2) رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار سبد سهام های کارا= شیبشیب خط بازار سرمایه، قیمت بازار برای ریسک سبد سهام های کارا است. این شیب نشان دهنده بازده مازادی است که بازار در ازای هر درصد افزایش در ریسک بازار تقاضا می کند. معادله برای CML برابر است با:(23-2)در واقع بازده مورد انتظار […]

پایان نامه ارشد

بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران …

یکی از معیار های سنجش ریسک یا انحراف نامطلوب، نیم واریانس است که در واقع برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می رود. در این تحقیق، نیز تاکید خاص بر این معیار خواهد شد. به طور کلی اگر ریسک را احتمال زیان تعریف کنیم، آن گاه تغییرات مطلوب(یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به […]

پایان نامه ارشد

بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی …

12- نوسانات قیمت مواد اولیه اما مهمترین آنها سوء مدیریت است که می توان از آن پیشگیری و ریسک را کنترل واز آن اجتناب نمود. با توجه به اهمیت پیش بینی بحران مالی، تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران […]

پایان نامه ارشد

متن کامل – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی …

كل دارائيها / سود خالص عملياتي = ROAسود خالص قبل از كسر ماليات و قبل از محاسبه اقلام غيرعادي و غيرمستمر است بعبارت ديگر اين همان سودي است كه ناشي از عملكرد مديريت است يعني بدون تعريف و دستكاري لذا عدم دخالت اقلام غيرعادي و غيرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزيابي عملكرد مديران مي شود.ايرادات […]

پایان نامه ارشد

تحقیق – بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در …

 118 119 122 127 129 131 133چكيده:اين تحقيق به بررسي ارزیابی رابطه عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران مي پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبناي مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن استفاده شده است .اين پژوهش به […]

پایان نامه ارشد

سامانه پژوهشی – بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی …

اولین بار آتاناسو[118] مفهوم مجموعه فازی شهودی که توسیعی از مجموعه فازی است را معرفی کرد. این مجموعه بوسیله دو تابع عضویت و عدم عضویت مشخص میشود. برای مثال یک مجموعه فازی شهودی است که برای عنصر ، میزان درجه عضویت و میزان درجه عدم عضویت در مجموعه در نظر گرفته شده است. این توسیع از […]

پایان نامه ارشد

تحقیق – بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی …

برای ، را کوچکتر نسبت و را کوچکتر نسبت گوییم و به ترتیب به صورت و نمایش میدهیم اگر و داشته باشیم ,تعریف4.1.4. برای ، را به عنوان درجهی عدم تعیینی[125] در مجموعه فازی مردد دوگان ، به صورت زیر تعریف میکنیم:.که و به ترتیب به عنوان تعداد مقادیر و هستند.در ابتدا چند عنصر فازی مردد دوگان خاص را تعریف […]