منبع پایان نامه درباره دفاع مقدس، عناصر داستان، داستان جنگ

این در حالی است که در غرب آثار ماندگار و جذاب بی شماری در وادی جنگ تولید شده است چرا که در آن دیار حرکت و روند رشد ادبیات جنگ آرام و حساب شده بود. با بررسی اجمالی داستان های جنگی غربی... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره دفاع مقدس، داستان جنگ، سفرنامه ها، احمد محمود

زندگی شخص که معمولاً همه مراحل زندگی از کودکی تا نوجوانی و جوانی و زمان نگارش زندگی نامه را در بر می گیرد، زندگی نامه را گاه خود نویسنده درباره خود می نویسد که به آن اتوبیوگرافی یا... دنباله مطلب

رفتار پرخاشگرانه، مقطع متوسطه، انسجام خانواده، انسجام خانوادگی

بزرگ می شود ، بزرگ ترین مسئولیت را دارد و شریف ترین شغل را دارد. شغل بچه داری ، شریف ترین شغل در عالم ، بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان است به جامعه . این همان بود که خدای... دنباله مطلب

وضعیت اقتصادی، سطح معنی داری، تحلیل داده، یافته های پژوهش

سامانی انجام شد ،ضریب همسانی درونی مقیاس 85/0 ،ضریب آلفای کرونباخ 79/0 وضریب پایایی با روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک هفته بر روی 28 نفر برابر 84/0 ( با سطح معنی داری 01/0 >p ) برای کل مقیاس... دنباله مطلب