مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

کیفیتارزش ویژه برند ۷۹۳/۰ ۰۰۰/۰ وجود دارد بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از ۰۵/۰ می باشد فرض H0 رد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز ۷۹۳/۰ می باشد.فرضیه دوازدهم : وفاداری برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد نام متغیر ضریب همبستگی عدد […]

مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت …

ضریب چولگی و کشیدگی متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی به ترتیب ۰۹/۰ و ۰۰۸/۱- می باشد که بیانگر چولگی راست و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در […]