پایان نامه های روانشناسی

تحقیق رایگان درباره یادگیری الکترونیکی

……………………………………………………………………………………. 22
2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24
2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران……………………………………………………………………………… 25
2-7 آموزش مجازی 25

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………….. 28
2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای……………………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28
2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده…………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-5 همایش‌های روی خط……………………………………………………………………………………………..29
2-7-1-6 آموزش آن‌لاین………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-7 پخش شبکه‌ای……………………………………………………………………………………………………….29
2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29
2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31
2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31
2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32
2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33
2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35
2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35
2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37
2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40
2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری…………………….40
2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41
2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41
2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42
2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43
2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45
2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45
2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46
2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47
2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49
2-8 رضایت تحصیلی 50
2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52
2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52
2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52
2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52
2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53
2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53
2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53
2-9 پیشرفت تحصیلی . .
2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی .
2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی 57
2-12 پیشینه پژوهش 60

نوشته ای دیگر :   پایان نامه روانشناسی :الگوهای ارتباط

دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی با فرمت ورد

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60
2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63
2-13 جمع بندی 70

فصل سوم: روش پژوهش
3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 73
3-1 روش پژوهش 73
3-2 جامعه آماری پژوهش 73
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 74
3-4 روش‌های جمع آوری اطلاعات 74
3-5 روایی و پایایی 75
3-6 روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش 76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1 توصیف یافته‌های پژوهش 79
4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-1 بحث و بررسی یافته‌ها 92
5-2 نتیجه گیری …. 100
5-3 پیشنهادها 101
5-3-1 پیشنهاد‌های کاربردی…………………………………………………………………………………………………. 101
5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی………………………………………………………………………………………………… 102
5-4 محدودیت‌های پژوهش 102
5-4-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102
5-4-2 محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103
6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها……………………..80
جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………81
جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82
جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83
جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84
جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85
جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87
جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………88

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
پیشرفت روز افزون در زمینه علوم رایانه‌ای، ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش‌های تازه‌ای را پیشروی برنامه‌ریزان و مجریان برنامه‌های آموزشی قرار داده است. مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری با این پیشرفت‌ها رنگ باخته است. یادگیری الکترونیکی یکی از روش‌های جدید آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می‌تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری در قرن بیست‌ویکم را متحول سازد(اناری نژاد، ساکتی و صفوی، 1388). فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی که در برگیرندۀ واقعیت مجازی، نانوتکنولوژی و هوش مصنوعی هستند، دنیای آموزش را دچار تحولات اساسی می‌سازند. امروزه با وضعیتی که بر اثر حرکت به سوی دهکدۀ جهانی به وجود آمده است، دیگر رویه‌های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و مانند آنها نمی‌توانند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه‌‌‌‌ها به سر می‌برند، به خود معطوف کنند و آموزش‌های کلاسیک، پاسخگوی نیازهای آموزشی دانش‌آموزان در موقعیت‌‌های متفاوت زمانی و مکانی نیستند(ملکیان، نریمانی و صاحب جمعی ،1389).
همچنین بیش از دو هزار سال قبل تاکنون زمینه‌ها و نظامهای آموزش و یادگیری در مقایسه با سایر مقوله‌ها تغییرات بسیار کمی داشته است، اکنون به مدد فناوری اطلاعات مدتی است که تحولات سریعی آغاز شده است. اگر دهه آخر قرن بیستم را دهه اطلاعات نامگذاری کرده‌اند، دهه اول قرن بیست و یکم را عصر دانش نامیده و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری دانسته‌اند(یعقوبی، محمدی، ایروانی، عطاران، 1387). فناوری اطلاعات و ارتباطات مجموعه‌ای از اجزاء مرتبط به هم هستند که اطلاعات را جهت پشتیبانی، تصمیم‌گیری و کنترل در یک سازمان جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و توزیع می‌کنند. انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث شکوفائی جنبش‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده و دنیایی نو در حال پدیدار شدن است(اسلامی و همکاران،3:1383). یکی از متدهای آموزشی که در طی چند سال اخیر همزمان با توسعه فناوری اطلاعات مطرح شده، آموزش مجازی است. این سیستم آموزشی مزایای زیادی دارد که انجام کار گروهی در تکالیف و پروژه‌ها، شرکت در مباحث گروهی و اعلام نظر در آن، درست همانند یک کلاس آموزشی به شیوۀ سنتی و رایج بدون آنکه الزامی باشد تا در آن استاد و دانشجو کنار یکدیگر و به صورت رو در رو حضوری فیزیکی داشته باشند، اجرا می‌شود. در ارتباط با سازو کار اجرایی این سیستم، مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و راهکارهای جالبی مطرح گردیده است. به طورکلی، مقدمات اولیه به منظور تشکیل یک دوره آموزشی اینترنتی مشابه با عملیاتی است که جهت برگزاری یک کلاس آموزش به شیوۀ سنتی مورد نیاز است. در هر دو سیستم عوامل اصلی عبارتند

نوشته ای دیگر :   پایان نامه روانشناسی با موضوع :فرسودگی تحصیلی
]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *