دانلود پایان نامه

بمنظور انجام تحقیق، ابتدابه مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. و در این راستا، بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و انگلیسی و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته
بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در گام بعدی پس از جمع آوری کلیه مطالب و در نظر گرفتن محدودیت های موجود، نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد. در این پژوهش جهت سنجش رابطه ارکان اتوماسیون اداری(اینترنت، اینترانت و تلفن داخلی)به عنوان متغیر مستقل با بهبود عملکرد که متغیر وابسته محسوب می شود. از شاخص هایی که محقق آن را از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای (خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق) اهداف سازمان، دولت الکترونیک و عوامل موثر بر بهبودعملکردکارکنان استخراج کرده بود، استفاده شد که محقق بمنظور اطمینان از روایی شاخص های مذکور، آنها را به تایید کارشناسان و اساتید صاحبنظر از جمله استاد محترم راهنما و مشاور رساندو سپس قبل از توزیع نهایی آنها(در قالب یک پرسش نامه 40 سوالی)، ابتدا به صورت آزمایشی و در راستای کسب اطمینان از پایایی سوالات مذکور در اختیار12 نفراز اعضای نمونه آماری قرار داده شد تا پس از وارد کردن داده های به دست آمده از پرسش نامه توزیع شده در نرم افزارآماری (spss)و از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ و با تکیه بر نتایج حاصل از آن (90/0)که یک پایایی بسیار بالا محسوب می شود.مابقی پرسشنامه ها در اختیار70 عضو نمونه آماری قرار داده شدکه 52 مورد ازپرسش نامه ها برگشت داده شد. و بالاخره از تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده گردید.
که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، حاکی از تاییدفرضیه اصلی و فرضیه های فرعی می باشد. در ادامه به تشریح نتیجه گیری حاصل از فرضیات، نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برای محققین آینده می پردازیم. البته با توجه به اینکه معمولاً فصل پنجم تحقیق قبل از سایر قسمت ها خوانده می شود. و خواننده بدون آنکه مجبور به خواندن کل گزارش باشد. ایده کلی از فایده ای که تحقیق برایش دارد بدست خواهدآورد. بنابراین لازم است که نتایج کار تحقیق را با دقت زیاد نوشت و اطلاعات مفید را برای خوانندگان بالقوه در اختیارشان قرار داد.
2-5 نتیجه گیری بر مبنای فرضیه ها
1-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی
فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از: میان استفاده از اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام رابطه ای وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی6-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 85/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد19 معیار برای رابطه اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص های بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (14 – 5 – 1)پرسشنامه وجدول14-4 استفاده از اتوماسیون اداری موجبات رضایت شغلی، ایجادانگیزه و کاهش تعارض کارکنان را فراهم آورده است، ولی نه به شکل مطلوب وقابل قبول. از دلایل این امر می توان به نبود تشویق های مادی و معنوی مناسب برای کارکنان در زمینه کار با اتوماسیون اداری، تکراری شدن امور موجود، نبود تنوع در کار، آشنایی ناکافی برخی پرسنل با نرم افزاراتوماسیون اداری و سایر موارد اشاره کرد.
باتوجه به سوال(2) پرسشنامه و جدول14-4 که مربوط به کاهش هزینه ها و از اهداف اصلی اتوماسیون اداری است. به کار گیری این فن آوری در کمیته امداد امام خمینی(ره) ایلام موجب کاهش هزینه های تحمیلی بر سازمان شده است، ولی نه به صورت مطلوب و قابل انتظار. با توجه به اینکه این سیستم حذف کاغذ را از چرخه مکاتبات اداری را در برنامه داشت، ولی به دلیل نبود آموزش لازم، سنتی بودن پرسنل مربوط و نداشتن توانایی کار با اتوماسیون برخی از پرسنل، بخش نامه، دستورالعمل هاو…را از همکاران و اتاق های مجاور که توانایی کار با این نرم افزار را دارند کپی گرفته و توزیع میکنند. همچنین می توان به نبود برنامه ای که جای کارتکس را بگیردو جستجوها را پیگیری نماید.اشاره کردبه طور مثال در نرم افزار کنونی اتوماسیون اداری اگر بخواهیم لیست دانش آموزان کلاس پنجم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ایوان را بگیریم چنین امکانی برای نرم افزار تعریف نشده و دوباره باید به بایگانی سنتی مراجعه کرده و حضور دوباره کاغذ در چرخه مکاتبات و بایگانی.
با توجه به سوال(3)پرسش نامه و جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام سطح دانش و معلومات کارکنان را تا حدود بسیار زیادی افزایش می دهد، که این دانش و معلومات فقط منوط به مسائل داخل سازمان نبوده بلکه اطلاعات عمومی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و.. را در بر می گیرد.که این امر با توجه به دسترسی سریع و به روز کارکنان سازمان به روزنامه ها، مقالات، نشریات، مجلات و…از طریق اینترنت و اینترانت امکانپذیر است.
با توجه به سوالات (12-6)پرسشنامه و همچنین جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی استان ایلام(ره)انجام امور اداری را برای پرسنل بسیار آسان و راحت نموده و سرعت انجام کار را تا حدود بسیار زیادی افزایش داده است.که این امر با توجه به استفاده از فنآوری اطلاعات بخصوص اتوماسیون اداری در سازمان امکان پذیر شده است.
با توجه به سوالات(8-7)پرسشنامه و جدول14-4 اجرای اتومایسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی (ره)در استان ایلام باعث بالا رفتن سطح کیفی خدمات ارائه شده به ارباب رجوع و به طور کلی بالا رفتن بهره وری در سازمان را فراهم آورده است.
با توجه به سوالات (17-10)وجدول14-4اجرای اتوماسیون اداری در کمیته مداد امام خمینی(ره)استان ایلام موجب افزایش دقت در انجام وظایف شده و امکان جعل و سوء استفاده از مکاتبات اداری را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.
با توجه به سوالات(19-18) و جدول14-4 اجرای اتوماسیون اداری در کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام باعث رشد و گسترش ارزش های اسلامی شده. وهمچنین تا حدودی اهداف دولت الکترونیک را تامین نموده است، ولی نه به صورت مطلوب و قابل قبول.
ازدلایل اجرا نشدن کامل این موضوع می توان به نوپا بودن این سیستم در سازمان، نبودن منو یا آیتم مربوط به موضوع ذکر شده در نرم افزار اتوماسیون و همچنین مشارکت کمتر مردم در امور سازمان اشاره کرد.
2-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول این پژوهش عبارت است از: میان استفاده ازاینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی8-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 78/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص های بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (21-20) وجدول 14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری افزایش سرعت در عملیات سازمانی را فراهم می آورد، همچنین استفاده از اینترنت عاملی تاثیرگذار در رضایت شغلی کارکنان محسوب می شود.
با توجه به سوال(22)و مندرجات جدول14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری هزینه های سازمانی را کاهش داده است، اما نه بصورت ملموس و قابل انتظار.
ازجمله دلایل این امر می توان به کمبود آموزش لازم برای کارکنان سازمان، نبود پهنای باندمناسب که حتی 512گیگابایت را نیز پشتیبانی نمی کنددر نتیجه پایین بودن سرعت، پایین بودن سیستم های کامپیوتری و سخت افزارموجود مانند cpu وram و VGAو…،قطع اینترنت و….اشاره نمود.این عوامل تنها بخشی از دلایلی است که باعث می شود کارکنان کمتر از اینترنت استفاده کرده و در نتیجه کاهش هزینه مطلوب و قابل لمس، وجود نداشته باشد.
با توجه سوالات(24-23) و مندرجات جدول14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی (ره)استان ایلام در بالا رفتن سطح دانش و معلومات کارکنان نقشی اساسی و کلیدی ایفا می کند، زیرا که کارکنان به راحتی و با صرف کمترین زمان و هزینه به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند.همچنین استفاده از اینترنت انگیزه را در کارکنان افزایش داده و موجبات دلگرم شدن کارکنان سازمان را فراهم می آورد.
با توجه با سوالات(26-25)پرسشنامه و مندرجات جدول 14-4 استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام، تا حد بسیار زیادی باعث سهولت و راحتی در کارها شده و عملکرد کارکنان را به طور قابل توجه ای بهبود می بخشد.

مطلب مرتبط با این موضوع :  همان،، به‌، توسعه‌، مقیاس‌، علوم‌، British

3-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم این پژوهش عبارت است از: میان استفاده ازاینترانت به عنوان یکی ازارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی10-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 86/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص ها بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با معیارهای در نظر گرفته شده رابطه دارد.
با توجه به سوالات (28-27) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری سرعت انجام کارها را در سازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، و هزینه های معمول سازمان را کاهش می دهد.هرچند که این کاهش هزینه ها آنقدر قابل لمس و مشخص نمی باشد. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سیستم اتوماسیون اداری حذف کاغذاز سیستم اداری و جایگزین کردن بایگانی الکترونیکی به جای بایگانی سنتی بود، به دلیل نبودآموزش مناسب، سنتی بودن بعضی پرسنل، نداشتن توانایی کار با نرم افزار اتوماسیون اداری برخی از کارکنان دوباره کاغذ در جریان امور اداری قرار گرفته و زونکن ها و پوشه ها خودنمایی می کنند.
با توجه به سوالات (30-29) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری درسازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام بستری مناسب برای افزایش سطح دانش و معلومات کارکنان را فراهم آورده است.زیرا که مدیران و افراد رده بالا و هم رده سازمان براحتی و بدون سوء تعبیر برنامه ها و اهداف سازمان را برای یکدیگر فرستاده و آنان را در جریان امور مربوط با سرعت و دقت بالا قرار می دهند. همچنین استفاده از اینترانت عاملی تاثیرگذار در ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان می باشد. چون که دستورالعملها، تغییرات و سایر موارد برای تمامی کارکنان هم رده به صورت همزمان فرستاده می شود، در نتیجه کارکنان احساس برابری نموده و انگیزه در آنان افزایش میابد.
باتوجه به سوالات (33-32-31) وجدول 14-4 استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری درسازمان کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ایلام عامل مهم و تاثیرگذار در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به شمار می رود و ارتباط همکاران با هم را در سراسر سازمان تسهیل نموده، و کارکنان به راحتی می توانند با هم در ارتباط باشند، به طور کلی استفاده از اینترانت عاملی مهم و کلیدی در بهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.
4-2-5 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم این پژوهش عبارت است از: میان استفاده از تلفن های داخلی به عنوان یکی ازارکان اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)رابطه وجود دارد.
با توجه به آزمون فرضیه و جدول ماتریس همبستگی12-4 و همچنین در نظر گرفتن نتایج جدول 14-4 به بحث و بررسی پیرامون دلایل تایید فرضیه که با 62/0مورد تایید قرار گرفته است، می پردازیم. هرچنداین فرضیه پذیرفته شد ولی نه با قاطعیت فرضیه های دیگر، که این نشانگر ضعیف تر بودن رابطه متغیر مستقل این فرضیه(تلفن داخلی)با متغیر وابسته(بهبودعملکردکارکنان)نسبت به فرضیه های دیگر می باشد.همان طور که در فصل سوم بیان کردیم، تعداد7 معیار برای رابطه تلفن های داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری با بهبود عملکرد کارکنان در کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام در نظر گرفته شد، تا با استفاده از آنها شاخص ها بهبود عملکرد را در سازمان بسنجیم. حال می توان دید که

مطلب مرتبط با این موضوع :  کسب و کار اینترنتی