al.، (2010);، پورتفولیو، Lee، (2008);، (2000);

محصولات مشابه ، تخمین زده زده شود.
عدم قطعیت پارامترها: می توانیم عدم قطعیت را به عنوان عدم دقت تخمین های مورد استفاده در احتیاجات منابع، ریسک و هر نوع پارامتر دیگر در ارتباط با پروژه تعریف کرد. هر چه پروژه پیشرفت می کند عدم قطعیت کاهش می یابد. عدم قطعیت هم چنین به تجربیات گذشته شرکت در پروژه ها، تکنولوژی و بازارهای مشابه نیز بستگی دارد. این مطلب که چقدر عدم قطعیت در پارامترهای تخمینی هر پروژه می تواند روی معیارهای خروجی از قبیل ریسک، منفعت به هزینه، جریان نقدی و غیره تاثیر گذار باشد می تواند از طریق تکنیک های شبیه سازی مورد محاسبه قرار گیرد. همچنین می توان بازه های عدم قطعیت پارامترهای تخمینی را در نظر گرفت. به طور مشخص، برآورد کلی منفعت و سود می تواند از طریق در نظر گرفتن همزمان عدم قطعیت و ریسک قابل تحقق باشد.
مشخصه های پشتیبان از تصمیم:
آنالیز حساسیت: ارزش تابع هدف پورتفولیو، تخمینی از مشارکت مجموع پروژه های داخل پوتفولیو می باشد. به طور مشخص، این بخش وابسته به مقادیر استفاده شده برای هر یک از متغیرهای مستقل و یا مشخصه های هر پروژه است مشخصه هایی از قبیل بازدهی، هزینه، ریسک و غیره. تحلیل حساسیت یک ابزار برای اندازه گیری میزان پایداری تابع هدف در مقابل تغییر پارامترهای آن است. اگر تابع هدف به پارامترهای خاصی حساسیت داشته باشد در نتیجه بایستی برآورد آن پارامتر با دقت بیشتری انجام شود. تحلیل حساسیت همچنین به تعیین تاثیر منابع اضافه روی تابع هدف پورتفولیو کمک می کند. اگر منابع اضافه از قبیل فاینانس ، می تواند روی تابع هدف بیشتر از هزینه ی این منابع تاثیر گذار باشد ممکن است به صرفه باشد تا روی توسعه پورتفولیو سرمایه گذاری شود.
بالانس پورتفولیو:
بالانس پورتفولیو روی برخی از ابعاد پورتفولیو دارای اهمیت فراوان است. ابعادی همچون ریسک، اندازه پروژه ها، پروژه های کوتاه مدت در مقابل بلند مدت و غیره. به عنوان مثال ، نسبت پروژه های پر ریسک در سازمان نباید خیلی زیاد باشد به این دلیل که شکست تعداد زیادی از این پروژه ها می تواند آینده سازمان را به خطر اندازد. از سوی دیگر، پروژه های کم ریسک نمی توانند بازده مورد انتظار سازمان و سرمایه گذاران را تامین کنند. به عنوان مثال عمده منابع سازمان نباید به تعداد زیادی از پروژه های بزرگ اختصاص یابد که در صورت شکست این پروژه ها، این مطلب برای سرمایه گذاران قابل قبول نخواهد بود. همچنین تعداد زیادی از پروژه های بلند مدت، از نظر جریان نقدی ایجادی برای سازمان مخاطره ایجاد خواهد کرد.
تعامل کاربر پسند: عمده تصمیم گیرندگان پورتفولیو، تجربه استفاده زیاد از کامپیوتر را ندارند لیکن در سالهای اخیر این فاصله کمتر شده است. به همین علت رابط کاربری کامپیوتری بایستی برای استفاده ساده طراحی شده باشد و اطلاعات مورد نیاز را به سبکی قابل فهم ارائه دهد (مثلا به صورت گرافیکی یا فرم های ساده). در صورت پیچیده بودن این رابط کاربری، ممکن است تصمیم گیرندگان تمایل کمتری به استفاده از این سیستم داشته باشند.
چشم انداز کلی: انتخاب پورتفولیو یک تصمیم استراتژیک بوده و اطلاعات مرتبط بایستی ارائه شود به این منظور که بتواند یک دید کلی ار پورتفولیو بدون دادن اطلاعات اضافه، برای تصمیم گیرندگان فراهم آورد. نمودارهای ساده و ماتریس های مختلف در بعدهای عمومی مورد علاقه تصمیم گیرندگان، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
پشتیبانی گروهی: از آنجایی که تصمیمات پورتفولیو عمدتا به صورت گروهی انجام می گیرد بهتر است مانیتورهای کامپیوتری و اتاق های تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. مشخصه های سیستم های پشتیبان از تصمیم گروهی یا (GDSS) در تحقیقات (باکلی و ین، 1990) مورد بررسی قرار گرفته است.
ملاحظات استراتژیک: برخی از متد ها از قبیل Q-sort خود را به ملاحظات کلی یک مجموعه از پروژه های پیشنهاد داده شده برای پورتفولیو معطوف می کنند و بنابراین به عنوان متدهای ملاحظات استراتژیک توصیف می شوند. این متدها، ابزارهایی برای دسته بندی سطوح بالایی از پروژه ها درون طبقه های استراتژِیک فراهم می آورند. رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک از قبیل مدل سازی شناختی و تحلیل خوشه ای شامل چشم اندازهای استراتژیک کلی هستند(سودر، 1978؛ مارتین، 1984) . ما اعتقاد داریم که رویکردهای پورتفولیو بایستی تنها در گروهی از پروژه ها که به طبقه های استراتژیک خاصی تخصیص داده شده است بایستی اعمال شود.
5-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه ها طبق تحقیقات روانشادنیا:
همچنین روانشادنیا(1391) طبق تحقیقات بعمل آورده در مورد موضوعات مهم تحقیق و ویژگی های پژوهش 30 نفر از پژوهشگران اصلی حوزه سبد پروژه که تعدادی از تحقیقات انجام شده نیز در زمینه پروژه های عمرانی بوده است جدولی را ارائه کرده است که در آن حوزه های کاری پژوهشگران مطرح در این زمینه را در موضوعات ارائه چارچوب ومدل، تئوری پورتفولیو، انتخاب پروژه، ریسک، استراتژی، معیارهای مالی، استفاده از ابزارهای مالی چند معیاره و منطق فازی تفکیک وارائه کرده است. نتایج تحقیقات ارائه شده در کتاب این محقق در جدول2-2 ارائه شده است.
همچنین این محقق در کتاب خود روش های انتخاب پروژه را در دو مقوله کلی زیر دست بندی می کند:
1.روش های ارزیابی و انتخاب تک پروژه
2.روش های ارزیابی و انتخاب پروژه با توجه به سبد پروژه های موجود

جدول2-2 طبقه بندی زمینه های تحقیقاتی پژوهشگران مدیریت سبد پروژه¬ها (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391)
پروژه های عمرانی منطق فازی/سیستم خبره MCDM مالی ریسک استراتژی انتخاب پروژه تئوری پورتفولیو چارچوب مدل موضوع/پژوهشگر ردیف
  William (1969) 1
   Vergara (1977) 2
   Kangari (1981,88) 3
   Farid (1981) 4
   Chang (1990) 5
   Stewart (1991) 6
    Ziara (1992) 7
   Moselhi (1993) 8
   Veshosky (1994) 9
   Gasemzadeh (1998,99,2004) 10
   Chao (1998) 11
  Jiang (1999) 12
    Sudong (2000) 13
  Jong (2001) 14
 Elonen (2003) 15
   Lin (2003) 16
  Ross (2004) 17
     Han (2004,5) 18
  Dettbarn (2005) 19
  Anderson (2005) 20
   Wang (2005) 21
   Wibovo (2006) 22
   Gabriel (2006) 23
   Davidson (2006) 24
  Carlsoon (2007) 25
   Shaheen (2007) 26
   Lieso (2008) 27
   Huang (2008) 28
  Smimou (2008) 29
       Ravanshadnia (2010) 30

رویکرد روش های دسته اول بیشتر جهت انتخاب تک پروزه بوده امادر روش های دوم که می توان آن را بسط و توسعه روش های اول دانست، انتخاب پروزه با توجه به رویکرد مدیریت سبد پروژه های سازمان انجام می شود.شکل 4-2 خلاصه این روش ها را به صورت طبقه بندی شده نمایش می دهد.

شکل4-2 دسته بندی روش های انتخاب پروژه (روانشادنیا و عباسیان جهرمی، 1391)
6-2 روش های انتخاب و اولویت بندی پروژه ها طبق تحقیقات دورتا و همکاران:
در تحقیقی دیگر، یک بررسی در ادبیات مربوط در ارتباط با رویکرهای به کار گرفته شده برای انتخاب و اولویت بندی پروژه ها، انجام شد (دورتا و همکاران، 2014) . برای تعیین و بررسی رویکردها، از نظر مزیت¬ها و محدودیت¬های کاربردی، یک مرور سیستماتیک بر روی ادبیات موجود در مورد روش های ارزیابی و انتخاب پروژه ها، انجام شد. 71 تحقیق منتشر شده بین سال های 2000 تا 2011 که از 21 روش مختلف برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها می کردند مورد بررسی بررسی قرار گرفت (دورتا و همکاران، 2014). برای طبقه بندی این روش ها، از اقدامات وربانو و نوسلا (2010) استفاده شد. بنابراین سه طبقه بندی مد نظر قرار گرفت (کیفی، کمی و ترکیبی). روش های کمی از ورودی های عددی و رویه های مشخص استفاده می کنند مانند الگوریتم های ریاضی، به علاوه ، محاسبات شاخص های مالی و اقتصادی، برای بدست آوردن اطلاعات خروجی کمی استفاده می شود. روش های کیفی روش هایی هستند که تنها از داده های کیفی استفاده می کنند و پروژه ها را در یک فرایند تصمیم گیری انتخاب می کنند. این فرایند تصمیم گیری، برای بدست آوردن اطلاعات خروجی کیفی، دیدگاه های مختلف تصمیم گیرندگان (DMs) را با یکدیگر مقایسه می کند. دسته بندی ترکیبی، برای روش هایی در نظر گرفته شده است که از ورودی های کیفی و کمی استفاده می کنند و خروجی های کمی ایجاد می کنند. جدول زیر خلاصه ای از روش های تعیین شده در ادبیات موضوع را نشان می دهد.
جدول 3-2 روش های انتخاب و ارزیابی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014)
مرجع روش رویکرد
Asosheh et al. (2010); Bai et al. (2010); Chan and Ip (2010); Eilat et al. (2006); Eilat et al. (2008) کارت امتیازی متوازن (BSC)
Balanced Scorecard (BSC) کیفی
Henriksen and Rostad (2010) توسعه دستورالعمل کیفیت (QFD)
Blau et al. (2004); Rabequini Jr. et al. (2005) نمودار حبابی
Bubble Chart
Amiri (2010); Avineri et al. (2000); Bai et al. (2010); Chang and Lee (2010); Chen and Cheng (2009); Hsu et al. (2003); Machacha and Bhattacharya (2000); Ren and Zhang (2008); Wei et al. (2007); Yang and Hsieh (2009) منطق فازی
Fuzzy Logic
Khorramshahgol et al. (1988); Lee and Kim (2001); Stummer and Heidenberger (2003) روش دلفی
Delphi Method
Halouani et al. (2009); Mavrotas et al. (2006) روش چند معیاره پرامتی
Promethee Multi-Criteria Method
Lee et al. (2008) نقشه راه تکنولوژی
Technological Roadmap
Caٌez and Garfias (2006); Coldrick et al. (2005); Farrukh et al. (2000); Franco e Lord (2011); Henriksen and Traynor (1999); Kumar et al. (2009); Mavrotas et al. (2008); Stummer and Heidenberger (2003)
تکنیک امتیازی
Score Technique
Duarte and Reis (2006) تئوری مطلوبیت چند معیاره
Multi-Attribute Utility
Theory (MAUT)

ادامه جدول3-2 روش های انتخاب و ارزیابی پروژه ها (دورتا و همکاران، 2014)
مرجع روش رویکرد
Asosheh et al. (2010); Chang and Lee (2010); Eilat et al. (2006); Eilat et al. (2008); Farris et al. (2006); Kumar et al. (2007); Linton et al. (2002); Oral et al. (2001); Tohumcu and Karasakal (2010); Verma and Sinha (2002) تحلیل پوششی داده
Data Envelopment Analysis(DEA) کمی
Blau et al. (2004); Coldrick et al. (2005); Linton et al. (2002); Loch and Bode-Greuel (2001) تحلیل مالی
Financial analysis
Kyparisis et al. (1996) برنامه ریزی پویا
Dynamic programming
Chen and Askin (2009); Dickinson et al. (2001); Fang et al. (2008); Ghasemzadeh and Archer (2000); Greiner et al. (2003); Kim and Emery (2000); Kyparisis et al. (1996); Lee and Kim (2000); Liesio et al. (2007); Lin and Hsieh (2004); Loch et al. (2001); Mavrotas et al. (2006); Mavrotas et al. (2008); Padovani et al. (2010); Schmidt (1993); Solak et al.
(2010); Stummer and Heidenberger (2003); Sun and Ma (2005) برنامه ریزی عدد صحیح
Integer programming
Chang and Lee (2010); Chien (2002); Gutjahr et al. (2010); Klapka and Piٌos (2002); Lee and Kim (2001); Liesio et al. (2008); Wey and Wu (2007) برنامه ریزی خطی
Linear programming
Blau et al. (2004); Carazo et al. (2010); Guo et al. (2008); Gutjahr et al. (2010); Kyparisis et al. (1996); Medaglia et al. (2007); Padovani et al. (2010); Santhamam and Kyparisis (1996) برنامه ریزی غیر خطی
Non-linear programming
Badri et al. (2001); Khorramshahgol et al. (1988) برنامه ریزی بر مبنای هدف
Programming by objectives
Stummer and Heidenberger (2003) شبیه سازی مونت کارلو
Monte Carlo simulation
Loch and Bode-Greuel (2001) درخت تصمیم
Decision Tree ترکیبی
Amiri (2010); Cho and Kwon (2004); Dey (2006); Greiner et al. (2003); Hsu et al. (2003); Khorramshahgol et al. (1988); Kumar et al. (2009); Padovani et al. (2010) فرایند تحلیل سلسله مراتبی
Analytic Hierarchy
Process (AHP)
Büyükِzkan and ضztürkcan (2010); Guneri et al. (2009); Lee and Kim (2000); Lee and Kim (2001); Liang and Li (2008); Meade and Presley (2002); Shang et al. (2004); Tohumcu and Karasakal (2010); Wey and Wu (2007) فرایند تحلیل شبکه ای
Analytic Network
Process (ANP)
Bai et al. (2010) شبکه های عصبی
Neural Networks

7-2 جمع بندی از تکنیک های شرح داده شده:
طبق جدول 3-2، توسط تکنیک های معرفی شده، حوزه های مختلف پوشش داده می شود. همچنین این جدول نشان می دهد که چرا متدهای خاص پیشنهاد شده است زیرا برخی از این متدها مشخصه های پروژه ها را پوشش می دهند و یا اینکه حوزه های خاصی را پوشش می دهند که توسط بقیه متدها قابل پوشش نبوده است. برای مثال، وابستگی پروژه ها و یا پروژه های انحصاری به وسیله تکنیک

]]>