بررسی و تحلیل شاخص های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۷- قسمت 2

آوریل 9, 2021 مدیر سایت 0

شناسایی مناطق مخصوص، که ممکن است محلی یا منطقه­­­­­­­­­ای باشد.اگر چه برنامه­­­­­­­­­­­­های استراتژیک همیشه باید در سطحی متمرکز باشد، اما می تواند به جای تمرکز […]