آموزشی

1-4مقدمه
در تلاش فهمیدن واقعیت، ما تا حدی نظیر کسی هستیم که تلاش می کند مکانیزم یک ساعت در بسته را درک کند. او صفحه و عقربه های متحرک آن را می بیند، حتی تیک تیک آن را نیز می شنود، اما هیچ راهی برای باز کردن در آن نداردو اگر زیرک و باهوش باشدممکن است تصویری از مکانیزم آن درست کند که بتواند جوابگوی همه چیزهایی باشد که مشاهده می کند. اما هرگز نمی تواندکاملا مطمئن باشدکه تصویر او تنها تصویری است که می تواند مشاهدات او را توضیح دهد او هرگز قادر نخواهد بود که تصویر خود را با مکانیزم واقعی مقایسه کند و حتی نمی تواند امکان چنین مقایسه ای را تصور کند.((انیشتن))
پس از آنکه محقق اطلاعات و داده ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمودو جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع را تهیه کرد، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کنداطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها رادر مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه های خود جهت داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.(حافظ نیا، 1389، ص267).
فنون آماری مورد استفاده در تحقیق، نه از نظر طبیعت پرسشها بلکه از نظر طبیعت داده هایی که این فنون آماری باید در مورد آنها به کار رود نیز متفاوت است. لذا پژوهشگر باید تصمیم بگیرد که از چه فنون آماری برای سازمان دادن، خلاصه کردن و نمایش داده ها استفاده نماید.(خاکی،1382، ص320).

پس از اینکه روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیات جمع آوری کردیم در این فصل با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و…سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و جمع آوری نمودیم و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله ما را در تحقیق هدایت کرده اند، مورد آزمون قرار دادیم. در این فصل بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه سیزدهم نرم افزار آماری (اس.پی.اس.اس) و همچنین نرم افزار اکسل استفاده شده است.
2-4 تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگربرای دستیابی به پاسخ پرسش تحقیق از طریق آزمون فرضیه ها، داده ها را به قسمت ها و بخشهایی تجزیه می کند، اما تحلیل داده های پژوهش به خودی خود پاسخ پرسشها را ارایه نمی دهدو تفسیر داده ها ضروری است. تفسیر کردن به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده هاست. تبیین داده های خام دشوار و یا غیر ممکن است، شخص باید ابتدا داده ها را تجزیه و تحلیل کند و سپس به تفسیر آنها بپردازد.تحلیل به معنی طبقه بندی، تنطیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است. هدف از تحلیل، تقلیل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر است به نحوی که بتوان روابط متغیرهای گوناگون مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. همانطور که گفته شد نخستین هدف آمار، دستکاری و خلاصه کردن داده های عددی و مقایسه نتایج بدست آمده با انتظارات تصادفی است.(خاکی، 1388، ص325).
3-4 انواع تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهشگربرای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیه ای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل می تواند استفاده نماید، روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را می توان به سه نوع کلی که هر یک دارای روشهای خاص خود هستندتقسیم کرد. استفاده از هر یک از این انواع مشروط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قراردهد.(خاکی، 1388، ص326).
1-3-4 تجزیه و تحلیل توصیفی
در این نوع تجزیه و تحلیل، پژوهشگرداده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند، به عبارت دیگردر تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگرابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کندو سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیقی آنها را خلاصه می کند. معروفترین و پر مصرف ترین شاخص های آمار و توصیفی عبارتند از: انواع اندازه های مرکزی و پراکندگی.( همان منبع، 1388، ص327).
2-3-4 تجزیه و تحلیل مقایسه ای
در تجزیه و تحلیل مقایسه ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرند، با یکدیگر نیز مقایسه می شوند. سوالی که در این نوع تجزیه و تحلیل مطرح می شود این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر یا کوچکتر از شاخص آماری دیگر است؟ به این معنی که دو یا چند مشخص آمارتوصیفی(میانگین، میانه، انحراف استاندارد و واریانس) نسبت به همدیگرموردمقایسه واقع می شوند.(همان منبع، 1388، ص 333).

3-3-4 تجزیه و تحلیل علی
در تجزیه و تحلیل علی، روابط علت و معلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پژوهشگر با رد یا تائید فرضیه های آماری به تائید یا رد روابط علت و معلولی بین متغیرها می پردازد.( همان منبع، 1388، ص 334).
بنابراین با توجه به تعاریف موجود درپژوهش حاضراز تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است.
در این قسمت به بررسی مشخصه های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری مذکور از نظر جنس، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی و سوابق خدمت که داده های آن از قسمت اول پرسشنامه بدست آمده، پرداخته می شود.
آمار توصیفی
4-4 جنسیت
طبق جدول(1-4) اکثریت پاسخ دهندگان نمونه آماری این تحقیق را مردان تشکیل می دهند. که حدود 79/0 درصد را مردان و 21/0 مابقی را زنان تشکیل می دهند.
جدول (1-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت
جنسیت شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
مرد 41 79/0
زن 11 21/0
جمع کل 52 100

نمودار(1-4)نمودار ستونی بررسی وضعیت جنسی اعضای نمونه آماری

5-4 میزان تحصیلات
جدول و نمودار ذیل میزان تحصیلات کارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره)را نشان می دهد.
جدول(2-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
دیپلم 3 4/0
فوق دیپلم 14 28/0
لیسانس 34 66/0
فوق لیسانس 1 2/0
دکتری – –
جمع کل 52 100

نمودار(2-4)نمودار ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات کارکنان

6-4 وضعیت تاهل
جدول و نمودار ذیل ترکیب متاهل یا مجرد بودن نمونه کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (3-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
مجرد 8 15/0
متاهل 44 85/0
جمع کل 52 100

نمودار (3-4)نمونه ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت تاهل

7-4 وضعیت شغلی
جدول و نمودار ذیل ترکیب وضعیت شغلی نمونه کارکنان سازمان کمیته امداد استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (4-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی
وضعیت شغلی شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
رسمی 36 69/0
پیمانی – –
قراردادی 15 29/0
سایر 1 2/0
جمع کل 52 100

نمودار(4-4) نمودار ستونی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی

8-4 سابقه خدمت
جدول و نمودار ذیل ترکیب سابقه خدمت نمونه کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره)استان ایلام را نشان می دهد.
جدول (5-4) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت
سابقه خدمت شاخص های آماری
فراوانی درصدفراوانی
کمتراز5سال 9 17/0
10-5 سال 7 14/0
15-10 سال 8 16/0
15سال به بالا 28 53/0
جمع کل 52 100

نمودار(5-4)نمودارستونی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت

جدول14-4 فراوانی و درصدفراوانی پاسخگویان به سوالات پرسشنامه

سوالات خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی فراوانی درصد
فراوانی
1 3 77/5 3 77/5 14 93/26 28 85/53 4 70/7
2 – – 2 84/3 16 77/30 24 15/46 10 24/19
3 – – – – 13 25 30 70/57 9 30/17
4 – – – – 6 54/11 35 30/67 11 15/21
5 1 93/1 2 84/3 24 15/46 23 23/44 2 84/3
6 3 77/5 2 84/3 10 24/19 23 23/44 14 93/26
7 1 93/1 2 84/3 11 15/21 26 50 12 07/23
8 – – 3 77/5 10 24/19 26 50 13 25
9 – – – – 16 77/30 24 15/46 12 07/23
10 – – – – 11 15/21 33 46/33 8 38/15
11 – – 3 77/5 18 46/13 23 23/44 8 38/15
12 1 93/1 2 84/3 8 38/15 25 07/48 16 76/30
13 1 93/1 2 84/3 16 76/30 25 07/48 8 38/15
14 1 93/1 2 84/3 23 23/24 20 46/38 6 54/11
15 – – 3 77/5 14 93/26 32 54/61 3 77/5
16 – – – – 18 46/13 28 85/53 6 54/11
17 – – 4 70/7 6 54/11 24 15/46 18 61/34
18 1 93/1 5 61/9 12 07/23 28 85/53 6 54/11
19 1 93/1 3 77/5 13 25 32 54/61 3 77/5
20 1 93/1 – – 9 30/17 27 92/51 14 93/26
21 – – 3 77/5 15 85/28 23 23/44 11 15/21
22 – – 3 77/5 18 61/34 24 15/46 7 46/13
23 – – – – 7 46/13 28 85/53 17 70/32
24 – – 4 70/7 11 15/21 25 07/48 12 07/23
25 – – 3 77/5 17 70/32 23 23/44 9 30/17
26 – – 4 70/7 10 24/19 28 85/53 10 24/19
27 – – 3 77/5 11 15/21 23 23/44 15 85/28
28 1 93/1 4 70/7 14 93/26 24 15/46 9 30/17
29 1 93/1 1 93/1 11 15/21 26 50 13 25
30 1 93/1 2 84/3 19 54/36 23 23/44 7 46/13
31 1 93/1 2 84/3 16 76/30 27 92/51 6 54/11
32 1 93/1 2 84/3 14 93/26 29 77/55 6 54/11
33 1 93/1 6 54/11 11 15/21 23 23/44 11 15/21
34 – – – – 17 70/32 30 70/57 5 61/9
35 1 93/1 6 54/11 18 61/34 22 30/42 5 61/9
36 – – 4 70/7 14 93/26 28 85/53 6 54/11
37 1 93/1 2 84/3 18 46/13 28 85/53 3 77/5
38 – – 5 61/9 16 76/30 27 92/51 4 70/7
39 1 93/1 6 54/11 16 76/30 24 15/46 5 61/9
40 – – 3 77/5 14 93/26 31 61/59 4 70/7

آمار استنباطی
9-4تحلیل های استنباطی
در این بخش پس از طرح هر فرضیه یافته های مربوط ارائه شده و به استنباط آماری خواهیم پرداخت.
1-9-4تحلیل فرضیه اصلی:
میان استفاده از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد.
در فرضیه اصلی فرض H1 همان فرضیه پژوهشگر است؛ بنابراین فرض H0، بیانگر این خواهد بود که، استفاده از اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام رابطه ندارد. برای پاسخ به فرضیه اصلیِ پژوهش، ضرایب همبستگی دو به دویی متغیرهای مورد نظر به شیوه گشتاوری پیرسون محاسبه شد. جدول 6-4 نتایج اجرای تحلیل همبستگی را نشان میدهد.
جدول 7 – 4: ماتریس همبستگی متغییر استفاده اتوماسیون اداری با متغییر بهبود عملکرد کارکنان
متغییرها 1 2
1 – استفاده اتوماسیون اداری 1 **0.85
2 – بهبود عملکرد کارکنان **0.85 1
0.01P : ** ، 0.05P : *
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغییر استفاده از اتوماسیون اداری با متغییر بهبود عملکرد کارکنان رابطه مثبت(85/0) دارد که این رابطه به لحاظ آماری در سطح 01/0 معنادار می باشد؛ بر اساس این نتایج فرضیه پژوهشگر مبنی بر وجود رابطه بین استفاده از اتوماسیون اداری و بهبود عملکرد کارکنان تایید می شود و فرض H0 رد می گردد. جهت بررسی اینکه استفاده از اتوماسیون اداری تا چه میزان می تواند پیش بینی کننده بهبود عملکرد کارکنان باشد از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد که نتیجه آن در جدول 7 -4 مشاهده می شود.
جدول 8 – 4 : خلاصه رگرسیون همزمان بهبود عملکرد کارکنان روی استفاده اتوماسیون اداری
متغییر ملاک متغییر پیش بین R R2 F p-value β t p-value
بهبود عملکرد کارکنان استفاده اتوماسیون اداری 71/0 72/0 26/127 000/0 847/0 28/11 000/0

با توجه به

]]>