پایان نامه ارشد حقوق : حل و فصل اختلافات

گفتار اول: منابع مشترک گازی در نظام های حقوق داخلی 35
بند اول: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی اسلام 35
بند دوم: مالکیت بر منابع طبیعی در نظام حقوقی ایران 36
بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط 36
بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال 37
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن 38
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت 38
بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت 40
الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته 41
ب : قواعد موضوعه حفاظتی 42
نتیجه گیری 44 فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل 47
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل 48
گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49
الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50
ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک 52
ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک 53
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی 54
بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58
بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61
الف: ارکان عرف بین الملل 61
ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای 63
بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65
الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی 65
ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی 67
ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر 68
بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980 69
ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری 70
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری 71
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل 74
بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75
بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل 78
الف: طرفداران حیازت بین المللی 78
ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل 82
نتیجه گیری 87 فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران 49


مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91
گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن 92
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن 92
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک 94
گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن 94
بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه 94
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95
الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات 96
ب : مدیریت منابع 100
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی 102
د : مالکیت 103
ﻫ : مالیات 103
و : حقوق قابل اعمال 103
ز : آلودگی 104
ح : آیین حل و فصل اختلاف 105
گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی 105
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه 105
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه 106
الف: ایجاد مقام مشترک 106
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام 108
ج : اختیار اعطای مجوز 109
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک 109
ﻫ : مالکیت منابع 110
و : صلاحیت و قانون حاکم 110
ز : آحادسازی 111
ح: حل و فصل اختلافات 112
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن 112
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی 112
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی 113
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی 113
ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف 119
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی 119
بند اول: قواعد کلی آحادسازی 120
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین 122
د : مدیریت منطقه 123
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر 123
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر 124
ز : تعیین عامل 125
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی 126
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه 126
ب : مالیات 126
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی 127
د : جلوگیری از آلودگی 127
ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد 127
و : حل و فصل اختلافات 128
ز : سایر موارد 128
مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129
گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران 130
بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان 130
بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر 131
بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133
بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134
بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان 137
بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی 139
بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت 139
گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک 142
بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران 143
الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران 143
ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145
ج : مدیریت صیانتی در برداشت از مخازن مشترک 149
گفتار سوم: معایب شیوه های بهره برداری از میادین مشترک ایران و راهکارهای پیشنهادی 150
بند اول: معایب شیوه ی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران 150
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


بند دوم: راهکارها و توصیه ها 152
نتیجه گیری 154
نتیجه گیری کلی 156
منابع 161

فصل اول مقدمه کلی امروزه انرژی به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای حاکم بر معادلات بین المللی و منطقه ای، نقش تأثیرگذاری درارتباطات بین دولت ها ایفا می کند. نیاز دولت ها به انواع مختلف انرژی به خصوص منابع نفت و گاز جهت نیل به اهداف توسعه ای و ایجاد نوعی برتری اقتصادی، نظامی و در نتیجه سیاسی سبب شده است که مسائل مربوط به این نیاز، محور بسیاری از تعاملات و نیز منازعات بین المللی در یک قرن اخیر قرار گیرد. در این میان کشورهای مختلف کوشیده اند تا با حداکثرسازی سهم خود از برداشت منابع هیدروکربوری، اهداف ملی توسعه خود را تسریع بخشند. این سیاست در مورد منابع هیدروکربوری داخلی به دلیل اینکه با یک نگاه ملی در رابطه با برداشت صیانتی و حداکثری از مخازن نفت وگاز همراه می شود، عواید فراوانی نصیب می کند، اما در مورد منابع مشترک به دلیل ورود عوامل دیگر بحث تا اندازه ای متفاوت است.
از سوی دیگر حاکمیت دولتها در حقوق بین الملل به رغم وجود برخی دیدگاه های بحث برانگیز، اصطلاح شناخته شده ای است و عمری به بلندای عمر دولت دارد. یکی از جلوه های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حا کمیت دولتها، مخازن نفت و گاز (انرژی) می باشد. مقصود از منبع، هر ظرف طبیعی است که در آن نفت و گاز یافت شود. استفاده از منبع به جای هر یک از اصطلاحات مخزن، میدان یا حوضه نفتی به علت قابلیت به کارگیری آن به جای هر یک از موارد سه گانه است. در مورد به کارگیری وصف مشترک برای منابع نفت و گاز در حالت طبیعی مناقشه بسیار است. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدیدناپذیر بهره برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد. امروزه با تکنولوژی اکتشاف و استخراج موجود، تقریباً احتمال دستیابی به محلی که با حفاری کم عمق و ساده بتوان به نفت و گاز سرشار رسید، منتفی است. در نتیجه یافتن میادین جدید گاز پر هزینه و توأم با صرف وقت زیاد صورت خواهد گرفت. این واقعیت باعث شده است برخی مسائل اختلافی در مورد میدانهای مشترک که در مرز بین دو یا بیش از دو کشور قرار می گیرد و پیش تر، کمتر مورد توجه بودند، از اهمیت زیادتری برخوردار شوند و بخشی از حقوق بین الملل نفت و گاز را به خود اختصاص دهند.
مبنا و منشأ اختلافات در این موضوع ناشی از طبیعت گاز است. این منابع برخلاف معادن جامد که به آسانی و براساس خطوط مرزی تعیین شده بین کشورها، قابل تقسیم می باشند، به دلیل سیال بودن، مهاجرت می کنند و شکل مخزن خود را می گیرند و با بهره برداری از آن توسط یک دولت ذی نفع در قلمرو سرزمینی خود، کل یا بخش قابل ملاحظه ای از مخزن که در سرزمین کشور مجاور قرار گرفته نیز بدون رضایت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. این عمل با توجه به اصل بنیادین احترام به حاکمیت سرزمینی، وحدت و تمامیت سرزمینی و منع مداخله می تواند نوعی تجاوز خاموش یا پنهان به قلمرو سرزمینی کشور دیگر تلقی شود، از سوی دیگر منع کشور شریک در منبع از بهره برداری از مخزن مشترک نیز به نوبه خود مغایر با همان اصول یا اصول دیگر حقوق بین الملل خواهد بود میادین نفتی و گازی مشترک با توجه به ماهیت سیال قابل برداشت و موجود در مخزن در معرض این تهدید قرار دارند که در صورت عدم برداشت به موقع از میدان و نیز بهره برداری مستمر طرف مقابل، نفت و گاز موجود در بخش تحت حاکمیت یک کشور به سمت مقابل منتقل شده (در اصطلاح فنی مهاجرت کرده) و مورد برداشت کشور همسایه قرار گیرد. لذا علاوه بر نگاه صیانتی و فنی که در مورد میادین هیدروکربوری داخل مورد توجه قرار می گیرد، نگاه رقابتی نیز پیرامون میادین مشترک مطرح می شود و اتفاقا به دلیل مسائل مربوط به امنیت و مصالح ملی غالبا چنین نگاهی غالب می گردد. نتیجه غلبه این نوع نگاه رقابتی در بهره برداری و برداشت ازمیادین مشترک، پایین آمدن حجم کل سیال قابل برداشت از مخزن برای هر دو یا چند طرف ذینفع (رفتار غیرصیانتی با مخزن) ، افزایش شدید هزینه ها، آلودگی های زیست محیطی و بعضا تنش های سیاسی است. لذا کشورهای مختلف دارای میادین مشترک به ویژه طی پنجاه سال گذشته تلاش کرده اند تا مکانیسم های حقوقی خلاقانه ای را جهت همکاری مشترک و متقابل در بهره برداری از میادین مشترک گاز در راستای کاهش هزینه ها و اصطکاک های تحمیلی و نیز افزایش بهره وری مخازن به کار گیرند، لیکن مجموعه این تلاش ها منجر به ارائه یک الگوی واحد و فراگیر و الزام آور برای کلیه کشورهای دنیا نگردیده است. در این میان دولت ها سعی کرده اند خود الگوهای را برای بهره برداری از میادین مشترک ارائه دهند. از جمله این الگوها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
واگذاری بهره برداری به یک کشور
مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک
بهره برداری با ایجاد مقام مشترک
بهره برداری بر پایه یکپارچه سازی یا آحادسازی
در این میان ایــــران به عنوان یکی از ۷ کشور برتر در ذخایر نفت درجهان و دومین کشور دارنده منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیای خاص خود، جایگاه ویژه و منحصر به فردی را دارا می‌باشد که این برتری‌ها می‌تواند موقعیت ایـــران را بیش از پیش حساس کند. ای ران دارای حدود 35 میدان نفتی و گازی است. زمانی که در مبحث نفت و گاز صحبت از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود اول مقوله مهم جدای از مبحث ترانزیت انرژی، میادین مشترک گاز ایران با همسایه های خود خواهد بود.
کشور ایران با برخی کشورهای همسایه خود دارای میادین گازی مشترک است. این کشورها عبارتند از: ترکمنستان ، عربستان سعودی ، کویت ، قطر ، امارات متحده عربی و عمان .
در حال حاضر حداقل 7 مخزن مشترک بین ایران و این کشورها وجود دارد. در این بین مخازن مشترک در همجواری کشور ترکمنستان قرار دارد و سایر مخازن در خلیج فارس و دریای عمان واقع‌اند.
در این میادین ایران با کشورهای همسایه خود در زمینه ی شیوه و میزان بهره برداری از منابع نفت و گاز آنها، قراردادهایی را منعقد نموده است که قراردادهای دوجانبه بوده و یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن هر کدام از کشورهای همسایه ی هر یک در میدان مشترک هستند.
فصل اول سرآغاز سخن و در واقع ابتدای راه این پژوهش است. بیان و بررسی حقوقی هر موضوعی بدون آشنایی داشتن با موضوع مطروحه و مسائلی که احتمالا در آن ذکر می شود، امکان پذیر نیست. از این روست که ما هم به سیاق معمول و برای آشنایی بهتر با مباحثی که در آینده مطرح می شود به بیان برخی از مفاهیم و تعاریفی از آن ها می پردازیم. همچنین سعی می شود تا با بیان سابقه توجه به این موضوع و اهمیت توجه به آن جایگاهش در عرصه حقوق بین الملل مشخص گردد. در این جا مطالب را در قالب فصل، مبحث، گفتار و بند و … بیان نموده ایم؛ تا مطالب از دسته بندی خاصی پیروی نمایند. مبحث اول: تعاریف بحث از منابع طبیعی و شیوه های بهره بردای از آن ها بی نیاز از تعریف و بیان برخی مفاهیم نخواهد بود و در این میان برخی از مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردارند. در این جا بحث از حیث حقوقی مطرح می شود و از آنجا که مسائل مربوط به نفت و گاز و بهره برداری و استخراج از این منابع، تخصصی و فنّی است و بیان همه ی آن ها مجالی درخور آن را می طلبد؛ بنابراین به ناچار نمی توان تمام تعاریف فنّی و کامل را در اینجا ارائه نمود و باید به بیان اختصاری مفاهیم و اهمیت آن ها اکتفا کرد. گفتار اول: منابع طبیعی نفت و گاز
در گفتار اول از این فصل درصدد بیان تعاریفی از منابع طبیعی، منابع نفت و گاز، منابع مشترک و منابع سیال و غیرسیال هستیم، تا بیان و درک موضوع اصلی این مطالعه راحت تر باشد.
بند اول: منابع طبیعی
ارائه تعریفی جامع از منابع طبیعی و احصاء مصادیق آن در عین سادگی، کار دشواری است. یک تعریف حداقلی از آن این است که منابع طبیعی مواردی هستند که به طور طبیعی وجود دارند و برای بشر مفیدند یا می توانند تحت شرایط تکنولوژیکی، اقتصادی و سیاسی معینی مفید باشند.
برخی منابع طبیعی به گونه ای هستند که بقای زندگی انسان وابسته به آنها است و برخی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مدنظر می باشند. در این میان منابع نفت و گاز از مهمترین منابع طبیعی به شمار می روند که در زندگی انسان نقش بسزایی دارند و گاه در برخی کشورها تنها منبع درآمد کشور تلقی شده و از طریق فروش آن است که کشور مذکور می توانند سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین نماید.
در تنظیم حقوق بین الملل تا قبل از 1945 مطالعه متمرکزی بر روی منابع طبیعی و حقوق ناشی از آن صورت نگرفته بود مگر ایجاد مقرراتی در مورد ماهیگیری یا رودخانه ها. اما در دهه های اخیر با ظهور اصل حاکمیت دائمی ملت ها بر منابع طبیعی خود، زمینه برای فعالیت های بیشتر در حقوق طبیعی مطرح شده است. حقوقی که می تواند نقش مهمی در تنظیم روابط میان کشورها در استفاده از آنها داشته باشد بالاخص در مواردی که این منابع مشترک هستند.
در سال های اخیر حوزه های علمی دیگر نیز به مسائل منابع طبیعی پرداخته اند. این امر، ارائه تعریفی برای آن را مطلوب و در عین حال مشکل نموده است. چرا که در هر حوزه بنابر اهداف مورد نظر در آن حوزه معیاری خاص را مورد توجه قرار داده اند؛ بنابراین ارائه تعریفی واحد از منابع طبیعی کاری دشوار به نظر می رسد. مثلا طبیعت شناسان بر اصطلاح منابع جاندار و غیر جاندار و اقتصاددانان روی کمیابی یا وفور و قابلیت بهره برداری و توزیع آن ها در سطوح خاص و علمای محیط زیست به ارزش ذاتی منابع طبیعی و لزوم استفاده پایدار از آن]]>