بررسی عوامل فشارزای روانی اجتماعی و سلامت عمومیدانشجویان مقیم خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران

فوریه 28, 2021 مدیر سایت 0

روا نشناختی آزموده شود.. ویفالد[۱۴] (۲۰۰۸) نیز با بهره گرفتن از رگرسیون سلسله مراتبی بیان می دارد که یک ارتباط قوی بین اشتیاق شغلی و رهبری […]

تعیین رابطه بین مهارتهای سه گانه فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی آنها در بین دبیرستانهای پسرانه،دخترانه ناحیه یک شهر شیراز

فوریه 28, 2021 مدیر سایت 0

پذیراست و خصوصیات اخلاقی بسیار خوبی دارد. (آوولیو، لوتانزو و الومبوآ[۱۳]،۲۰۱۰).   مرورتحقیقات انجام شده نشان می­دهد رهبری اصیل به طورتجربی به عنوان یک الگوی […]