دانلود پایان نامه : بررسی و شناخت موًثرترین ابزارهای ارتباطات بازاریابی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان : بررسی و شناخت موًثرترین ابزارهای ارتباطات  بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق 

پایان نامه ارشد رشته مدیریت

با موضوع :

بررسی و شناخت موًثرترین ابزارهای ارتباطات  بازاریابی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه

1-1- بیان مسأله

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

3-1- گزاره های تحقیق

4-1- فرضیه های تحقیق

5-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

1-5-1- هدف کلی

2-5-1- اهداف فرعی

6-1- روش تحقیق

7-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه

8-1- روش تحلیل داده ها

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه

1-2-)مروری بر مبانی بازاریابی

1-1-2)مفهوم بازاریابی

2-1-2)تعریف بازاریابی

3-1-2) مدیریت بازاریابی

4-1-2) فلسفه های مدیریت بازاریابی

5-1-2)دیدگاه های مختلف بازاریابی

6-1-2)هدف های نظام بازاریابی

7-1-2)اجزاء بازاریابی

8-1-2) عناصر استراتژی های بازاریابی

9-1-2)وظایف بازاریابی

2-2)آمیخته های بازاریابی

1-2-2) وظایف آمیخته های بازاریابی

2-2-2)انواع بازاریابی

3-2-2) بازاریابی خدمات

3-2) ارتباطات و ترویج

1-3-2) مقدمه

2-3-2) اهمیت ارتباطات بازاریابی

3-3-2) تعریف ترویج

4-3-2) هدف های ترویج

5-3-2) آمیخته ترویج

6-3-2)ایجاد آمیخته ترویج

7-3-2) مخاطبین هدف

8-3-2) انتخاب یک پیام

9-3-3) انتخاب رسانه

10-3-2)تعیین بودجه آمیخته ترویج

11-3-2) فرایند  تأثیر گذاری بر روی مشتریان

12-3-2) تركیب بهینه آمیخته ترویج

13-3-2) شناخت ماهیت هر یک از ابزارهای ترویجی

14-3-2)عوامل موثر در تعیین تركیب عناصر ترویجی

15-3-2) روش های تبلیغات

17-3-2) آمیخته ترفیع و اهمیت مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی

18-3-2) اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی

19-3-2) ابزارهای نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی

20-3-2) بودجه ی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

21-3-2) مدل سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی

4-2) رفتار مصرف کننده

1-4-2) تصمیم گیری خرید

2-4-2) فرایند تصمیم گیری خرید

3-4-2) انواع تصمیم گیری مصرف کننده

4-4-2) انواع ریسک

5-4-2) فرایند تصمیم گیری خریداران تجاری

6-4-2) فرایند ارزیابی مصرف کننده

7-4-2) انگیزه های رفتار خریدار

5-2) شناسایی و هدف گیری مشتریان

1-5-2) مقدمه

2-5-2) مفهوم تقسیم بازار

3-5-2) هدف از تقسیم بازار

4-5-2) رابطه بین تقسین بازار و هزینه های آن

6-2) پیشینه تحقیق

1-6-2) پیشینه تحقیق در ایران

2-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از كشور

7-2) بررسی چهار چوب های نظری موجود

5-7-2) چهار چوب نظری تحقیق

9

9

9

14

15

16

19

19

21

22

22

23

27

27

28

28

28

29

30

30

30

32

34

35

35

36

37

38

39

42

44

48

49

50

51

51

55

57

57

59

59

59

59

60

60

60

61

62

62

63

63

65

66

75

 

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه

1-3- مساله تحقیق

2-3- اهداف تحقیق

3-3- نوع روش تحقیق

4-3- جامعه آماری

5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

6-3- ابزار گردآوری اطلاعات

7-3- روایی و پایایی پرسشنامه

8-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

9-3- قلمرو موضوعی ، زمانی و مکانی تحقیق

75

75

76

76

79

80

80

81

82

86

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه

1-4- آمارتوصیفی اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

2-4- آزمون نرمال بودن متغیر ها ( آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، KS )

3-4- بررسی پایایی تحقیق

4-4- تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی

5-4- رتبه بندی گزینه ها با بهره گرفتن از روش Topsis

6-4- جمع بندی

88

88

91

92

94

102

112

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه

 1-5- بحث در مورد یافته های تحقیق

 2-5- نتایج حاصل از آزمون فرضها یا سوالات پژوهش

3-5- پیشنهادها برای تحقیقات آتی

4-5- جمع بندی

منابع

115

115

116

120

121

122

مقدمه

رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی[1] شایسته در بازار هدف عبارت است از: عرضه ی محصول مناسب، در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب  Dibb Wensley,2002; Kimuli, 2006;) Mason,2007;Ambler,2000). جهت نیل به این منظور استفاده از ابزارهای ارتباطات بازاریابی مناسب و اثر بخش نقش حیاتی در تحقق راهبرد (های) بازاریابی بنگاه ایفا می کند( Blattberg,et. Al,1989; 1995 Kustin, 2004;). وظیفه ی برقراری ارتباط موثر با مشتریان و جامعه ی هدف در یک بنگاه اقتصادی را واحد بازاریابی می باشد. مدل مناسب ارتباطات یکپارچگی بازاریابی با ترکیب معینی از عناصری مانند تبلیغات غیر شخصی، عوامل ارتقاٍ فروش، روابط عمومی و فروش حضوری، تمهیدی مناسب برای نیل به اهداف تبلیغاتی و بازاریابی بنگاه است(Kotlr, 2003:236; Blech, 2001:47) به بیان بهتر تغییر های تصمیم در قالب مدل های متفاوت ” ارتباطات یکپارچه بازاریابی ” چارچوبی فراهم می کنند که بنگاه وسیله ی ان ها برنامه هایی را برای فعالیت های ترفیعی خود در بازار توسعه دهد (Duncan, 2002) . بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای به کارگیری ابزارهای ارتباطات بازاریابی متصور است؛ یکی تصمیم گیری در خصوص جایگاه یابی محصولات و خدمات جدید در بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی های ترفیعی موجود (Almquist, 2007; Ehrenberg Brand, 2000; Esopo). که در مورد اخیر به دنبال کاهش هزینه های ترفیع و افزایش اثر بخشی آن ها می باشیم.

بیان مسأله

در دنیای پر رقابت کنونی که در آن شرکت ها در بدست آوردن سهم بازار حداکثر تلاش را از خود نشان می دهند؛ استفاده صحیح از ابزارهای ارتباطات  بازاریابی یک مزیت رقابتی برای شرکت ها به حساب می آید. از طرفی چنانچه این مسآله از سوی شرکت ها نادیده انگاشته شود، باعث اتلاف منابع وبه دنبال آن افزایش هزینه های بازاریابی می شود که در نهایت به ناکار آمدی در بدست دادن سهم بازار منتهی خواهد شد

با توجه به اینکه در شرکت های بیمه ای شاهد هزینه های بالای بازاریابی، اتلاف منابع، و ناکارآمدی در بدست آوردن سهم بازار مورد انتظارهستیم دلایلی بر وجود این مسآله داریم که در شرکت های بیمه ای ابزارهای ارتباطات  بازاریابی به در ستی شناسایی و رتبه بندی نشده و منجر به اتلاف منابع و افزایش هزینه ها گشته است و چنانچه این مسآله به موقع بررسی و رفع نگردد موجبات به خطر افتادن وضعیت رقابتی شرکت های بیمه ای را فراهم خواهد آورد.

لذا لازم می دانیم که ابزارهای ارتباطات بازاریابی را در شرکت های بیمه ای رتبه بندی کنیم تا از اتلاف منابع جلوگیری به عمل آوریم و به نبال کاهش هزینه ها باشیم.

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

شناخت و رتبه بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی برای شرکت هایی  که می خواهد بقا، رشد و سود آوری داشته باشند امری ضروری است. چنانچه این امر توسط شرکت ها نادیده گرفته شود منجر به افزایش هزینه ها، اتلاف منابع، از دست دادن سهم بازار و در نتیجه به خطر افتادن وضعیت رقابتی می شود.

با انجام این تحقیق می توان میزان اهمیت هر یک از عوامل ارتباطات بازاریابی را در شرکت های بیمه ای شناسایی کرده تا بتوان با هزینه کمتر مشتری بیشتری را جذب نمود و از اتلاف منابع و افزایش هزینه های بازاریابی جلوگیری به عمل آورد که نهایاً باعث بهبود وضعیت رقابتی شرکت های بیمه ای خواهد شد. بنابراین رتبه بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی از منظر رفتار مصرف کننده در شرکت های بیمه ای ضروری  به نظر می رسد.

گزاره های تحقیق:

پرسش های اصلی و فرعی

1-ابزارهای ارتباطات بازاریابی در شرکت های بیمه ای کدامند؟

2-رتبه بندی تاًثیر ابزارهای بازاریابی بر تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای چگونه است؟

فرضیه های تحقیق

1- آیا تبلیغات با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

2-آیا فروش شخصی با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

3- آیا پیشبرد فروش با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

4- آیا روابط عمومی با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

5- آیا آیا بازاریابی مستقیم با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

6- آیا شهرت با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

7- آیا بانی گری با تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای رابطه دارد؟

هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف کلی

هدف کلی این تحقیق شناخت موًثرترین ابزارهای ارتباطات  بازاریابی می باشد که بر روی تصمیم خریدار در شرکت های بیمه ای تاًثیر می گذارد. 

اهداف فرعی

  • احصا ابزارهای بازاریابی.
  • رتبه بندی تاًیر ابزارهای ارتباطات بازاریابی با توجه به شاخص های تعیین الویت.

شرح واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق

بازاریابی: بازاریابی یک فرایند اجتماعی بازاریابی است که به وسیله آن، افراد و گروه ها، نیازهه و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالا های مفید و با ارزش با دیگران، تاًمین می کنند(کاتلر،1385:9).

ابزارهای ارتباطات بازاریابی: ابزارهای ارتباطات  بازاریابی عبارتند از آمیخته ای خاص از تبلیغات، فروش شخصی، پیشبرد فروش، روابط عمومی، و بازاریابی مستقیم که یک  شرکت استفاده می کند تا اهداف بازاریابی و تبلیغاتش را دنبال کند(Rajagopal،2007:437).

به بیان دیگر، ابزارهای ارتباطات بازاریابی پیوند ارتباطی بین فروشندگان و خریداران می باشند تا اهداف تاًثیر گذاری، آگاهی دادن، یامتقاعد کردن یک مشتری بالقوه جهت تصمیم خرید را دنبال کنند (Kurtz،2010). در حقیقت ارتباطات بازاریابی سعی دارد که به مردم نشان بدهد که کالای مورد نظر چگونه یک مشکل را حل می کند و یا نیازی که آن ها دارند را ارضا می کند(Khopper et at.2006).

این مفهوم به شرکت ها کمک می کند تا روش های ناسب و موثر ارتباط و تماس با مشتریان، همچنین سایر ذینفعان همانند کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، سرمایه گذاران و سایر موًسسات مرتبط را مورد شناسایی و استفاده قرار دهند(بیرانوند،1389:63).

روش کلی تحقیق

روش کلی این تحقیق اکتشافی می باشد زیرا در این تحقیق ابزارهای ارتباطات موجود در بازار شناسایی و رتبه بندی خواهند شد.

قلمرو مکانی- جامعه تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های بیه ای می باشند و جامعه تحقیق عبارتند از کلیه مدیران و کارشناسان بازاریابی و نمایندگانی های صدور شرکت های بیمه ای است.

روش نمونه گیری و تخین حجم جامعه

روش نمونه گیری در این تحقیق به روش نظر سنجی  می باشد و ابزار مورد استفاده پرسشنامه در حضور محقق است.

روش تحلیل داده ها

1-ازمون صوری برای تعیین روایی پرسشنامه؛

2-آزمون میانگین برای تعیین جهت گیری پاسخ ها؛

-اولویت بندی میانگین ها برای رتبه بندی روش های ارتباطات بازاریابی با بهره گرفتن از روش تاپسیس مدل تحقیق آزمون می شود.

چارچوب کلان نظری تحقیق

متغییرهای مستقل این تحقیق عبارتند از تبلیغات، فروش شخصی، روابط عمومی، و بازاریابی مستقیم.و متغییروابسته تصمیم خریدار می باشد. این مدل که در شکل 1-1 نمایان است با بهره گرفتن از چندین مدل علمی با بهره گرفتن از منابع گوناگون، توسط محقق و استاد راهنمای وی طراحی گردیده که مدل های استفاده شده برای طراحی ین مدل به مبسوط در فصل 2 آمده است.

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147440]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com