پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی با موضوع : فرسودگی تحصیلی

2-2- فرسودگی 48
2-2-1- مبانی نظری فرسودگی 48
2-2-2- خاستگاه نظریه فرسودگی 49
2-2-3- علائم فرسودگی 54
2-2-4- مولفه های فرسودگی 56
2-2-5- فرسودگی تحصیلی 61
2-3- سلامت روان 64
2-3-1- معیارهای بیماری و سلامت روان 66
2-3-2- تعریف بیماری روانی 66
2-3-3- نظربه پردازان سلامت روان 67
2-3-3-1- سلامت روانی از نظر فروید 68
2-3-3-2- سلامت روانی در مکتب آدلر 69
2-3-3-3- سلامت روانی از نظر گلاسر 70
عنوان صفحه

2-3-3-5- نظریه مراجع محوری راجرز 72
2-3-3-6- سلامت روانی از نظر واتسون 73
2-3-3-7- سلامت روانی از نظر بک و الیس 73
2-3-4- مفاهیم و اهداف بهداشت روانی 76
2-3-4-1- بهداشت روانی با مفهوم سلامت و تکامل 76
2-3-4-2- بهداشت روانی با مفهوم پیشگیری از بیماری های روانی 77
2-3-5- اختلال های عاطفی رفتاری در نوجوانان و جوانان 81
2-3-6- ضرورت آموزش بهداشت روانی 84
2-3-7- معیارهای سلامت روان 85
2-3-8- روش های کمک به بهداشت روانی 86
2-3-9- الگوی 5 عاملی در صفات شخصیت 88
2-3-10- تبیین سلامت روانی و بیماری روانی با بهره گرفتن از مدل پنج عاملی شخصیت 92
2-3-11- تحقیقات پیشین 93
2-3-11-1- خارج از کشور 99
2-3-11-2- داخل کشور 103
2-3-11-3- جمعبندی تحقیقات پیشین 103

عنوان صفحه

فصل سوم: روش شناسی و مواد تحقیق
3-1- مقدمه 105
3-2- روش تحقیق 106
3-3- جامعه آماری 106
3-4- برآورد حجم نمونه 107
3-5- روش نمونه گیری 107
3-6- متغیرهای مورد مطالعه 108
3-7- ابزار اندازه گیری 110
3-8- اعتبار و روایی پرسشنامه 111
3-9- شیوه گردآوری داده ها 116
3-10- روش های تجزیه و تحلیل آماری 117
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و بیان نتیجه حاصل از تحقیق
4-1- مقدمه 119
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 120
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 123
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 138
5-2- خلاصه پژوهش 139
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 140
5-4- تحلیل فرضیه های فرعی پژوهش 146
عنوان صفحه

5-5- پیشنهادات 149
5-6- محدودیت های پژوهش 153
منابع 155
منابع فارسی 155
منابع انگلیسی 160
پیوستها
1. آزمون ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با این پژوهش) ج
2. آزمون سلامت عمومی GHQ هـ
3. آزمون فرسودگی تحصیلی ز

چکیده انگلیسی ح

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 120
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 121
جدول 4-3- توزیع میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق 122
جدول 4-4- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان پسر 123
جدول 4-5- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیت و سلامت روانی دانش آموزان دختر 124
جدول 4-6- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر 125
جدول 4-7- ضریب همبستگی ویژگی های شخصیتی و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر 126
جدول 4-8- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر 127
جدول 4-9- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی برحسب ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان دختر 128
جدول 4-10- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی سلامت روانی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر 129
جدول 4-11- خلاصه نتایج آزمون تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسر 130
جدول 4-12- ضرایب تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگی های شخصیتی دانش آموزان پسر 131
جدول 4-13- متغیرهای خارج شده از تحلیل رگرسیون پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر حسب ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان پسر 132

عنوان صفحه

جدول 4-14- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق برحسب جنسیت دانشآموزان. 133
جدول 4-15- خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس متغیرهای تحقیق بر حسب رشته تحصیلی دانشآموزان 135
جدول 4-16- خلاصه نتایج آزمون تعقیبی تحلیل واریانس فرسودگی تحصیلی و مردم گرایی بر حسب رشته تحصیلی 136

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 120
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 121

دانشگاه آزاد اسلامی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شخصیت (M.A)

عنوان :

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا (سال تحصیلی 91-1390)

استاد راهنما :
دکتر هادی بهرامی

استاد مشاور :
دکتر احمد عابدی

نگارنده :
فاطمه نظریت

سال تحصیلی 92-1391

چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم دبیرستان رشته های نظری در شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390 میباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 555 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری بودند که از بین آنها به نسبت نمونه ی 127 نفری برای دختران و 103 نفری برای پسران بدست آمد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه ویژگی های شخصیتی NEO (فرم کوتاه شده در ارتباط با پژوهش) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو استفاده شد و با انتخاب تصادفی دانش آموزان این پرسشنامه ها بین آنها توزیع شد.
برای محاسبات داده های آماری از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چندمتغیری و آزمون غیرپارامتریک فریدمن استفاده شد. یافته ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که:
-بین آسیب پذیری در برابر استرس دختران با سلامت روانی آنان رابطه وجود دارد، یعنی هرچه میزان آسیب پذیری در برابر استرس آنها بالاتر باشد، سلامت روانی آنها پائین تر خواهد بود.
-بین آسیب پذیری در برابر استرس پسران با فرسودگی تحصیلی آنان رابطه وجود دارد.یعنی هرچه آسیب پذیری در برابر استرس آنان بالاتر باشد، فرسودگی تحصیلی آنان نیز بالاتر است.
-سلامت روانی پسران بالاتر از سلامت روانی دختران است.
-فرسودگی تحصیلی پسران بیشتر از فرسودگی تحصیلی دختران است..
-فرسودگی تحصیلی در رشته های ریاضی، بیشتر ازسایر رشته های نظری تحصیلی است.
بین ویژگی های شخصیتی مردم گرایی و گرم بودن در گروه دختران و پسران، با فرسودگی تحصیلی و سلامت روانی آنان رابطه معناداری بدست نیامد.

نوشته ای دیگر :   پایان نامه روانشناسی :الگوهای ارتباط

1-1- مقدمه:
رشد و بالندگی هر جامعه ای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است، بر این اساس، همه ساله کشورها مبالغ قابل توجهی از درآمد ملی خود را صرف آموزش و پرورش می کنند، اما بعضی از عوامل وجود دارند، که موجب به هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها میشوند، علاوه بر ضایع شدن درآمد ملی، اصلی ترین سرمایه های کشور، یعنی دانش آموزان نیز بعنوان مهمترین منبع استعداد و تولید از بین میروند و کارآیی خود را از دست می دهند.
برای پیدا کردن علل یک مشکل، به ویژه مشکلات انسانی و اجتماعی تنها نمی توان به یک علت بسنده کرد، زیرا پدیده های اجتماعی همانند یک زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وجود آمدن یک مشکل دخیل هستند، بنابراین برای یافتن علل افت تحصیلی، باید مسائل گوناگونی همچون: هوش، انگیزه، هدف، توجه، عوامل جسمانی و روان شناختی، شرایط عاطفی و امنیتی خانواده و… مورد توجه قرار گیرد. (بیابانگرد، 1386)
از بین همه عوامل موثر در عملکرد تحصیلی، در این پژوهش به دو عامل فرسودگی تحصیلی و بیماری های روانی در تحصیل دانش آموزان پرداخته شده است. بیماری های روانی بالطبع با مختل کردن سازمان شناختی افراد، عملکرد فرد را از نظر درسی تضعیف کرده و همچنین باعث فراهم آمدن شرایط فرسودگی تحصیلی می شود، که این خستگی و فرسودگی باعث رشد حس و نگرش بدبینانه و بدون حساسیت به مطالب درسی، احساس بی کفایتی و ضعف در امور تحصیلی می شود (زانگ و همکاران، 2007)
از طرفی فرسودگی تحصیلی منجر به درماندگی های ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی، سرکوبی، خصومت یا ترس می گردد. (نامی ، 2010)
همانطور که ملاحظه می شود: در این جا یک چرخه معیوب از بیماری روانی با فرسودگی تحصیلی بوجود آمده است که هر کدام دیگری را هدایت و تقویت می کند. بنابراین یافتن عواملی که در این مسیر زمینه ساز بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان بوده و یا با آنها ارتباط داشته باشند، ضروری به نظر می رسد.
از عوامل اثرگذار روی فرسودگی تحصیلی و سلامت روان که در این پژوهش به آن توجه شده است، ویژگی های شخصیتی است که به نظر می رسد ارتباط زیادی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی داشته باشد. ویژگی های شخصیتی در این پژوهش برگرفته از مدل پنج عاملی شخصیت می باشد، که شامل 5 محور، 1-روان رنجورخویی، 2-برون گرایی، 3-گشودگی، 4-موافق بودن، 5-باوجدان بودن است که محقق جهت بررسی در این پژوهش برخی از خرده مقیاس های این پنج عامل را به کار برده است.

1-2- بیان مسأله:
در بسیاری از اوقات، با بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان، ملاحظه می کنیم که بر خلاف وجود امکانات مالی و انسانی مورد نیاز برای موفقیت تحصیلی آنان و آماده سازی شرایط لازم آموزشگاهی… و حتی برخورداری تعداد بیشماری از دانش آموزان از توان یادگیری و استعداد بالا، بسیاری از آنها نه تنها به موفقیت تحصیلی و بالندگی که هدف نهایی آموزش و پرورش هر جامعهای است نمیرسند، بلکه با پدیدهی فرسودگی تحصیلی روبرو میشوند. طبق نظر بسیاری از پژوهشگران فرسودگی، از جمله سالملا- آرو (2008)، ناتانن ، ماسلاخ و جکسون (1998)، از دیدگاه روان شناختی، فعالیتهایآموزشی و درسیفراگیران درموقعیتهای آموزشی، می توانند، بعنوان یک کار، فرسودگی به دنبال داشته باشند و ویژگی هایی چون خستگی ناشی از الزامات مربوط به مطالعه، رشد و حس نگرش بدبینانه و بدون حساسیت نسبت به مطالب درسی و نیز احساس پیشرفت شخصی ضعیف در امور درسی و تحصیل را در دانشآموزان بوجود میآورند. به دنبال رشد این احساسات منفی و بیش از حد بیرغبتی به کار، دانش آموزان دچار الف-خستگی هیجانی که نشانه ای از درماندگی عاطفی است. ب- فردیتزدایی که نشانه های بدبینی، سردی و عدم صمیمیت را در خود دارد و ج- بحران کارآمدی در زندگی تحصیلی و شغلی آینده می گردند. (ماسلاخ، 1988 به نقل از بشلیده و سواری، 1389)
همانطور که ملاحظه می کنیم، فرسودگی تحصیلی می تواند هم عامل و هم معلول بیماری های روانی باشد، به طوری که اگر دانش آموزان بواسطه عللی خاص، مستعد ابتلا به بیماری روانی باشند، سریعاً با شکست تحصیلی، دچار بیماریهای روانی می گردند و بالعکس بیماری روانی آنها را مستعد فرسودگی تحصیلی می کند.
محقق به عنوان مشاور بعضی از دبیرستان های شهرستان شهرضا، برخی از بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی را، حتی در دانش آموزانی مشاهده کرده است، که شرایط آموزشگاهی و تحصیلی خوب و یکسانی داشتند، لذا این سوال برای او بوجود آمد که، چه عاملی میتواند باعث بیماری روانی و فرسودگی تحصیلی در شرایط آموزشگاهی یکسان، آن هم فقط در بعضی از دانش آموزان شود؟ و به دنبال مطالعات انجام شده، در این زمینه، متوجه اهمیت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و امکان ارتباط آنها با سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی شد و لذا با توجه به اعتبار و اهمیت مدل پنج عاملی شخصیت در بین نظریههای شخصیت، تصمیم به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی برگرفته از محورهای این مدل چون:
-آسیب پذیری در برابر استرس
-گرم بودن
-مردم گرایی
-فعال بودن
-عقاید
-همراهی
-کفایت
-تلاش گری
با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم رشته های نظری در دبیرستان های شهرستان شهرضا گرفت.

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :داده های توصیفی-متن کامل

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:
پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش آموزان، به همراه تأمین سلامت روان آنها بعنوان سرمایه های انسانی، از اهداف مهم نظام آموزشی و بهداشتی هر جامعه می باشد.
از طرفی پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی در دانش آموزان، دو عامل وابسته به یکدیگر هستند. به طوری که بدون سلامت روانی، افراد به شکست تحصیلی میرسند و شکست تحصیلی، نیز خود یکی از دلائل زمینه ساز وابتلا دانش آموزان به مشکلات روانی می باشد.
ناسازگاری های رفتاری همچون پرخاشگری، بیش فعالی، تخاصم، بی توجهی و… از آفت های رشد مطلوب شخصیت و از عوامل موثر افت تحصیلی به شمار می رود، به طوری که این گونه مشکلات رفتاری در میان دانش آموزانی که افت تحصیلی یا کم آموزی دارند، به طور قابل ملاحظه ای بیش از دیگران است. (بیابانگرد، 1386)
و لذا از بین شرایط پیشرفت تحصیلی، شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان اصلی ترین عامل پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با این که از بهره هوشی با
لاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل ملاحظه ای برخوردارند، اما صرفاً به دلائلی از قبیل فقر عاطفی، انگیزه ناکافی، عدم پشتکار، فقدان اعتماد به نفس، عدم کفایت در ابراز وجود، کمی احساس خودارزشمندی و تعارض روانی و غیره، دچار بیاشتهایی تحصیلی شده و نمی توانند پیشرفت تحصیلی مطلوبی داشته باشند. (همان منبع)
این شرایط خود به خود، باعث بوجود آمدن شخصیت ناکارآمد عاطفی و ناسالم از نظر روانی شده و به همراه حجم بار درسی و احساس خستگی زیاد وبسیاری از عوامل دیگر، دانش آموز را با پدیده ای به نام فرسودگی مواجه می سازد؛ که به دنبال آن خستگی عاطفی و هیجانی، سرعت تحلیل انرژی را بالا برده و سطح انرژی لازم برای انجام وظایف شناختی همراه با یادگیری را کاهش می دهد، هم چنین امکان تمرکز بر روی منابع شناختی موجود را مشکل کرده و انگیزش یادگیری را برای تحصیل پائین می آورد. (حافظی و همکاران، 1389)
لذا با توجه به اثرات ناتوان کنندهی بیماری های روانی و فرسودگی تحصیلی روی دانش آموزان، تحقیق در این زمینه، ضروری به نظر میرسد و محقق این پژوهش، برای رسیدن به جواب این سوال، که چرا با وجود شرایط و امکانات یکسان آموزشی برای جامعهی آماری این تحقیق (دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهرستان شهرضا)، تعدادی از آنها دچار بیماریهای روانی و یا فرسودگی تحصیلی می شوند؟ اقدام به بررسی رابطه بین این دو متغیر، با ویژگی های شخصیتی دانش آموزان کرده است.
و لذا، نتایج این تحقیق می تواند برای دانش آموزان، والدین، معلمان و به طور کلی نظام آموزشی مفید باشد، تا با بهره گرفتن از آن، با کسب آگاهی و شناخت از عوامل موثر بر سلامت روان و ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بالا بردن تابآوری تحصیلی آنان ودر نتیجه پیشگیری از فرسودگی تحصیلی، به آنها کمک نمایند.

1-4- اهداف پژوهش:
هدف کلی:
تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پسر و دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای دولتی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 91-1390.

اهداف ویژه:
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان پسر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.
– تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با فرسودگی تحصیلی دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه، رشته های نظری دبیرستانهای شهرستان شهرضا.

1-5- فرضیه های پژوهش:

]]>