کشور سازنده، تصویر برند و نگرش خرید

گرچه اوبرمیلر و اسپانگنبرگ دریافتند که به ندرت کشور سازنده منجر به آغاز فرآیند عاطفی یعنی نگرش نسبت به یک

بیشتر بخوانید

رویکرد های مطالعه رفتار مصرف کننده

در کتاب رفتار مصرف کننده پیتر و السون (۲۰۱۰) سه رویکرد برای مطالعه رفتار مصرف کننده معرفی شده است.نمایشگر ‏۲‑۲:

بیشتر بخوانید

توسعه مالی و پیامدهای اقتصادی

    راسخی و رنجبر ]۹[ در بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با

بیشتر بخوانید

اندازه گیری توسعه مالی

    شاخص های اندازه گیری توسعه مالی معمولاً ناظر بر جنبه های توسعه در بخش های بانکی و غیربانکی

بیشتر بخوانید

عوامل موثر بر توسعه مالی

    کمیجانی و همکاران ]۱۳[ برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه مالی و همچنین تعیین سطح آن، شاخص های

بیشتر بخوانید

توسعه مالی

    ۱-۲-۱-۲) مقدمه   مفهوم توسعه مالی پس از طرح مفهوم سرکوب مالی در دهه هفتاد، مورد توجه بیشتری

بیشتر بخوانید