2-2- رتبه بندی استراتژی های 3 گانه بر اساس دسترسی نیروی کار
جدول) 4( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساس دسترسی نیروی کار
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

2-3- رتبه بندی استراتژی های 3گانه بر اساس خصومت رقابتی
جدول) 5( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساس خصومت رقابتی
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

2-4- رتبه بندی استراتژی های 3گانه بر اساس پویایی محیطی
جدول) 6( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساسپویایی محیطی
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

2-5- رتبه بندی استراتژی های 3گانه بر اساس قوانین دولتی
جدول) 7( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساس قوانین دولتی
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

2-6- رتبه بندی استراتژی های 3گانه بر اساس محیط سیاسی
جدول) 8( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساس محیط سیاسی
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

2-7- رتبه بندی استراتژی های 3گانه بر اساس سطح تقاضا
جدول) 9( تعیین درجه اهمیت استراتژی های بر اساس سطح تقاضا
استراتژی ها اولویت حداقل کردن هزینه و
سرعت تحویل اولویت حداکثر کردن کیفیت و تطابق سریع اولویت استفاده از فناوری و پردازش های جدید
اولویت حداقل کردن
هزینه و سرعت تحویل 1
اولویت حداکثر کردن
کیفیت و تطابق سریع 1
اولویت استفاده از
فناوری و پردازش های جدید 1

تاریخچه
ابزار وسیله ای است که برای تغییر مواد خام در راستای کاربرد آنها به کار گرفته می شود . یکی از متمایزترین خصوصیات انسان ، توانایی وی در شکل دادن و به شکل در آوردن جهان فیزیکی اطراف است .
استفاده از ابزارها انسان را از یک موجود گیاهخوار بی خطر به یک موجود همه چیز خوار و درنده که می تواند همه چیز را مورد استفاده دهد تبدیل نموده است .
برخی حیوانات از چوب و سنگ جهت انجام یک کار استفاده می کنند اما توانایی ساختن و کاربرد ابزارها یکی از تفاوت های مشخص بین انسان و حیوان است. انسانها اشیاء را خلق می کنند و این برای توسعه فرهنگ و فنناوری امری ضروری است .
در طول زمان ، انسانها آموخته اند که شغل ها ی خاصی را می توان با استفاده از ابزارها سریع تر و کارآمد تر انجام داد و آموختند که چگونه از مواد خام موجود در محیط اطراف در جهت حل مشکلات و به اتمام رساندن وظایف استفاده کنند .
یکی از مبانی اصلی در طراحی ابزار ، اختصاصی بودن آن است یعنی استفاده از ابزار صحیح برای یک کار خاص . استفداه از ابزار تخصص یافته منجر به غلبه انسان ها بر محدودیت های طبیعی شان شده است .
ظاهر یک ابزار تحت تاثیر بدن انسان ، مواد موجود و در دسترس و کارایی که باید انجام شوند ، قرار می گیرد .
تمام ابزارها به نوعی باعث بسط و گسترش قابلیت های جسمانی شده و به افزایش سرعت ، قدرت و دقتی که طبیعت به ما داده است ، کمک می نمایند .
ابزارها بخش با اهمیتی از بقایای باستان شناسی هستند . بقایای این وسایل ، شواهدی برای مطالعه فرهنگ های پیشینیان به دست می دهند . نحوه ساخته شدن و مورد استفاده قرار گرفتن این ابزارها ، زندگی مردمان گذشته را منعکس می سازد . فرایند های متعددی در سیر تکاملی ساخت ابزار مورد استفاده قرار گرفته اند .
کاهش فرایندی است که توسط آن یک ابزار از طریق کاهش اندازه یک شیء بزرگتر ساخته می شود . به طور مثال ، حذف تکه های ریز و لایه های یک سنگ جهت ساخت یک ابزار تراشنده و یا تیز کردن انتهای یک چوبدستی جهت ساخت نیزه .
ابزار های ساده سنگی که با این فرایند ساخته شده اند قدمتی بیش از 6/2 میلیون سال دارند . همچنین ، ابزار سازان در آن دوران ، ابزارهایی از استخوان و شاخ گوزن ساختند . این ابزار سازان محدود به اندازه ، شکل و میزان مواد خام در دسترس خود بودند .
ترکیب ، اتصال فرایندی است که به وسیله آن دو یا چند بخش به هم افزوده می شوند . به طور مثال یک نیزه نوک تیز .
ابزاری که با این فرایند ساخته شده اند قدمتی 150000 ساله دارند . ابزارسازان قادر بودند که فراتر از محدودیت های مواد خام عمل کنند .
فرایند بسیار نزدیک با اتصال ، ارتباط دهی است . که در آن بخش های مجزا و جدا از هم در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند . توسعه و بسط استفاده از این روش چه بسا دارای نمونه هایی همچون تیرو کمان و هاون و دسته آن باشد .
ابزار حاصله به کاربر خود یک مزیت مکانیکی داده و در افزایش کارآیی وی کمک می کنند .
دو یا چند بخش که کار مشابهی را انجام می دهند ، در فرایندی به نام هم افزایی تشکیل می شوند . این فرایند کمک به افزایش کارآ بودن یک ابزار نموده در ضمن آن که شانس نقص یافتن یا شکستن ابزار را کاهش می دهد .
مثالهای هم افزایی تفگ های دارای دو لوله و نیزه های دارای چندین پیکان می باشند . تغییر شکل مواد خام کمک به انتقال انسان به این عصر مدرن نموده است . این فرایند شامل تغییر ساختار مولکولی مواد خام واقعی ، به طور مثال ، دباغی پوست یا استخراج سنگ معدن می باشد . این فرایند باعث افزایش میزان در دسترس بودن مواد خام و تعداد انتخاب های ابزارسازان شده است .

دوران عصر حجر ( 10000 سال قبل از میلاد – 4000 سال قبل از میلاد )
انساندهای اولیه از سنگ هایی که در دست جا میگرفتند برای شکستن هیزم و ساخت ابزارها استفاده می کردند . بعدها دسته های چوبی برای راحت تر کردن با این ابزارها ، به این ابزارهای سنگی افزوده شد . ابزار سازان محدود به عدم انعطاف پذیری و شکننده بودن این مواد بودند .
اعصار مس و برنز ( 4000 سال قبل از میلاد تا 1000 سال قبل از میلاد )
انسان ها کشف کردند که چگونه آتش را برای جدا کردن مس از سنگ ها به کار ببرند . مس ذوب شده جهت ساخت وسایلی با اشکال مختلف به درون قالب های سفالی ریخته می شد که این امر منجر به تولید نخستین ابزارهای فلزی شد .
حدود 1 ، 000 سال بعد ، قلع برای تولید فلزات سخت تر و با استحکام بیشتر به مس افزوده شد .
فلز تغییری را در طراحی و استفاده از ابزارها ایجاد نمود . ابزارها نازک تر و سبک تر شده و کا با آنها آسانتر شد .
این ابزارها در امپراطوری مصر مورد استفاده قرار می گرفتند . کارهای ظریف تر و دقیق تر را می شد انجام داد و ابزارهای جدید تخصص یافته ، توسعه یافتند .
عصر آهن ( 1 ، 000 سال قبل از میلاد – 400 سال بعد از میلاد مسیح )
آهن به عنوان ماده خام اصلی جای مس و برنز را گرفت . آهن که طول عمر بیشتری داشت ، لبه های تیزتری را تولید کرد و امکان انجام کارهای دقیق تر و ظریف تر را فراهم ساخت . ابزارهای آهنی رومی ها بسیار شبیه به ابزارهای امروزی است .
دوره قرون وسطایی ( 400 تا 1 ، 500 سال بعد از میلاد )
این دوره بسیار راکد بود . ابزارهای این دوران شبیه به ابزارهای تولید شده توسط رومی ها بود و اصلاحات جزیی داشت .
دوره گذر ( 1 ، 100 – 1 ، 700 سال بعد از میلاد )
در این دوران ، ساخت ابزار به صورت یک تجارت مستقل در آمد . افراد به همدیگر نحوه ساخت ابزارها را آموزش دادند . ابزارها قادر به ایجاد برش ها و نقش های دقیق و جزیی و اشکال پیچیده بودند . ابزارهایی برای ایجاد اتصالات و شیار جهت اتصال قطعات چوبی ساخته شدند . فولاد برای لبه های اغلب ابزار برنده مورد استفاده قرار می گرفت .
عصر صنعتی ( سده 1 ، 800 )
در اینجا ما شاهد گذر و تغییر ابزارها از ساخته شدن توسط یک فرد به ساخته شدن در چندین کارگاه و کارخانه هستیم .
توانایی قالب ریزی و به شکل در آوردن آهن به جای شکل دادن آن به طور دستی توسعه یافت . استاندارد سازی به قطعات امکان داد که قابل تعویض بوده و ابزارهای بیشتری برای عموم افراد در دسترس باشند .
دوره ابزار مدرن ( سده 1 ،800 تاکنون )
توسعه ابزارهای برقی ، ماشینهای اتوماتیک ، ربوت ها و کامپیوترها .

انواع ابزار دستی:
مؤسسه بهداشت صنعتی امریکا در سال 1996 در راهنمای ابزار دستی به طبقه بندی های مختلفی از ابزار دستی اشاره می کند :
آچارها : برای سفت و شل کردن پیچ ها به کار می روند .
انبر دست ها : برای خم کردن ، گرفتن یا برش مورد استفاده قرار می گیرند .
برش دهنده ها ( مثل سیم چین ) : برای برش دادن به کار می روند .
ابزارهای نگهدارنده ( گیره ها ) : جهت وارد کردن اثر نیرو و انتقال آن بکار می روند .
ابزارهای چکشی یا ضربه ای : برای به حرکت در آوردن ، کوبیدن یا به نوسان در آوردن به کار می روند.
پیچ گوشتی ها : برای پیچاندن پیچ ها مصرف می شوند .
گیره های آهنگری و نجاری : برای نگهداشتن قطعات کار و مواد به کار می ورند
انبرک ها : برای فشردن ، گرفتن در یک وضعیت خاص یا اتصال دو یا چند قطعه به کار می روند .
قیچی ها : برای برش های کوچک به کار می روند .
اره ها : برای بریدن یا تقسیم کردن چوب ، استخوان یا فلز به کار می روند .
دریلها : برای بریدن یا سوراخ کردن ، حفر کردن یا گمانه کردن به کار می روند
کاردها ( چاقوها ) : برای بریدن مواد به کار می روند .

آنالیز رابطه اجتماعی:
1.پروسه تولید:
رابطه با تولید کننده – متالوژ(کسی که قطعات را مونتاژ میکند) – طراح قالب – کسی که قطعات را بسته بندی میکند.

2. پروسه استفاده :
(کسی که محصول را خریداری می کند) الزاما آن کسی نیست که از آن استفاده می کند . بنابراین در اینجا باید در نظر گرفته شود که کاربران محصول آنهایی نیستند که آن را خریداری می کنند و شاید خریدار بیشتر به قیمت و زیبایی آن اهمیت می دهد تا راحتی استفاده

3. پروسه بعد از استفاده :
چون معمولا رنده از محصولاتی است که وقتی غیر قابل استفاده می شود (خراب شدن – شکستن و به طور کلی غیر قابل استفاده شدن و نیز کهنه شدن محصول )دور ریخته میشود . بنابراین افراد مرتبط در این پروسه کارگردان شهرداری و نیز افرادی هستند که در قسمت بازیافت شاغل هستند که در این اینجا قابل بازیافت بودن مواد محصول حائز اهمیت است.

افراد مرتبط با محصول : از آنجا که کاربرزمان بیشتری را با محصول در ارتباط است اهمیت ارتباط آن نیز از سایرین بیشتر است .( مخصوصا خانم ها ارتباط بیشتری با این محصول دارند)بعد از آن تولید کننده اهمیت پیدا می کند که نوع نگاه آن به محصول و میزان سرمایه گذاری آن ، همینطوراستفاده از مواد مرغوب و شرایط بهینه بر روی محصول نهایی تاثیر میگذارد.
منظور ااز تولید کننده گان : سرمایه گذار ،طراح و گروه طراحی ،طراح قالب و بسته بند،خریدارمواد خام وقطعات و همچنین افرادی که مشغول به کار هستند ، است.(اگر برای تولید کننده فقط قیمت تمام شده محصول اهمیت داشته باشد تنوع طرح و همینطور بهینه بودن آن محدود میشود.)
ازدیگر افراد مرتبط با رنده فروشندگان هستند که منظور هم فروشندگان مغازه هاست وهم افراد مسئول خرید.
خریداران نیز از جمله افراد مرتبط با رنده هستندکه شامل خریدار محصول،افرادی که برای فروشگاه خود خرید میکنندو خود کاربرهستند.

ارگونومی و ایمنی در طراحی
طراحی نامناسب ابزار دستی می تواند منجر به دونوع آسیب شود :
آسیب های حاد و آسیب های تجمعی یا تحت حاد . آسیب های حاد بلافاصله بعد از اثر گذاری ابزار دستی بر بافت انسان رخ می دهند . علل آسیب های حاد در فصل مرتبط با ایمنی ابزارهای دستی مورد بحث قرار گرفته است . آسیب های تجمعی رفته ، رفته در طول مدت زمان استفاده از ابزار توسعه می یابند .
آسیب های اسکلتی * عضلانی :
سیستم اسکلتی * عضلانی دربرگیرنده ماهیچه استخوان ، غضروف ، زردپی ( تاندون ) و رباط بوده و حرکت انسان ها را باعث می شوند . آسیب های سیستم اسکلتی * عضلانی بخش هایی از سیستم عصبی را در بر می گیرد .

]]>