منبع مقاله با موضوع طیف1H، طیفFT-IR، کربونیتریل

دانلود پایان نامه

1-1 واکنشهایچندجزئی 3
1-2 پیریدوپیریمیدینها 3
1-2-1 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینها 5
1-2-1-1سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرمحیطآبیوبدونکاتالیزگر: 5
1-2-1-2 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرZrO2 6
1-2-1-3 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازنانوکاتالیزگرFe3O4 7
1-2-1-4 سنتزپیریدو[3،2-d]پیریمیدینهادرشرایطکلاسیکبااستفادهازکاتالیزگرتریاتیلبنزیلآمونیومکلرید (TEBAC) 7
1-2-1-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازچالکون 9
1-2-1-6 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز4-آمینو-6،2-دیهیدروکسیلپیریدین 9
1-2-1-7 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازآریلیدینمالونونیتریل 10
1-2-1-8 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز6-آمینواوراسیل 10
1-2-1-9 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازواکنشدیلزآلدر 11
1-2-1-10 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرپالادیماستاتوپتاسیمکربنات 12
1-2-1-11 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازباربیتوریکاسید 13
1-2-1-12 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازآیزاتین 14
1-2-1-13 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرویتامینB1 15
1-2-1-14 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهاز2-آمینو-6-فنیل-4-(تریفلوئورومتیل) نیکوتینونیتریل 16
1-2-1-15 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرهیدروکلریکاسید 17
1-2-1-16 تهیهمشتقاتپیرازولو]’3،’4: 6،5[پیریدو]3،2-[dپیریمیدینبااستفادهازتیوباربیتوریکاسید 17
1-2-1-17 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرایندیمتریکلرید 18
1-2-1-18 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینباکاتالیزگرپارا-تولوئنسولفونیکاسید 19
1-2-1-19 تهیهمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازمشتقاتپیریدین 20
1-2-2 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطریزموج 21
1-2-2-1 استفادهاز 3،1-دیمتیلباربیتوریکاسید 21
1-2-2-2 استفادهاز 6،2- دیآمینوپیریمیدین-4-(H3)-اون 21
1-2-2-3 استفادهازمالونونیتریل 22
1-2-2-4 استفادهاز 1-فنیلمالایمید 23
1-2-2-5 استفادهازتترونیکاسید 23
1-2-2-6 استفادهاز 2،1-دیفنیلاتانون 25
1-2-3 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدیندرشرایطفراصوت 26
1-2-3-1 استفادهاز 3،1-اینداندیاون 26
1-2-3-2 استفادهازپیرازولآمین 26
فصل دوم
2-1 هدفتحقیق 29
2-2 روشتحقیق 30
2-2-1 تهیهترکیب 7-آمینو-3،1-دیمتیل-5-(4-کلروفنیل)-1H-پیریدو[3،2-d]پیریمیدین-4،2-دیاون (a93) 30
2-3 مکانیسمپیشنهادیواکنش 33
2-4 بررسیعواملموثردرواکنش 34
2-4-1 اثرکاتالیزگرهایمختلفبرواکنش 34
2-4-2 اثرمقدارکاتالیزگرK2CO3برپیشرفتواکنش 35
2-4-3 بررسیاثردمابرپیشرفتواکنش 36
2-4-4 بررسیاثرحلالبرپیشرفتواکنش 37
2-5 سنتزمشتقاتپیریدو[3،2-d]پیریمیدینبااستفادهازکاتالیزگرK2CO3 37
2-6 نتیجهگیری 42
2-7 پیشنهادبرایکارهایآینده 42
فصل سوم
3-1 تکنیکهایعمومی 44
3-2 روشعمومیتهیهمشتقاتپیریدو]3،2-[dپیریمیدین 44
3-3 تهیه.7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93) 45
3-4 تهیه 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b93( 46
3-5 تهیه 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین 47
-6-کربونیتریل (c93) 47
3-6 تهیه 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (d93) 48
3-7 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-پیریمیدین-6-کربونیتریل ((93e) [d 49
3-8 تهیه 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93f) 50
3-9 تهیه 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(93g) 51
3-10 تهیه 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a94) 52
3-11 تهیه 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94) 53
3-12 تهیه 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94) 54
3-13 تهیه 6-آمینو-2-تیو.اکسو-3،2-دی.هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون.(27) 55
3-14 تهیه 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (a95) 56
3-15 تهیه 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل(95b) 57
3-16 تهیه 7-آمینو-4-اکسو-5-فنیل-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95c) 58
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93) 61
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93) 62
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (a93) 63
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93) 64
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93) 65
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(2-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (b93) 66
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93) 67
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93) 68
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93) 69
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (c93) 70
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93) 71
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93) 72
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93) 73
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-برمو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (d93) 74
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93) 75
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93) 76
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (e93) 77
طیف FT-IR7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93) 78
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93) 79
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(3-کلرو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (f93) 80
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93) 81
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93) 82
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-نیترو.فنیل)-3،1-دی.متیل-4،2-دی.اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g93) 83
طیفFT-IR 7-آمینو-4،2-دی.اکسو-5-فنیل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل.(a94) 84
طیف1H NMR 7-آمـینـو-4،2-دی.اکسـو-5-فنیـل-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (a94) 86
طیفFT-IR 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94) 87
طیف1H NMR 7-آمینـو-5-(2-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریدو]3،2-[dپیریمیـدین-6-کربونیتریل (b94) 88
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94) 89
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلـرو.فنیل)-4،2-دی.اکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریـدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (c94) 90
طیفFT-IR 6-آمینو-2-تیو.اکسو-3،2-دی.هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون.(27) 91
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل(95a) 92
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[d 93
پیریمیدین-6-کربونیتریل (a95) 93
طیف13C NMR 7-آمینو-5-(4-فلوئورو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[d 94
پیریمیدین-6- کربونیتریل (a95) 94
طیفFT-IR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95b) 95
95
طیف1H NMR 7-آمینو-5-(4-کلرو.فنیل)-4-اکسو-2-تیواکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (b95) 96
طیفFT-IR 7-آمینـو-4-اکسـو-5-فنیل-2-تیـواکسـو-4،3،2،1-تتـراهیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل(95c) 97
فهرست جداول
فهرست صفحه
جدول 2-1 اثر کاتالیزگرهای مختلف برای سنتز ترکیب.a93، a94 وa95………………………………………………….35
جدول 2-2 بررسی اثر مقدار کاتالیزگر.K2CO3 بربازده و زمان محصول.a93…………………………………………….36
جدول 2-3 بررسی اثر دما در سنتز ترکیب.a93……………………………………………………………………………………..36
جدول 2-4 اثر حلال های مختلف در تهیه ترکیب.a93با کاتالیزگرK2CO3……………………………………………..37
جدول 2-5 سنتز پیریدو]3،2- [dپیریمیدین ها در شرایط بهینه……………………………………………………………….38
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1 ساختار برخی از پیریدوپیریمیدین ها 3
شکل 1-2 ساختار برخی از پیریدو[3،2-d]پیریمیدین های فعال زیستی 4
شمای 1-1 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی و بدون کاتالیزگر 5
شمای 1-2 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی 5
شمای 1-3 تهیه مشتقات پیریدو[3،2-d]پیریمیدین در محیط آبی با کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات 6
شمای 1-4 استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیوم

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رایگان درموردسلسله مراتب

پاسخی بگذارید