گسترش جمعیت و بوجود آمدن زندگی اجتماعی از جمله عواملی است که سبب ایجاد و توسعه پدیده¬ای به نام سازمان می¬گردند، سازمانها در ابتدا ساده بودند و کلیه عملیات آنها بصورت حضوری (رودررو) انجام می شد ولی به تدریج با افزایش شهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها و همچنین پیچیده شدن زندگی اجتماعی، سازمانها کامل شدند و این تکامل در قرن 21 شدت بیشتری یافته است، بطوریکه قابل مقایسه با سازمانهای ابتدایی نیستند. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوترها و تکنولوژی¬های نوین و رسانه های پیشرفته هیچ کشوری نمی¬تواند قرن 21 را بدون زیر ساخت الکترونیکی اداره کند (National science and Technology Council, 1999).
مراحل انجام عملیات در بسیاری از سازمانها به گونه ای است که فعالیت¬هایی که قبلاً در طی چند روز انجام می شد، امروز در چند دقیقه و حتی در چند ثانیه همراه با کیفیت بهتر صورت می¬گیرند و این نشان دهنده تاثیر فناوری در سازمانهاست، به این ترتیب انجام عملیات با حداقل زمان و هزینه و حداکثر سرعت و دقت به همراه تکنولوژی امن، توجه همه سازمانها را به خود جلب کرده است تا از این طریق یکپارچگی و نظم سازمانها و امکان تبادل اطلاعات فراهم گردد. از عوامل اساسی در توانمندی سازمان در برابر دیگر سازمانها، انجام عملیات با سرعت و دقت بالا می باشد، همچنین برای بقاء و پیشرفت نیاز به فناوری دارند که سیستم¬های اتوماسیون اداری (OAS) می توانند از طریق ایجاد تکنولوژی های نوین این هدف را تحقق بخشند.
از سوی دیگر، از آن جا که منابع یک کشور محدود است، افزایش بهره¬وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره¬وری (چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه) امری حیاتی و ضروری است. در همین راستا، یکی از مهمترین اهداف هر سازمان، ارتقای سطح بهره¬وری آن است. آن چه در سازمان ها مزیت زقابتی ایجاد می کند، بهره¬وری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثر بخش بهره¬وری همانند سایر مولفه ها و فرایندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است (نوروزیان¬قره¬تکان و همکاران، 1390).
طی سالیان اخیر استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهره¬گیری و استفاده از این سیستم ها را از خود نشان می¬دهند و حتی مبالغ زیادی را جهت راه اندازی و بکارگیری این سیستم ها پرداخت می¬نمایند، به همین جهت بحث سیستم¬های اتوماسیون اداری که نوعی از سیستم¬های اطلاعاتی است روز به روز اهمیت بیشتری می یابد.
با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق تاثیر سیستم¬های اتوماسیون اداری را بر بهره¬وری سازمان برق منطقه¬ای یزد بررسی می¬کنیم. به این ترتیب مهمترین سوالی که در این پایان¬نامه به دنبال پاسخگویی به آن هستیم، عبارتست از:
«آیا از دیدگاه کارکنان سازمان برق منطقه¬ای یزد، بین میزان استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری و بهره¬وری سازمان ارتباط معناداری وجود دارد؟»

اهمیت و ضرورت تحقیق
قرن بیست و یکم عصر جدیدی از انقلاب فناوری و عرصه نوآوری خواهد بود و در این میان فناوری اطلاعات به نحوی گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده و در واقع جلوتر از همه وارد قرن بیست و یکم شده است. همگرایی قدرتمند رایانه و فناوری-های اطلاعات و ارتباطات موجب شکل¬گیری مدل¬های جدیدی از کسب و کار شده¬اند. با آغاز عصر فراصنعتی و ورود به قرن بیست و یکم، کار کردن با داده¬ها و اطلاعات لازمه کسب موفقیت است (صحراگردجهرمی، 1384).
به علت گسترش بیش از حد پیچیدگی کارها، سازمانها در سالهای اخیر توجه زیادی به فناوری دارند. پیچیدگی موجود کارها در سازمانها ناشی از عوامل اقتصادی، رقابت جهانی، پیشرفت¬های فناوری و فشردگی زمان است. در همین راستا یکی از روش-هایی که تحولاتی در سازمان¬های کشور پدید می آورد بکارگیری سیستم¬های اتوماسیون اداری می¬باشد تا از این طریق به اثر بخشی کارها در سازمانها کمک گردد. بدین ترتیب شاهد پیشرفت روزافزون و سریع بکارگیری کامپیوتر و ابزارهای گوناگون جهت یکپارچه کردن عملیات هستیم، همچنین رشد روز افزون وسایل ارتباطی سبب تاثیر بسیار زیادی بر توانمندی سازمانها شده است.
با توجه به این که چنین تحولاتی در سازمانهای کشور جدید است، نقش سیستمهای اتوماسیون اداری در ارائه خدمات مطلوب¬تر و توانمند ساختن سازمانها در رویارویی با محیط¬های متنوع و در حال تغییر امروزی باید مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی می¬تواند در توسعه سیستم های اتوماسیون اداری موثر باشد.

اهداف تحقیق
اهداف علمی
هدف علمی این تحقیق بررسی ارتباط استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری با بهره¬وری سازمان¬ برق منطقه¬ای یزد می¬باشد.
اهداف کاربردی
در صورت اثبات وجود ارتباط بین میزان استفاده از سیستم¬های اتوماسیون اداری و بهره¬وری سازمان، اهمیت سیستم¬های اتوماسیون اداری بر مدیران سازمان گوشزد شده تا بدین وسیله و با فراهم کردن امکانات لازم موجبات موفقیت سازمان را فراهم نمایند.

فرضیات تحقیق
پژوهش معمولاً با مجهولی که محقق با آن روبرو است آغاز می¬شود. یعنی با موضوع نامعلوم و تردید آمیز. هر وقت با مساله-ای نامعین روبرو هستیم و درباره آن سوالات مبهم وجود دارد که پاسخ آن¬ها را نمی¬دانیم در آن صورت به دنبال جواب های دقیق برای سوالات خواهیم بود. بهترین روش حل این نوع تردیدها، تدوین فرضیه است. از طریق مطرح کردن مساله در قالب فرضیه ها می¬توانیم، روش گردآوری اطلاعات را طراحی کرده سپس در جهت پاسخ دادن به سوالات تحقیق داده¬های مورد نیاز را در اختیار داشته باشیم تا با تحلیل آن¬ها پاسخ¬های علمی برای سوالات تحقیق داشته باشیم.
برای یافتن پاسخ سوال تحقیق، فرضیاتی در قالب دو فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین شده است. که عبارتند از:
فرضیه¬ی اصلی اول: استفاده¬ی کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش بهره¬وری سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی اول: استفاده¬ی کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش کارایی سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی دوم: استفاده¬ی کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش اثربخشی سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی اصلی دوم: متغیرهای دموگرافیک بر روی بهره¬وری اثرگذار هستند.

قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی
تحقیق پیشرو یک تحقیق پیمایشی و مقطعی است که در سال 1392 انجام می شود. لذا قلمرو زمانی تحقیق محدود به همین سال می شود.
قلمرو مکانی
این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان سازمان برق منطقه ای یزد به انجام خواهد رسید. بنابراین قلمرو مکانی تحقیق، سازمان برق منطقه¬ای استاد یزد می باشد.

روش تحقیق
چون از نتایج این پژوهش می¬توان به صورت علمی استفاده کرد از نظر مبنای بنیادی، این پژوهش از نوع کاربردی است. همچنین از آنجایی که محقق در شرایط داخلی یک سازمان حضور پیدا می¬کند لذا این پژوهش در زمره مطالعات میدانی نیز قرار می¬گیرد. علاوه بر این، تحقیق پیش¬رو از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬ی محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت استفاده گردید. این قسمت عبارتند از: (1) ویژگی¬های جمعیت¬شناختی، (2) میزان استفاده از اتوماسیون اداری، (3) سوالات مربوط به کارایی و اثربخشی.
هر کدام از این قسمت¬ها از چندین سوال (گویه) تشکیل شده است. در بخش ویژگی¬های جمعیت¬شناختی سوالاتی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی و … گنجانده شده است. در بخش دوم پرسشنامه با طرح سه سوال، میزان استفاده¬ی افراد از سیستم اتوماسیون اداری سنجیده می¬شود. بالاخره، بخش سوم سوالات مرتبط با کارایی و اثربخشی را در برمی¬گیرد. لازم به ذکر است در طراحی سوالات بخش سوم پرسشنامه از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافی¬زاده و علیپور (1388) استفاده شده ¬است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه¬ی آماری این تحقیق، کارمندان سازمان برق منطقه¬ای یزد می¬باشد که در عملیات خود از سیستم اتوماسیون اداری بهره می¬جویند. برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به حجم جامعه¬ی آماری از رابطه¬ی ککران استفاده می¬شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مرحله¬ی نخست به بررسی جمعیت¬شناختی اطلاعات جمع¬آوری شده خواهیم پرداخت. سپس تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره-وری و دو مولفه¬ی تشکیل¬دهنده¬ی آن (کارایی و اثربخشی) با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون خواهد شد. در نهای با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی تاثیر همزمان متغیرهای تحقیق بر بهره¬وری سازمان، پرداخته خواهد شد.
برای انجام روش¬های آماری مذکور از دو نرم¬افزار SPSS 16 و Amos 20 استفاده خواهد شد. همچنین برای آماده¬سازی داده¬ها از نرم¬افزار Excel 2007 استفاده می¬شود.

مروری بر فصل های تحقیق
فصول مختلف تحقیق به شرح زیر می باشند:
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق): در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق آورده می شود. همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی در انتهای همین فصل انجام می شود.
فصل سوم (روش شناسی تحقیق): روش انجام تحقیق حاضر شامل معرفی جامعه و نمونه آماری، ابزارگردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و … در این فصل معرفی می شود.
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها): تحلیل داده های آماری و استخراج نتایج به منظور آزمون فرضیات تحقیق در این فصل صورت می گیرد.
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری): انجام نتیجه گیری و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مطالعات مشابه و همچنین ارائه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق، از جمله مطالب فصل پنجم می باشد.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمربخش از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته¬های بشر باعث شده که دست¬اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان¬ها، افزایش بهره¬وری را در اولویت برنامه¬های خود قرار دهند.
کوشش¬های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش¬ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را می¬توان اشتیاق وصول به بهره¬وری افزون¬تر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی¬ترین و بغرنج¬ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متاثر از همین تمایل و اشتیاق می¬باشد. هر انسان عاق و خردمندی می¬خواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند. در بینش مدیریت علمی، خردگرایی سازمانی یا رفتار عقلایی سازمان مترادف با بهره¬وری و کارایی به کار می¬رود و اصولاً مدیریت عبارت از دانش افزایش بهره¬وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده است (ابطحی و کاظمی، 1378).
بهره¬وری را می¬توان به شیوه¬های مختلف تعریف کرد. بهره¬وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف¬کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه¬ی ابعاد آن، افزایش دهد. به طور کلی بهره¬وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت درون¬داد به برون¬داد یک فرد واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته می¬شود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار، سرمایه، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است، می¬گوییم سازمان مورد نظر بهره¬وری دارد. هر چه بهره¬وری یک سازمان بیشتر باشد، هزینه تولید واحد کار در آن کمتر و بنابراین، امکان رقابت آن سازمان در بازار کار بیشتر خواهد بود (ساعتچی، 1384).
یکی از عواملی که می¬تواند در افزایش بهره¬وری نقش مهمی ایفا کند، فن¬آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط¬های اداری، افزایش بهره¬وری کسانی است که در این ادارات کار می¬کنند. اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فن¬آوری اطلاعات به بروکراسی اداری است، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی-رسد. اتوماسیون اداری محدود به یک نرم¬افزار کامپیوتری برای ثبت¬نامه¬ها و چرخش آن در یک سازمان نمی¬باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می¬دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فن¬آوری اطلاعات آشنا گردند. اتوماسیون، استفاده از ماشین¬آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می¬گیرد و اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم¬های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می¬شود.

تعریف بهره وری
واژه بهر¬ه¬وری نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره¬وری در بخش کشاورزی می¬داند.
در سال 1883 فرانوسی دیگری به نام لیتر بهره¬وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع نهضت مدیریت علمی در اوایل سال¬های 1900، فردیک وینسلوتیلور، فرانک گیلبریث و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران

]]>