دانلود پایان نامه

روش تاریخی
روش توصیفی – کیفی
روش پیمایشی(زمینه یابی)
روش تحلیل محتوایی
تحقیق میدانی
تحقیق مورد کاوانه
روش پانل
تحقیق همبستگی
پژوهش های علی(آزمایشی)
روش همبستگی: درتحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شودآیارابطه ای بین دو یاچندمتغیر کمی(قابل سنجش)وجوددارد، واگراین رابطه وجوددارد اندازه و حد آن چقدر است؟هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با یک متغیرپیچیده عمده مرتبط هستندارزیابی می کند. متغیرهایی که معلوم شودوابستگی زیادی ندارند، حذف شده و مورد بررسی قرار نمی گیرند و پیرامون متغیرهایی که وابستگی زیادی دارند(برای تعیین علی بودن این روابط)نیاز به مطالعات علی تطبیقی یا تجربی هست.نکته مهمی که بایدبه خاطرسپرداین است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی کندبلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می کند.(خاکی 1388،ص124-102).
بنابراین با توجه به مطالب مذکور روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.
4-3 تحقیق از نظر افق زمانی
تحقیق حاضربه دلیل این که در فاصله زمانی مشخص، در طی 12 ماه، از دی ماه سال 1391 تا آذر ماه 1392 انجام می شود.از نظر افق زمانی تحقیق مقطعی می باشد.
5-3 واحد تجزیه و تحلیل
واحد تجزیه و تحلیل، در این تحقیق سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام می باشد. باتوجه به فواصل جغرافیایی زیاد بین شعب سازمان موردپژوهش و همکاری نکردن برخی شعبه ها، از 13 شعبه ای که در سطح استان فعالیت می کند، شعبه های ایلام منطقه دو، شهرستان ایوان، شهرستان سرابله و شهر چوار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
6-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها
روشهای گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شوند.
1-6-3 روش های کتابخانه ای
روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق یعنی مطالعه ادبیات و سوابق پژوهشی، از این روش استفاده می شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.در تحقیقاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانه ای ندارندنیز محققان ناگزیر از کاربرد روشهای کتابخانه ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی، علی، همبستگی، تجربی و غیره، محقق باید ادبیات نظری و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کند ودر نتیجه، باید از روش کتابخانه ای استفاده کند.(حافظ نیا،1389،ص196).
2-6-3 روشهای میدانی
روشهای میدانی به روشهایی اطلاق می شودکه محقق برای گردآوری اطلاعات ناگریز است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحدهای تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونتگاهها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند.در واقع او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببردو با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویر برداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه بندی، و تجزیه وتحلیل به محل کار خود برگردد.روشهای متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: پرسش نامه ای، مصاحبه ای، مشاهده ای، آزمون، تصویربرداری، ترکیبی، گفتگووهمفکری گروهی(همان منبع، ص212-211).
1-2-6-3 روش پرسش نامه ای
یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی روش پرسش نامه ای است که امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع، امکان پذیر می سازد.در تحقیقات توصیفی پیمایشی و نیزتحقیقاتی که از گستره جغرافیایی زیادی برخوردار باشدو یا افراد جامعه آماری و نمونه آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسش نامه ای استفاده می شود. سوالات پرسش نامه می تواند شکلهای گوناگونی به شرح زیر داشته باشد:
سوالات باز : سوالاتی هستند که پاسخگورا محدود به انتخاب پاسخهای از پیش طراحی شده نمی کنند، بلکه محقق دست پاسخگو را باز می گذارد تا هر چه در مورد پاسخ لازم می داند، ارائه دهد.
سوالات بسته : سوالاتی هستندکه محقق با استفاده از مقیاس اسمی یا عددی ویا طیف های نگرش سنج و نیز بر اساس پاسخ های فرضی تنظیم می کندو پاسخگو از بین آنها پاسخ مورد نظر خود را انتخاب نموده، علامت می زند.به پرسشنامه ای که حاوی سوالات بسته باشدپرسش نامه منظم نیز گفته می شود.(همان منبع،ص213-212).
در پرسش نامه تحقیق حاضر،از یکسری سوالات بسته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.بدین ترتیب پاسخگوبرای پاسخ دادن به هر کدام از سوالات پرسش نامه باید یکی از گزینه ها را انتخاب نمایدو علامت بزند.از طرفی ساختار پرسشنامه شامل 3 بخش است؛ در بخش اول، عنوان، معرفی پژوهش و هدف از انجام آن برای پاسخگوبیان شده است.و برای بخش دوم تعداد5 سوال در مورد جنسیت، سن، سابقه خدمت، رده سازمانی و میزان تحصیلات پاسخگویان در نظر گرفته شده است.در بخش سوم یکسری سوال بسته برای گردآوری اطلاعات طراحی گردیده است.سوالات بسته شامل 40 سوال می شود که19 سوال اول مربوط به اتوماسیون، 7سوال مربوط به اینترنت، 7سوال مربوط به اینترانت و 7سوال آخر مربوط به تلفن داخلی است. درضمن سوالات پرسشنامه بر اساس اهداف اصلی سازمان مورد پژوهش، اهداف دولت الکترونیک و عوامل موثر بر بهبودعملکردکارکنان طراحی گردیده اند.
در این تحقیق به دلیل نزدیک بودن پاسخگویان و همچنین سریعتر و ارزان تر بودن و بدلیل توضیح دادن به پاسخ دهندگان توسط محقق در تحویل پرسش نامه، پرسش نامه به طریق حضوری توزیع و جمع آوری گردید.
2-2-6-3 مصاحبه
مصاحبه روشی است که در آن اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق ارتباط مستقیم بین پرسشگریا محقق با پاسخگو گردآوری می شود.در واقع، مصاحبه یک مکالمه دوطرفه است که با طرح سوال مصاحبه گر به منظور کسب اطلاعات مربوط به تحقیق آغاز می شود.این امر می تواندبه صورت رودررو یا برقراری ارتباط تلفنی انجام پذیرد.
درتحقیق حاضربا استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت مطالعات مقدماتی و تدوین ادبیات و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفته و از سایت های اینترنتی در جهت استفاده از مطالب تحقیق استفاده شد.
7-3 نحوه امتیاز بندی پرسش نامه
در پرسش نامه تحقیق حاضر همانطور که اشاره شد در سوالات از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت برای گرفتن نظرات پاسخگویان استفاده شده است.نحوه امتیاز بندی این سوالات در جدول (1-3)آمده است.
جدول(1-3): نحوه امتیاز بندی به گزینه های پرسش نامه

مطلب مرتبط با این موضوع :  پورتفولیو، سبد، انفرادی، پروژه،، استراتژیک، پورتفولیوی

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیارکم
5 4 3 2 1

8-3 روش های غیر مستقیم در جمع آوری داده ها
استفاده از اسناد و مدارک، سایتهای اینترنتی، مقالات و…
در تحقیق حاضر به منظورتعدادکارکنان و نمونه گیری آنان به پرونده های کارگزینی کارکنان سازمان مراجعه شد. همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفته و از سایت اینترانت سازمان در جهت استفاده از مطالب تحقیق استفاده شد.
9-3 روایی روایی ابزار سنجش
پرسشنامه تحقیق حاضر از نوع محقق ساخته است که در ادامه روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد وهم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا محمدرضا، 1389، ص 182).
برای این که پرسش نامه مربوط از روایی لازم برخوردار باشد، محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای(خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق)، شاخص هایی را از میان معیارهای موجود در متون نظری تحقیق،اهداف سازمان کمیته امداد، دولت الکترونیک وعوامل موثر بر بهبودعملکرد کارکنان برگزید. و در ادامه به منظور کسب اطمینان از روایی محتوای سوالات موجود در پرسش نامه، اقدام به کسب نظر متخصصین آکادمیک شدکه به همین منظور محقق آنها را به رویت چند تن از اساتید محترم از جمله استاد راهنما و مشاور رسانید و همچنین بمنظور کسب اطمینان از روایی صوری سوالات پرسش نامه نکات مبهم و نارسای پرسش نامه، بر طرف و برخی از گزینه ها که ارتباطی با فرضیه ها و اهداف تحقیق نداشتند، حذف و چند شاخص دیگرکه به نظر می رسید ارتباط تنگاتنگی با موضوع پژوهش داشته باشد. به شاخص های قبلی اضافه شد و در نهایت پس از اعمال نظرات اصلاحی، پرسش نامه تدوین و اعتبار آن توسط افراد مذکور، مورد تایید قرار گرفت.
ضمنا به منظور ارتقاء پایایی و روایی پرسش نامه پژوهش حاضر، علاوه بر اقدامات مذکور سعی گردیدتا نکات ذیل در تهیه و تنظیم پرسش نامه لحاظ گردد:
از آوردن سوالهای نامفهوم و مبهم پرهیز گردیده و سعی شده تا سوالهای روشن، دقیق وبدون ابهام تدوین شوند.
از آوردن سوالهای طولانی و پیچیده اجتناب گردید و سوالهایی مطرح گردید که پاسخ دهنده بتواند آنها را به آسانی درک کند.
از درج سوالات غیر ضروری و خسته کننده پرهیز شد.
اصل اختصار، رسایی و سادگی لغات و واژگان لحاظ گردید.
در آغاز توزیع پرسشنامه خطاب به پاسخگو او را از اهداف تحقیق، مطلع و آگاه نمودیم.
بعد از طراحی پرسش نامه و انجام اصلاحات لازم و تایید استاد راهنما و مشاور، پرسش نامه به صورت آزمایشی بین هشت نفر از کارکنان توزیع شد و بعد از جمع آوری و اخذ نظرات کارکنان، ویرایشهای لازم در آن اعمال شد تا هر گونه ابهام احتمالی ازپرسشنامه برطرف شود.
10-3 پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزار که ازآن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا محمدرضا، 1389،ص183)
یکی از روشهای محاسبه ضریب پایایی، استفاده از آزمون کرونباخ است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزار (اس.پی.اس.اس) نیز قابل محاسبه است. فرمول آن به شرح زیر است :

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، کارکنان، کمیته، ارکان، امداد، 14-4، اینترنت، تلفن، خمینی(ره)استان، خمینی(ره)، وجدول، اینترانت

که در این فرمول:
J: تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون،
Si:واریانس سوال iام
S: واریانس کل آزمون(سرمد و دیگران،،1380ص169).
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از60 درصدمعمولا ضعیف، دامنه 70 درصد قابل قبول، و دامنه بیش از 80 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد بهتر است.(سکاران،1381،ص385).
بررسی پایایی ماده های پرسشنامه:
پایایی ماده های پرسشنامه با روش تحلیل پایایی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل پایایی برای ماده های ((استفاده از اتوماسیون اداری))، ((استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری))، ((استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری))، ((استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) و ((بهبود عملکرد کارکنان)) در زیر گزارش داده شده است.
1 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اتوماسیون اداری)) برابر است با 90/0 که نشان دهنده ثبات و پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
2 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 65/0 که نشان دهنده پایایی بالا و قابل قبول در این متغییر است.
3 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 93/0 که نشان دهنده پایایی و ثبات بسیار بالا در این متغییر می باشد.
4 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 88/0 که نشان دهنده ثبات و پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
5 – آلفای کرونباخ متغییر ((بهبود عملکرد کارکنان)) برابر است با 91/0 که نشان دهنده پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
در مجموع اعتبار تمامی مولفه های پرسشنامه در سطح بالا و قابل قبول می باشد و نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه است.
11-3 شاخص های پرسش نامه
جدول(2-3)شاخصهای فرضیه اصلی جدول(3-3) شاخص های فرضیه فرعی اول
شاخص های اجرای اتومایسیون شاخص های اینترنت
انگیزه سهولت امور
عملکرد بهبودعملکرد
رضایت شغلی سرعت
کاهش هزینه ها رضایت شغلی
سهولت در انجام امور انگیزه
سطح کیفی خدمات ارائه شده سطح دانش و سواد کارکنان
سطح دانش و معلومات کاهش هزینه ها
بهره وری
طبقه بندی اطلاعات
دقت و کیفیت تصمیم گیری
هدف های فردی و سازمانی
سرعت در انجام امور
عملکرد
پاسخگویی به ارباب رجوع
کاهش تعارض
انعطاف پذیری
رشدوگسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی
جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم

مطلب مرتبط با این موضوع :  تور کیش و جاذبه های دیدنی آن