دانلود پایان نامه ارشد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بعضی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می نامند. که رسول الله(ص) تمامی همسران خودرا به این مقدار کابین بست.) به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.

ارزش مالی مهرالسنه و یافتن عامل مناسب برای آن، با در نظر داشتن خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا بعضی از فقیهان و حقوقدانان معاصر محاسباتی را در جهت بدست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده اند که به نمونه ای از آن اشاره می کنیم:

«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل می باشد با 5/262 مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال 24 نخود) که اگر هر مثقال را 500 ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر 1312500 ریال خواهد بود.»

1-3-3- مهرالمثل

اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست می باشد و طرفین می توانند پس از آن بین خود به صورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع گردد، زن مستحق مهرالمثل می باشد[1]

در ماده 1087 ق.م نیز در مورد مهرالمثل چنین آمده می باشد:

” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح می باشد و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع گردد مستحق مهرالمثل خواهد بود.”

1-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، ج 1، ص 150

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود پایان نامه : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

مورد مهر، بایستی دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد اگرچه این دو شرط از شرایط صحت مهر نباشد اما با بهره گیری از مواد 348 و 1078 ق.م که مالیت داشتن و قابلیت تملیک را از شرایط مهر شمرده اند می شوهر بایستی قدرت بر تسلیم مورد مهر را داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را بدست نخواهد آورد و در نتیجه مهر صحیح نخواهد بود.

البته در فقه و قانون مدنی در فصل مهریه، اشاره ای به این شرط نشده می باشد اما ما می توانیم این شرط را از ماده 384 ق.م بهره گیری کنیم، که چنین اظهار می دارد:

” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع می باشد و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل می باشد.”

دکتر امامی در این زمینه می نویسد:

“…. مقصود نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح بدست آوردن آن می باشد پس چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.”[1]

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی

تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد و از این حیث در قوانین حقوقی، واحد و میزان مشخصی برای مهرالمسمی لحاظ نشده می باشد.

در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر هست: نظریه اول این می باشد که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که بایستی مالیت داشته باشد.

چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده می باشد:

” مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی گردد( محدودیتی ندارد) بلکه آن چیز که که زوجین به آن رضایت پیدا می کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..”[2] 

1-امامی ،همان منبع،ص381

2- امام خمینی،همان منبع،ص529

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

دانلود : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اگر عین معین باشد بایستی در زمان عقد ازدواج موجود باشد. مثلاً مهرالمسمی ممکن می باشد یک خانه یا یک باغ موجود معین باشد. بطورکلی هر چه بتواند به ملکیت بشر درآید می تواند بعنوان مهر قرار گیرد.

چنانچه ماده 1078 ق.م در این باره می گوید:” هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.”

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی

الف – مالیت داشته باشد.

مالیت داشتن چیزی عبارت از آن می باشد که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد.

مانند: زمین، گندم، و امثال آن.

پس پول نقد، زینت آلات، زمین زراعی، حیوان، کالای تجاری و تمام چیزهایی که دارای ارزش اقتصادی می باشد اگر بعنوان مهر قرار گیرد صحیح می باشد.

ب-  قابل تملک باشد.

یعنی مورد مهر، مالی باشد که زن بتواند آن را مالک گردد.

در تحریر الوسیله  نیز به این مطلب اشاره شده می باشد:

“هر آن چیز که که مسلمان آن را مالک گردد صحیح می باشد آن را مهر قرار دهد خواه عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از خانه، یا زمین(مزرعه) یا حیوان باشد و صحیح می باشد که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده گردد، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر اقدام حلالی.”[1]

ج- منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد.

-[1] موسوی خمینی،سید روح اله(امام خمینی)،تحریرالوسیله،ج3،نشر اسلامی،بی تا،ص529

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه با موضوع : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بپردازد. بر اساس ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد درآن بنماید.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده اما ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

“هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد”

پس اشیای فاقد وصف مذکور، صلاحیت مهر واقع شدن را ندارند و می دانیم که مال دارای ارزش اقتصادی می باشد.

وصف مالیت مذکور در تعریف می تواند حداقل مهر را تعیین کند. هر چند که بسیار اندک باشد اما حداکثر برای آن مقصود نشده و مقدار آن تابع اراده ها یا عرف و اوضاع و احوال می باشد. همین خصوصیت یعنی نداشتن حداکثر ابتلای موجود را رقم زده می باشد.

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

تعیین مهر منوط به تراضی طرفین می باشد.

و طبق ماده 1082 ق.م مقرر می دارد:

به مجرد اینکه زن مالک مهر می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

پس با در نظر داشتن تعاریف ذکر گردیده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف نمود:

” مهر عبارت از مقدار مالی می باشد که با توافق زوجین مشخص می گردد و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمی آید و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می گردد.

این مال ممکن می باشد عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره‌ بهای خانه معین، یا اقدام باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن، و یا حق مانند دین شخص ثالث.

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه در رابطه با : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

دخترش را شوهر بدهد برای خودش(نه برای دختر) مبلغی مقرر می‌کرد … تا اینکه خداوند مهریه را برای زنان مقرر کرد و رسوم جاهلیت را باطل فرمود.[1]

“اصل این لغت، سامی و مشتق از کلمه «موهار» به معنای قیمت و بهای زن می باشد. این کلمه از زبان عبری به عربی منتقل شده و به کلمه «مهر» تغییر یافته می باشد، کلماتی مانند صَداق، صَدُقه، نافجه، کابین، دست‌پیمان نیز به معنای «مهر» آمده می باشد.

در دایره‌المعارف اســـلام برای تعریف مهریه آمــده می باشد: «مهر از کلمه عبری موهآر و از ریشه سریانی مهرا گرفته شده که به معنای هدیه عروس می باشد. مهریه معانی متفاوتی دارد: مانند قیمت

نپرداختن مهریه که ملک خاص زن می باشد در قرآن مجید به نام ظلم و گناه آشکار خوانده شده می باشد و نه تنها مهریه بلکه هر مال دیگر زن را بایستی اداء نمود. زیرا بعضی خیال می‌کردند و شاید هم خیال کنند که مهریه یک حق تشریفاتی می باشد که می توان از آن امتناع نمود. خداوند متعال در قرآن کریم با تأکید، هشدار داده می باشد که چنین نیست و مهریه ملک و مال زن می باشد و نپرداختن مهریه یا بازپس گرفتن آن ظلم و گناه آشکار می باشد. ” و مهر زنان را بعنوان هدیه ای از روی طیب خاطربه ایشان بدهید واگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آنرا حلال وگوارا بخورید”(سوره النساء/آیه4)

مهریه در اسلام به معنای هدیه ایست که مرد مالک آن باشد و برای شروع یک زندگی از روی محبت به زن اهداء کند.

4-حائری، ایوب. عشرون سئوالات و شبهه حول المراه، ترجمه اسلام ملکی معاف قم، دارالثقلین، 1378: 87.

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه با عنوان : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بـه نظر شـهید مطهری(ره) مهریه پاسخی بـه نیـاز فطری زن و مرد اسـت: “این که گفته‌اند مرد چیزی را به عنوان صداق قرار دهد، بر اساس همین اصل و ناموس می باشد، یعنی زن باید در مقامی خودش را معرفی کند که بگوید این تو [مرد] هستی که به من نیاز داری و نه من به تو و جنس مرد باید در شکلی ظاهر گردد که اوست که باید چیزی به زن نثار کند تا زن در مقابل او آری بگوید. مرد باید به او هدیه ببخشد.”[1]
قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می گوید: “و آتوا النساء صدقاتهن نحله”(سوره نساء/آیه 4) یعنی کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی می باشد از جانب شما به آنها به خودشان بدهید.

قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده می باشد. اول اینکه با نام ” صدقه ” (به

ضم دال) یاد کرده می باشد نه با نام مهر، صدقه از ماده صدق می باشد و به آن جهت به مهر صداق یا صدقه گفته می گردد که نشانه راستین بودن علاقه مرد می باشد، بعضی مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.

به مالی که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود می‌پردازد یا مکلف به پرداخت آن می‌گردد، مهریه می گویند. خداوند در قرآن می فرماید: “زنانى را که از آنها تمتع مى‏گیرید واجب می باشد که مهرشان را بدهید” (نساء، 26).

مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی می باشد که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف می باشد بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه که زن مطالــبه کند، آن را2-مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، نشر صدرا، 1357، 67.

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه کارشناسی ارشد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1- مهریه در لغت و اصطلاح

1-1- مهریه در لغت

مهریه به فتح میم در لغت، کابین یا دست پیمان گویند و آن مالی می باشد که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد لفظ «مهر» که جمع آن «مهور» می باشد از ریشه مهر به ضم میم و فتح هاء که واژه ی عربی می باشد اخذ شده می باشد .

مهر(بر وزن شهر)مال(یا چیزی که قائم مقام مال باشد)معینی می باشد که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد یا بنفع زوج بر ذمه می گیرد.[1]

مرحوم دهخدا مهریه را به معنای کابین و دست‌پیمان دانسته می باشد.[2]

مهر در لغت به معنی کابین کردن و کابین دادن زن می باشد و آن نقد و جنسی باشد که در وقت نکاح

بر ذمه ی مرد مقرر کنند.[3]

در لسان العرب ذیل ریشه «نحل» از قول کتاب تهذیب اللغه آمده می باشد: در جاهلیت مهریه زنان را به آنها نمی‌دادند لذا خداوند فرمود: و مهر زنان را به عنوان «نحله» به آنان بپردازید یعنی به عنوان هبه و هدیه‌ای که از جانب خداوند برای زنان بر عهده‌ی مردان مقرر شده می باشد، در جاهلیت وقتی کسی می‌خواست1-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،تهران گنج دانش،ص 702

2-دهخدا، علی‌اکبر. لغت نامه،‌ ج 46،ذیل واژه مهر

3- همان، ج14، ص705

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه در مورد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

پیشینه پژوهش:

هر چند در خصوص مهریه مقالات و کتب مختلفی به رشته تحریر در آمده می باشد لیکن در خصوص نصاب پذیری مهریه، پایان نامه و یا کتاب مستقلی که بصورت جامع و کامل به نصاب پذیری مهریه پرداخته باشد به رشته تحریر در نیامده می باشد.

ز- روش پژوهش

در این پایان نامه آغاز با بهره گیری از منابع موجود در کتابخانه ها، سایتهای حقوقی و فقهی، نظر اساتید حقوق و قضات مجرب، مطالب لازم جمع آوری، سپس مورد تجزیه و تحلیل و پالایش قرار می گیرد و نتیجه گیری لازم بعمل می آید، لذا روش پژوهش روش توصیفی، تحلیلی می باشد.

ح – ساختار پژوهش

در این پایان نامه مطالب به دو فصل تقسیم شده می باشد. در فصل اول مانند رویه کلی نگارش پایان نامه ها، به کلیات و مفاهیم که شامل مفهوم مهریه، انواع مهریه، علت های و مستندات پرداخت مهریه احکام و فلسفه پرداخت مهریه پرداخته شده می باشد.

در فصل دوم در خصوص مقدار مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن، نظراتی که در خصوص مهریه هست، موافقان و مخالفان آن، و آثار قبول هر یک از نظریه های موصوف و النهایه به راهکارهایی مناسب در جهت رفع معضل اجتماعی حاضر که همان مهریه های زیاد می باشد پرداخته شده می باشد.

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

مهریه‌های سنگین و کلانی را قبول می‌کنند، در حالی که از عدم توانایی مالی خود مبنی بر پرداخت این مهریه، آگاهی دارند و این موضوع به معنای دادن وعده پرداخت هدیه‌ای می باشد که توانایی پرداخت آن وجود ندارد، بدیهی می باشد که این موضوع نه تنها موجب استحکام خانواده نمی‌گردد بلکه موجب ایجاد کدورت و دلخوری نیز خواهد گردید.

بسیاری از خانواده‌ها هستند که با مهریه‌ای اندک، بهترین و شیرین ترین زندگی را دارند؛ در حالی که بعضی خانواده‌ها نیز با بیشترین میزان مهریه، زندگی تلخی را ادامه می‌دهند و به دلیل سنگین بودن مهریه، یکدیگر را تحمل می‌کنند، این افراد با شرایطی سخت، عمر خود را به تباهی می‌گذرانند و لذتی از زندگی نمی برند.

تضمین زندگی خوب و لذت بخش از طریق انس، الفت، عشق و محبتی می باشد که میان زن و شوهر ایجاد می‌گردد و این عشق هیچگاه با مسائل مادی تامین نمی گردد. زن با تمسک به دریافت مهریه در واقع به دنبال راهی می باشد تا خود را از پیمانی که در بند آن می باشد با کمترین هزینه رهایی دهد و یا مردِ زندگی خود را وادار به برگشت به زندگی و دوست داشتن خود نماید.

رشد چشمگیر زندانیان مهریه که با کمی دقت و برسی حکایت از آن دارد که این اشخاص در همان زمان انعقاد عقد نکاح و پذیرفتن مهریه های زیاد توان پرداخت آن را نداشته اند و یا حتی در اکثر موارد امید به پرداخت در آینده ای دور نیز وجود نداشته می باشد، از پیامدهای مهریه های زیاد می باشد. وجود این زندانیان در جامعه ی اسلامی که مذهب رسمی آن شیعه اثنی عشری می باشد و در واقع می تواند الگوی مناسب حکومتی قرار گیرد چهره ی خوشایندی ندارد.

در خصوص نگارش این پایان نامه، عنایت به این نکته حائز اهمیت می باشد که در این نگارش، مصلحت زنان یا مردان، به تنهایی مورد توجه نیست، زیرا مصلحت بشر علی الاطلاق و جوامع بشری بدون در نظر داشتن جنسیت بشر ها مورد عنایت قرار دارد که در این مورد در خانواده تبلور می یابد، زیرا نگارنده بر این عقیده می باشد که مصلحت زنان و مردان مشترک می باشد و آنان که صرفا مردان یا زنان را مد نظر قرار می دهند کلا و-

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>

پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی : نصاب پذیری مهریه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  نصاب پذیری مهریه

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه:

الف- اظهار مسأله

خانواده مجموعه و تشکلی می باشد که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجین نسبت به یکدیگر شکل گرفته و این عامل باعث ثبات و ماندگاری آن می­گردد. قبل از اسلام، روابط مالی نیز بر این قرارداد مقدس حاکم بوده که مانند­ی آنها پرداخت مهریه به زن بوده می باشد. اسلام نیز این امر را تأیید کرده می باشد. با در نظر داشتن اینکه امور مالی در نکاح امری فرعی بوده و هدف اصلی ازدواج، زندگی مشترک همراه با مهر و محبت زوجین نسبت به یکدیگر می باشد، اسلام توصیه­های اکیدی مبنی بر کم بودن مهریه­ی زن بیان داشته می باشد. اما تعیین میزان مهریه با در نظر داشتن توانایی مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفین واگذار شده می باشد.

متأسفانه در سال­های اخیر، میزان مهریه بدون در نظر داشتن توانایی­های مالی مرد به صورت فوق العاده­ای افزایش پیدا کرده می باشد، به نحوی که امکان پرداخت درصد کمی از مهریه­ی تعیین شده هم برای مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان می باشد و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان می باشد. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش می باشد و می رود تا فراگیر گردد دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی  شدن  خانواده ها  نیز می انجامد. از این رو، ناچار بایستی در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.

آیا مهریه نصاب پذیر می باشد؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه می باشد؟ علت های موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با در نظر داشتن تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و گردد. در حالی که مهریه هدیه‌ای می باشد که میزان آن بستگی به توان فرد دارد. گاهی اتفاق می‌افتد که مردان در هنگام ازدواج،

 نصاب پذیری مهریه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>