پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه روانشناسی : الگوهای ارتباط

44
45

48
50
52
55
61
62
64
66
66
68
69
70
72
77
77
77
77
79
80
نظریه روانشانسی انفرادی آدلر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نظریه یادگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
عزت نفس و دلبستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
رابطه دلبستگی و انواع اختلالات اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………
انواع الگوهای ارتباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الگوهای ارتباطی عاطفی والد در هنگام آشفتگی کودک ……………………………………………………………………………………………………………..
طبقه بندی مادران با توجه به مدل کاری درونی متخصام – درمانده …………………………………………………………………………………………..
سطوح پردازش در ارتباط های والد – کودک ……………………………………………………………………………………………………………………………
سطح فردی : مدل کار درونی از خود درگیری …………………………………………………………………………………………………………………………….
سطح میان فردی : دریافت و ارسال پیام ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….
سطح فراشناختی : روز آمد کردن و باز بینی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
نقش ارتباط باز در ایجاد دلبستگی ایمن ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
چرخه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک ……………………………………………………………………………………………………………
آسیب شناسی روانی و ساختارهای تحولی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
نقش تجربه اولیه و سازگاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
اختلال در رابطه اولیه و آسیب شناسی روانی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
رابطه دلبستگی و برخی اختلالات خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اختلال های اضطرابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
افسردگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مداخله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : روش شناسی و تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مبانی نظری مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
معرفی مقیاس و کاربرد آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست
عنوان صفحه
80
81
82
82
83
86
86
89
92
94
96
101
56
59
37
40
87
88
89

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :داده های توصیفی-متن کامل

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

90
80
81
82
82
83
86
86
89
92
94
96
101
56
59
37
40
87
88
89
90
روش نمره گذاری مقیاس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
اعتبار و روایی مقیاس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
چگونگی و زمان اجرای پیش آزمون و پس آزمون …………………………………………………………………………………………………………………………
توضیح مختصر جلسات آموزش مادران …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم ( ارائه یافته های پژوهش )
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
بخش اول ، توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بخش دوم : تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : ( بحث و نتیجه گیری )
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
پیشنهادات کاربردی در ارتباط با اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….
ضمیمه
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست نمودارها
نمودار (1-2) چرخه ایمن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نمودار (2-2)چرخه اضطرابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
فهرست جداول
جدول (1-2) انواع ارتباطهای عاطفی مخرب مادر ……………………………………………………………………………………………………………………..
جدول (2-2) دلبستگی درماندگی / بیمناک : رفتارهای مربوط به دلبستگی مادرانی که کودک آنها
در جلسات باز دیدار به صورت آشفته / نزدیک شونده ( D- ایمن ) طبقه بندی شدند …………………………………………………….
جدول (1-4) میانگین ، انرحاف معیار نمره های آزمونهای گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون………………………………….
جدول (2-4) میانگین و انحراف معیار نمره های آزمودنیهای گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون …………………………………
جدول (3-4) نتایج آزمون لوین ، جهت بررسی همگنی و واریانهای نمرات آزمودنیهای گروه کنترل آزمایش ……………………
جدول(4-4) نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس مبتنی بر تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی
بر کاهش اضطراب کودکان در گروه های آزمایش و کنترل ………………………………………………………………………………………………
فهرست
عنوان صفحه
90
112
122
126
139
140
141
142
90
112
122
126
139

140
141
142

جدول (5-4) میانگین تعدیل شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ها
پیوست 1 . مبانی نظری برنامه آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) …………………………………………………………………………………….
پیوست 2. برنامه کاربردی آموزش مادران ( مبتنی بر نظریه دلبستگی ) ……………………………………………………………………………………..
پیوست 3 . فعالیت های کارگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
آزمون اضطراب زانک ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
دیاگرام ابعاد رابطه باز و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع برنامه آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Abstract………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

نوشته ای دیگر :   تحقیق رایگان دربارهیادگیری الکترونیکی

چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی( دلبستگی پیوند عاطفی که افراد با یک موضوع دلبستگی که فراهم کننده امنیت است برقرار می کنند و باعث سازگاری روانی در سر تا سر عمر می باشد ) و اضطراب ( حالتی که با احساس وحشت مشخص می شود و با علائم جسمی و تحریفاهای ادراکی و شناختی همراه است ) کودکان انجام شده است . روش تحقیق : نمونه مورد بررسی شامل 24 دانش آموز دختر دبستانی منطقه 2 تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه 12 نفر آزمایش و گواه قرار گرفته اند و به آزمون اضطراب زانک در دو مرحله پاسخ داده اند و مادران در گروه آزمایش با برنامه آموزش بر مبنای نظریه دلبستگی آموزش دیدند
یافته ها: یافته های این پژوهش از روش تحلیل کوواریانس بدست آمده . بامیانگین نمره اضطراب (زانک) برای گروه کنترل «پیش آزمون» برابر 6/30 ، میانگین گروه کنترل (پس آزمون) برابر 1/36 و میانگین گروه آزمایش ( پیش آزمون ) برابر 2/31 و میانگین گروه آزمایش ( پس آزمون ) برابر 6/27 بدست آمد و « P0.01 , F=12.227» که نشان داده بین آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی و کاهش اضطراب کودکان رابطه معنادار وجود دارد . همچنین تحلیل آماری از طریق آزمون کوواریانس انجام گرفته است .
نتیجه : بر اساس یافته های پژوهش حاضر ، آموزشگران مادران در مدارس می توانند با بهره جویی از برناهای کامل و جامع بر مبنای نظریه دلبستگی در جهت کاهش اختلالات اضطرابی کودکان گام موثری بردارند .
کلید واژه ها : اضطراب ،‌آموزش مادران ، دلبستگی
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه:
دلبستگی مجموعه ای از رفتارهاست که باعث حفظ مجاورت مطلوب باچهره دلبستگی می شود .
وقتی که شخص در یک موقعیت آسیب زا قرار دارد ، زمانی است که بیشترین رفتار های دلبستگی از وی سرمی زند

]]>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *